255 BİN POLİSE TAKLİT EDİLEMEZ KİMLİK KARTI

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM) sah­te po­lis olay­la­rı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek için ye­ni kim­lik kar­tı pro­je­si­ni dev­re­ye sok­tu.

255 BİN POLİSE TAKLİT EDİLEMEZ KİMLİK KARTI
PO­Lİ­SİN KİMLİK KARTI DEĞİŞECEK

 
Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM) sah­te po­lis olay­la­rı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek için ye­ni kim­lik kar­tı pro­je­si­ni dev­re­ye sok­tu.

Emniyet, polise taklit edilemeyen yeni kimlik kartı verecek. Son teknoloji ürünü kimliklerde birden fazla fotoğraf olacak. Normal vesikalığın arkasındaki hayalet fotoğraf sahte polisi ele verecek.
 
Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM) sah­te po­lis olay­la­rı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek için ye­ni kim­lik kar­tı pro­je­si­ni dev­re­ye sok­tu. Po­li­kar­bo­nat mal­ze­me­den üre­ti­len po­lis kim­lik kar­tı­nın ta­sa­rı­mı­na ulaş­ıldı. 255 bin po­li­sin PVC kap­lı kim­lik kart­la­rı ka­re­kod­lu kim­lik kart­la­rı ile de­ğiş­ti­ri­le­cek. Polishaberi.com, hayalet olarak tanımlanan yeni kimliğini rozetiyle birlikte vatandaşa istenmeden gösterecek.
 
VA­TAN­DAŞ AN­LA­YA­CAK
 
Per­so­nel kim­lik kar­tı­nın ön yü­zün­de po­li­sin iki ay­rı fo­toğ­ra­fı bu­lu­na­cak. Kim­li­ğin ön ve ar­ka yü­zün­de ha­ya­let fo­toğ­raf da yer ala­cak. Bi­yo­met­rik ye­ni kim­lik­ler bu özel­li­ği sa­ye­sin­de va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan sah­te olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da ko­lay­ca ayırt edi­le­bi­le­cek.
 
SİYAH BEYAZ HAYALET
 
Renk­li ve­si­ka­lık fo­toğ­ra­fa kar­şın ha­ya­let fo­toğ­raf­ta­ki po­lis fo­toğ­ra­fı si­yah be­yaz ola­cak. Kim­lik kar­tı­nın ön yü­zün­de po­lis­le­rin adı, so­ya­dı, rüt­be­si ile si­cil nu­ma­ra­sı; ar­ka yü­zün­de ise do­ğum ye­ri-ta­ri­hi, ba­ba-ana adı, emek­li si­cil nu­ma­ra­sı, kan gru­bu, kim­lik se­ri nu­ma­ra­sı, ta­ban­ca mar­ka­sı ve se­ri nu­ma­ra­sı, kim­li­ğin ve­ril­di­ği ta­rih ve sa­yı­nın ya­nı sı­ra T.C. kim­lik nu­ma­ra­sı yer ala­cak.
 
EMEKLİLERE DE VERİLECEK
 
Yak­la­şık 5 yıl­dır ha­zır­lık­la­rı de­vam eden ye­ni kim­lik­ler en geç yıl­so­nu­na doğ­ru gö­rev­li polislere dağıtılacak. Yeni kimlikler polislikten emek­li olan 500 bin per­so­ne­le de da­ğı­tı­la­cak.
 
Tak­lit edil­me­si im­kan­sız
 
Yeni kimlik kartlarının güvenlik unsurları taklit edilmesi imkansız özelliklerle donatıldı. Kimliklere; gözle, basit cihazlarla ve laboratuvar ortamında görülebilen güvenlik özellikleri konuldu. Mevcut polis kimliklerinin aksine yeni tasarımda polislerin bilgileri lazerle kişiselleştirildi. Yeni kimliklerde kabartma dışında; reflektif yazı, microtext yazı, metalik yapıda kinegram, pozitif-negatif görüntü ile transparan yapıda kinegram özellikleri bulunuyor. Kimlikler ultraviyole baskıyla üretilecek.
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER