ŞUBE MÜDÜRLERİNE SINAVDA NE SORULACAK?

MEB Şube Müdürlüğü Sınav Konuları ve Puan Ağırlığı

ŞUBE MÜDÜRLERİNE SINAVDA NE SORULACAK?
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları 
 
MADDE 14- (1) Yönetim hizmetleri grubu ilearaştırma ve planlama hizmetleri grubunda sayılan kadrolara görevde yükselmeyoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdaki konulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
 
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
 
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
 
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon: %10,
 
ç) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
 
d) Yönetimde etik: %4,
 
e) Türk idare sistemi: %10,
 
f) Protokol kuralları: %2,
 
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,
 
ğ) Genel kültür: %8,
 
h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve EğitimKanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu GörevlilerininYargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve TopluSözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlımevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
 
(2) İdari hizmetler grubunda sayılan kadrolaragörevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav, aşağıdakikonulardan hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
 
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
 
b) Halkla ilişkiler ve iletişim: % 5,
 
c) İnsan hakları ve demokrasi: %5,
 
ç) Etik: %5,
 
d) Türk idare sistemi: %10,
 
e) Protokol kuralları: %5,
 
f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %5,
 
g) Genel kültür: %10,
 
ğ) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli EğitimBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılıKamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuatve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
 
(3) Unvan değişikliği yoluyla atanacaklar içinyapılacak yazılı sınav, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarakdüzenlenir.
 
Yazılı sınav
 
MADDE 15- (1) Yazılı sınav, Bakanlıkçaveya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
 
(2) Aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavlarıbirlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlaragöre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.
 
(3) Başarı listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur.
 
(4) Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanıtarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
 
Sözlü sınav
 
MADDE 16- (1) Şube müdürlüğü ve tesismüdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilenkadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınavaalınır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
 
(2) Sözlü sınava alınan personel, sınavkurulunun her bir üyesi tarafından;
 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi: %5,
 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneğive muhakeme gücü: % 20,
 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum vedavranışlarının göreve uygunluğu: %20,
 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı:%15,
 
d) Genel kültürü ve genel yeteneği: %20,
 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı:%20
 
esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü SınavıDeğerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyeninvermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınavpuanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlarsınavı kazanmış sayılır.
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER