TORBA KADRO İLE MAAŞ 250 LİRA ARTIYOR

Derece yükselmesi, memurlann maaşlarını artıran en önemli unsurlardan biri. Derece; ek göstergeyi yükseltiyor, ek ödemeyi artıyor, harcırahı Etkiliyor, özel hizmet tazminatını arttırıyor, en önemlisi de emekli maaşı ile emekli ikramiyesini etkiliyor. Hatta yurtdışına çıkacak memurun pasaportuna bile katkısı var. Kadrosu 1-3 derecelerde bulunan memurlar, yeşil pasaport alabiliyor.

TORBA KADRO İLE  MAAŞ  250 LİRA ARTIYOR
TORBA KADRO İLE  MAAŞ 250 LİRA ARTIYOR
 
Derece yükselmesi, memurlann maaşlarını artıran en önemli unsurlardan biri. Derece; ek göstergeyi yükseltiyor, ek ödemeyi artıyor, harcırahı Etkiliyor, özel hizmet tazminatını arttırıyor, en önemlisi de emekli maaşı ile emekli ikramiyesini etkiliyor. Hatta yurtdışına çıkacak memurun pasaportuna bile katkısı var. Kadrosu 1-3 derecelerde bulunan memurlar, yeşil pasaport alabiliyor.
 
Memurlara özel durumlarla derece yükselmesi verilebiliyor. Bunların bir kısmı zorunlu. Memurlar arasında torba kadro, 68/B ataması olarak adlandınlan derece yükselmesi ise tamamen amirin inisiyatifinde. Maaşı ve diğer Ödemeleri en çok etkileyen de torba tadro ile verilen derece yükselmesi. Torba kadro alan memur bir anda 2 derece yükselebiliyor. Kıdemi 3'üncü derecede olan ve torba kadro verilen memur bir sabah işe gittiğinde, kendisini l'inci derecede bulabiliyor.
 
Her yıl bir kademe
 
Memura ilk derecesi öğrenim durumuna göre göreve başladığı tarihte veriliyor. Daha sonra memur, normal şartlarda her yıl 1 kademe ilerliyor, her üç yılda bir derece alıyor. İlkokul mezunlan 15'inci dereceden 7'nci dereceye, ortaokul mezunlan 15'inci dereceden 5'inci dereceye, lise mezunlan 13'üncü derecede 3'üncü dereceye, 2 yıllık yüksekokul mezunlan l0'uncu dereceden l'inci dereceye, 4 yıllık üniversite mezunlan da 9'uncu dereceden l'inci dereceye yükselebiliyor. Meslek gruplanna göre de mühendisler, doktorlar, meslek liseleri gibi öğrenimlerden mezun olanlar için ekstra farklı bir derece veya kademe ilaveleri yapılabiliyor.
 
Boş kadro olması şart
 
Memurlarda 'torba kadro' olarak bilinen derece yükselmesi, yükseköğrenim görmüş memurlara hizmet yılına göre verilmiş bir hak. Torba kadro ile öğretmenler hariç memurlar 1-4 arası dereceli kadrolara normal derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atanabiliyor. Ama burada inisiyatif amirde. Bu şekilde atama için boş kadro bulunması şartıyla memurun;
 
Birinci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukanda olanlar için en az 12 yıl,
 
Birinci ve 2'nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
 
Üçüncü ve 4'üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması gerekiyor. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için ise bu sürelere iki yıl ekleniyor. En önemlisi bu şekilde yükseltilen derecenin, aylık (ek gösterge dahil) ve diğer haklanndan görevde ve emeklilikte yararlanılıyor
 
Aylıklara katkısı büyük
 
Torba kadro ile derece yükselmesi yapan memurun hizmet sınıflanna göre, özel hizmet tazminatı, ek ödemesi ve ek göstergesinde meydana gelen artış;
 
Avukat ve mühendislerde 250 TL,
 
Teknikerlerde 200 TL,
 
Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeninde 150 TL'ye kadar olabiliyor.
 
Örneğin; iki yıllık yüksek okul mezunu veri hazırlama kontrol işletmeni olarak 5'inci dereceden maaş alan Ayşe Hanım; 90 gösterge üzerinden 656.56 lira ek ödeme alıyor. Ayşe Hanım, amiri uygun görürde 3'üncü derece torba kadro verirse, 3'üncü dereceden aylık ve 100 gösterge üzerinden de 729.51 TL ek ödeme almaya başlıyor. Bu durumda Ayşe Hanım'ın maaşında, sadece ek ödemeden kaynaklanan 72.95 TL artış oluyor. Bu farktan sadece Damga Vergisi kesiliyor kalan tutar net artış oluyor.
 
Ayşe Hanım 5'inci derecede ek göstergesi yokken, 3'üncü derecede 1100 ek göstergeden aylık almaya başlıyor. Ve ek gösterge nedeniyle de maaşında brüt 84.47 lira, net ise 60 lira civannda artış oluyor. Bu durumda Ayşe Hanım'ın maaşında sadece ek ödeme ve ek göstergeden kaynaklanan artış net 132 lira oluyor.
 
Eşit uygulanmıyor
 
Memurlann torba kadroya hak kazanmak için gerekli olan 8-12 yıllık çalışma sürelerinin tespitinde: unvan, sınıf ve çalışmanın kamuda mı, özelde mi geçtiği önemli. Bu süreler hesaplanırken kamuda fiilen çalışılan süreler ile milletvekilliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı dikkate alınıyor.
 
Aynca yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin, müsteşar ve müsteşar yardımcılan ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolanna atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için ise altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınıyor.
 
Memurlar torba kadroya hak kazanılmasında gerekli hizmet süresinde bütün çalışmalann dikkate alınmasını ve unvanlara göre aynm yapılmamasını talep ediyorlar.
 
Unvan ayrımı yapılıyor
 
Memura torba kadro verilebilmesi için kurumunun kadro cetvellerinde unvanında 1-4 derecelerde boş kadro bulunması gerekiyor. Ancak kurumlarda da 1-4 dereceli kadrolar her unvana verilmiyor. Örneğin, memur unvanında olanlara 1-4 derece verilmiyor. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı için 1-4 arasında derece veriliyor. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına, yani öğretmenlere, yardımcı hizmetler sınıfının tamamına torba kadro yok. Son olarak sağlık çalışanlan da torba kadro kapsamından çıkarıldı.
 
Memur, her üç yılda 1 derece yükseliyor. Yönetici, uzman ve müfettiş gibi bazı memurların derecesi ise amirin inisiyatifiyle yükseliyor. Buna torba kadro deniliyor. Torba kadro memurun maaşını 250 lira artırıyor, Bunun amir inisiyatifinden çıkarılmasını isteyen memurlar, "Bu olanaktan herkes yararlansın" diyor

Yöneticilere veriliyor
 
Torba kadro, en fazla daire başkanı, müdür ve şef gibi yöneticilere veriliyor. Aynca bakanlıklar ile kurumlarda müfettiş, uzman, kontrolör, iç denetçi gibi unvanlarda bulunan memurlara da kurumlannda boş kadro varsa doğrudan torba kadro veriliyor. Aynca mühendis, avukat, idari uzman, tekniker, bilgisayar işletmeni gibi unvanlar için de torba kadro alıyor. Memurlar unvan aynmı yapılmadan bütün unvanlarda torba kadro uygulanmasını ve torba kadroda eşitsizliğe son verilmesini istiyor.
 
Amir inisiyatifi kalksın
 
Torba kadro, müsait kadrosu olan herkese uygulanmıyor. Memurun kurumunda, unvanında boş 1-4 derecelerin olması, yükseköğretim mezunu olması ve hizmet süresinin de yeterli olması torba kadro alması için yetmiyor. Amirlerin inisiyatifi şart. Amir gerekçe göstermeden istemezse kimseye torba kadro vermeyebiliyor. Bu nedenle boş kadrolar yıllarca kullandınlmıyor ve kişiler önemli mali haklardan mahrum kalıyor. Bazı kurumlarda da boş kadrolar şartlan taşıyan herkese sırayla verilebiliyor. Memurlar bu hakkın amir inisiyatifinden çıkarılarak, gerekli çalışma süresini tamamlayan herkesin bu haktan yararlanmasını talep ediyor. (posta)
Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ali çiltepe
ali çiltepe - 5 yıl Önce

kamu kurumunda çalışmaktayım kamu çalışanları şayet başarılı görev yapıyorsa amirler üstün gayretinden dolayı derce vermeleri çok uygun ve yerinde bir karardır.

SIRADAKİ HABER