SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

2013/5383 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK
Sözleşmeli personel hakkında yönetmelik
 
 
2013/5383 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
 
4 Ekim 2013 CUMA
 
Resmi Gazete
 
Sayı : 28785
 
YÖNETMELİK
 
Karar Sayısı : 2013/5383
 
 
 
Ekli "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 22/8/2013 tarihli ve 4377 sayılı yazısı üzerine, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK
 
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL
 
HAKKINDA YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ KISIM
 
 
 
Genel Hükümler
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
 
 
Amaç ve kapsam
 
 
 
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
 
 
Dayanak
 
 
 
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 
 
 
a) Amir: Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstlerini,
 
 
 
b) Başmüdür: PTT Başmüdürlerini,
 
 
 
c) Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra işyerlerini,
 
 
 
ç) Birim yöneticisi: Merkez ve taşra işyerlerinin yöneticisini,
 
 
 
d) Genel Kurul: PTT Genel Kurulunu,
 
 
 
e) Genel Müdür: PTT Genel Müdürünü,
 
f) Genel Müdürlük: PTT Genel Müdürlüğünü,
 
g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
 
ğ) Personel: PTT'de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri,
 
h) Pozisyon: Atanma, ücret ve özlük hakları ile diğer personel işlemlerinin uygulanmasına esas olan unvanı,
 
 
 
ı) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
 
 
 
i) Sözleşme: PTT ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini,
 
 
 
j) Yönetici: PTT'de Müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapan personeli,
 
 
 
k) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,
 
 
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri
 
İnsan kaynakları politikasının belirlenmesi
 
MADDE 4 (1) Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği PTT'ye verilen görevleri etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası, 5 inci maddede yer alan temel ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilir.
 
 
 
İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri
 
MADDE 5 (1) İnsan kaynakları politikasının dayandığı temel ilkeler şunlardır:
 
a) Personelin istihdamında, mesleki bilgi ve yeteneklerine göre çalışma şartlarının oluşturulmasında, yetişme, gelişme ve görevde yükselme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak; çalışanlar arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, sendika üyeliği ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit davranmak.
 
b) Personelin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve görevde yükseltilmesinde bilgi, yetenek, performans, deneyim ve güvenilirliği esas almak.
 
c) Personelin görevlerini PTT'nin etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlamak.
 
 
 
ç) Yönetim ve hizmet sunumunun her aşama ve kademesinde, hizmet alanların ve personelin kişilik ve insani haklarına saygıyı ön planda tutmak.
 
 
 
d) Hedef ve stratejiler doğrultusunda hizmet üretim ve sunum sürecinde çalışanlardan en yüksek verimi almayı sağlayacak bir çalışma sistemi kurmak.
 
e) Değişen şartlara uyum sağlama kapasitesi yüksek bir işgücü kaynağı oluşturmak.
 
f) Gizlilik arz eden her türlü bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak.
 
g) Geleceğe yönelik bakış açısına sahip, sonuç ve hedef odaklı, vatandaşa hizmeti esas alan katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı sergilemek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
İşgücü İhtiyacının Tespiti
 
 
 
İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması
 
 
 
MADDE 6 (1) İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her yıl işgücü tespiti yapılır ve bir programa bağlanarak Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur.
 
 
 
Norm pozisyonlarının tespiti
 
 
 
MADDE 7 (1) Yönetim Kurulu tarafından PTT hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunumu amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların unvanlara göre dağılımını tespit için, işgücü analizleri ve görev tanımları yapılarak norm pozisyonlar belirlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Personel Alımı
 
 
 
İstihdam şekli
 
 
 
MADDE 8 (1) PTT personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.
 
 
 
İşe alınmada aranacak genel şartlar
 
 
 
MADDE 9 (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS'ye katılmış ve Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:
 
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 
b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak.
 
 
 
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 
 
 
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 
e) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 
 
 
f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 
 
 
g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
 
ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen pozisyonlar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olmak.
 
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 
 
 
İşe alınmada aranacak özel şartlar
 
MADDE 10 (1) PTT'ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve fiziksel özellikler gibi hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
 
Giriş sınavları
 
 
 
MADDE 11 (1) KPSS'ye katılmış olanlar arasından yapılacak personel alımlarında; hangi pozisyonların doğrudan KPSS puan sıralamasına göre, hangilerinin ayrıca yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü sınavla alınacağı hususu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
 
 
(2) Yönetim Kurulu tarafından iş gereklerine uygun olarak sözlü veya yazılı ve sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının dört katına kadar aday sınava çağrılır.
 
(3) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen yazılı ve/veya sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler
 
 
 
MADDE 12 (1) Personelden;
 
 
 
a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Genel Kurul,
 
b) Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başdenetçi, Müşavir ve Başmüdürler Yönetim Kurulu,
 
c) Diğer personel Genel Müdür,
 
tarafından atanır.
 
 
 
(2) Genel Müdür, atama yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla kısmen veya tamamen devredebilir.
 
 
 
(3) Personel ile idari hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademelere devredebilir.
 
Diğer atamalar
 
MADDE 13 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olup aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ve sayılan statülerde bulunmak kaydıyla kendi istekleri ile kurumlarından veya PTT'den ayrılanlardan, PTT'de çalışmak isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması, kırkbeş yaşını doldurmamış olmaları ve ayrıldıkları kurumda en az iki yıl hizmetlerinin bulunması şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT'de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT'den ayrılan personel sayısının yüzde ikisini geçemez.
 
(2) PTT, 101 inci madde uyarınca sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle emeklilik hakkı dolmadan ilişiği kesilen personeli yeniden işgücü ihtiyacı hasıl olduğunda, birinci fıkradaki disiplin cezası ile ilgili sınırlama hariç diğer sınırlamalara tabi olmaksızın işe alabilir.
 
İşe başlama süresi
 
devamı için tıklayınız
 
2013/5383  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
 
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER