MUHTAÇ OLANA FON BAKACAK

Muhtaç vatandaşlar için bakım sigortası oluşturulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı taslak rapora göre ilk etapta fon kurulacak. Ardından bakım hizmeti alan muhtaçlara yardım yapılacak.

MUHTAÇ OLANA FON BAKACAK
Muhtaç olan vatandaşın bakımını fon karşılayacak
 
Muhtaç vatandaşlar için bakım sigortası oluşturulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı taslak rapora göre ilk etapta fon kurulacak. Ardından bakım hizmeti alan muhtaçlara yardım yapılacak.
 
   
Muhtaç olan vatandaşın bakımını fon karşılayacak
 
 Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ‘Ba­kım Hiz­met­le­ri Stra­te­ji­si ve Ey­lem Pla­nı­’ kap­sa­mın­da ‘Ba­kım si­gor­ta­sı oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı tas­lak ra­po­ru­’ ha­zır­la­dı. Tas­lak ça­lış­ma­da muh­taç ki­şi­ler için ba­kım si­gor­ta­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı. Ra­por­da ba­kım si­gor­ta­sı fo­nu­nun ne­re­den kar­şı­la­na­ca­ğı­na iliş­kin öne­ri­ler de yer al­dı. Fon kay­na­ğı­nın sağ­lan­ma­sı için 2 fark­lı gö­rüş or­ta­ya çık­tı.
 
 
SOS­YAL DEV­LE­TİN GE­RE­Ğİ
 
 
Bu­na gö­re sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ola­rak fo­nun ta­ma­mı­nın dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ifa­de edil­di. Bu kap­sam­da alı­nan ver­gi­le­rin da­ha et­kin ve adil kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret edil­di. Şans ve ta­lih oyun­la­rı ile Kı­zı­lay, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ve Türk Ha­va Ku­ru­mu (THK) gi­bi va­kıf­lar­dan kay­nak oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ba­kan­lı­ğın fo­nun oluş­ma­sı için tav­si­ye et­ti­ği di­ğer bir gö­rü­şe gö­re de prim­le­rin ça­lı­şan ve iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı. Si­gor­ta sis­te­mi­ne da­hil ol­ma­yan­la­rın öde­me­le­ri­nin ise dev­let ta­ra­fın­dan sağ­la­na­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di. Emek­li, dul ve ma­lul­ler gi­bi ge­lir dü­ze­yi kı­sıt­lı olan ki­şi­ler­den prim alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.
 
MUH­TAÇ­LIK KRİ­TER­LE­Rİ
 
Tas­lak­ta ba­kı­ma muh­taç­lık kri­ter­le­ri de sı­ra­lan­dı. Bu­na gö­re vü­cut te­miz­li­ği­ni ve ye­me iç­me ih­ti­ya­cı­nı tek ba­şı­na ya­pa­ma­yan­lar, otur­du­ğu yer­den kal­ka­ma­yan, mer­di­ven inip çı­ka­ma­yan, ayak­ta du­ra­ma­yan ile kı­ya­fet­le­ri­ni çı­ka­ra­ma­yan­la­rın si­gor­ta­dan ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ra­por­da ba­kım hiz­met­le­ri­nin 4 fark­lı şe­kil­de ve­ri­le­bi­le­ce­ği bil­gi­si­ne yer ve­ril­di. Ba­kım hiz­me­ti­nin ai­le ya­kı­nın­dan, ba­kı­cı­dan, ya­rı ve tam za­man­lı ola­rak çe­şit­li ku­rum­lar­dan alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. 
 
8 milyon yaşlı olacak
 
Raporda bakım sigortasının oluşturulmasına neden olarak yaşlı nüfusunun hızla artması gösterildi. 2012’de 74,7 olarak belirlenen yaşam süresinin 2050’de ise 78,5 yıla çıkabileceğine işaret edildi. Geçen yıl 65 yaş üstü vatandaşların nüfusa oranı yüzde 7,51 iken 2023’te yüzde 10,2’ye yükselerek 8 milyon 600 bine çıkabileceği kaydedildi. 
 
BUGÜN GAZETESİ
Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER