KREDİ BORCUNA İCRA GELMEYECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin, göreve geldiği günden bu yana tüketici aleyhine işlemler yapan bankalarla büyük bir mücadele içine girdiklerini söyledi.

KREDİ BORCUNA İCRA GELMEYECEK
Kredi borcuna icra yolu kapanacak
 
 
BDDK Başkanı Mukim Öztekin, bankaların yeni dönemde tüketici dostu olmak zorunda kalacaklarını söyledi. Öztekin, yoksul vatandaşlara kredi ve kredi kartı veren bankalara da sürpriz hazırladıklarını bildirdi.
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin, göreve geldiği günden bu yana tüketici aleyhine işlemler yapan bankalarla büyük bir mücadele içine girdiklerini söyledi.
 
Kredi kartı aidatları konusunda yaptığı “Bodrum’da 50 liraya lahmacun var” sözlerinin kamuoyuna yanlış yansıdığını belirten Öztekin, BDDK Başkanı olarak tüketicilerin bankalar karşısında mağdur olmamaları için bir dizi düzenleme çıkarıp uyguladıklarını vurguladı.
 
Şikayetsiz ceza verdik
 
Kredi kartı aidatı, işlem ücreti gibi konularda alınacak kararlar için TBMM’deki Tüketici Yasa Tasarısı’nın çıkmasını beklediklerini belirten Öztekin, “Bu arada sessiz sedasız tüketicileri ve iş dünyasını bankalar karşısında korumak için işlemler yapıyoruz.
 
Örneğin vatandaşa haber vermeden kredi mevduat hesabı açan bankaları tespit edip her birine ceza yağdırdık. Üstelik şikayetleri bile beklemedik. Bu hesapları rızasız açan bankaların tümünü cezalandırıp vatandaşın uğradığı zararı telafi etmelerini sağladık” dedi. Tüketicileri korumak için dünyanın çeşitli ülkelerindeki uygulamaları incelediklerini açıklayan Öztekin, şöyle devam etti:
 
‘1000 lira’ için hazırız
 
“Örneğin Güney Afrika’da yoksul, geliri düşük kişilere kredi kartı veren, kredi kullandıran bankalara, borcun ödenmemesi halinde icra yetkisi kullandırılmıyor. Bu önlemle bankalar kredi kartı ve kredi verme konusunda disipline ediliyor.
 
Biz de dünyadaki iyi örnekleri Türkiye’ye getirme konusunda kararlıyız.” Öztekin ayrıca, kişilerin gelirleriyle orantılı olarak kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesini öngören yönetmelik taslağının önümüzdeki hafta BDDK kararıyla yayınlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi. Buna göre yeni düzenlemenin çıkmasıyla birlikte 1000 lira ve altında gelire sahip olan kişilere verilecek kredi kartı limiti 1000 lirayı aşamayacak.
 
Balkanlar ve Yunanistan sektör için fırsat olmadı
 
BDDK Baş­ka­nı Öz­te­kin, Türk ban­ka­la­rı­nın Yu­na­nis­tan baş­ta ol­mak üze­re kü­re­sel kri­zin et­ki­siy­le kri­ze sü­rük­le­nen Bal­kan ül­ke­le­rin­de­ki ban­ka­la­rı sa­tın al­ma sü­re­ci­nin art ar­da ge­len ye­ni kriz­ler ne­de­niy­le sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı­nı söy­le­di. Öz­te­kin, “Ban­ka­la­rı­mız bu böl­ge­ler­de ye­ni açı­lım­la­rı he­def­le­dik­le­rin­de ye­ni kriz dal­ga­la­rı gel­di, bu böl­ge­ler­de ge­niş­le­me stra­te­ji­le­ri sek­te­ye uğ­ra­dı­” de­di.
 
‘Ziraat’ ve ‘Halkbank’ adıyla katılım olmaz
 
BDDK Başkanı Mukim Öztekin, kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank’ın da faizsiz bankacılık yapmaya karar vermesi halinde ayrı isim ve ayrı bir yapıda sisteme dahil olmasının daha uygun olacağını söyledi.
 
Tek pencere yönteminin sistemin yürümesi açısından uygun olmadığını belirten Öztekin, Ziraat ve Halkbank’ın faizsiz bankacılık sistemine dahil olması için 300 milyon dolarlık sermaye şartını yerine getirerek ayrı katılım bankaları kurmaları gerektiğini, hiçbir bankaya ayrıcalık tanınmayacağını belirtti.
 
Düşük maaşımı ‘üyelik’le aşacağız
 
TMSF üye­li­ğin­den ay­rı­lıp BDDK Baş­ka­nı ol­du­ğun­da ma­aşı­nın ya­rı ya­rı­ya düş­tü­ğü­ne işa­ret eden Öz­te­kin, ma­aşı­nın yu­ka­rı çe­kil­me­si ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak bir şey ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Öz­te­kin “Ma­aşı yük­selt­mek müm­kün ol­ma­yın­ca yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği for­mü­lü ge­liş­ti­ril­di. Ba­zı ka­mu ku­rum­la­rın­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ğim ola­cak. Böy­le­ce dü­şük ma­aş so­ru­nu bir neb­ze gi­de­ri­le­bi­le­ce­k” de­di.

bugün
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER