TEÇSEN: ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARI HAYIRLI OLSUN

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Taslağında yer alan ve Sendikamızın ve eğitim çalışanlarının tümünün mutabakat sağladığı "MEB Personelleri Atama ve Yer Değiştirme Esasları" taslağın içinde yer alması sevindiricidir.

TEÇSEN: ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARI HAYIRLI OLSUN
 
TEÇSEN: Atama ve Yer Değiştirme Esasları Hayırlı Olsun!
 
 
MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Taslağında yer alan ve Sendikamızın ve eğitim çalışanlarının tümünün mutabakat sağladığı "MEB Personelleri Atama ve Yer Değiştirme Esasları" taslağın içinde yer alması sevindiricidir.
 
  
 
MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Taslağında yer alan ve Sendikamızın ve eğitim çalışanlarının tümünün mutabakat sağladığı "MEB Personelleri Atama ve Yer Değiştirme Esasları" taslağın içinde yer alması sevindiricidir.
Sendikamızca; Eksiklikler, Taleplerimiz ve Önerilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına ayrıca resmi bir yazı ile bildirilecektir.
 
İşte o Maddeler.!
Mazerete bağlı yer değiştirmeler 
 
MADDE 31- (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir.
 
(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacaklar  sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.
 
(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;
 
a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olmasıhâlinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarakdeğiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları hâlinde ise aile birliği alt hizmetbölgesinde sağlanır.
 
b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olmasıhâlinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görevyeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüdeolmaları hâlinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olanyerde sağlanır.
 
(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılanyöneticiler, her yıl mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğinibelgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazeretiortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ileyerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yerdeğiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanlarınise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.
 
(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardanmazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veyayerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemibeklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlıyer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personelbakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir.
Ayrıca, haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarınasuç duyurusunda bulunulur.
 
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler
 
MADDE 32- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğübulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulunduklarıkurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iliçinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzerebaşvuruda bulunabilirler. 
 
(2) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu, mayıs ayında ilgilivaliliklerce il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yapılır.
 
(3) Duyuruda; yer değiştirme isteğinde bulunacak personelin unvanları, atamayapılacak kurumlar, bu kurumlara hangi unvanlardan kaç personelin atanacağı,başvuru yeri, şekli ve tarihi ile diğer hususlara yer verilir.
 
(4) Duyurusu yapılacak kurumlar ile bu kurumlara unvanlar itibarıyla atanacakpersonel sayısı valiliklerce belirlenir. 
 
(5) Başvurular mayıs ayında alınır ve duyurusu yapılan kurumlardan en fazla onkuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum vekuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içiisteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
 
(6) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları,haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne görevaliliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğukadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmamasıdurumunda kura yoluna başvurulur.
 
(7) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, ilgili il milli eğitim müdürlüğünceinternet sitesinde duyurulur.
 
İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler
 
MADDE 33- (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğübulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulunduklarıilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yılgörev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yerdeğiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 
Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
.....................
..................... - 5 yıl Önce

hayırlı olsun evet biz yeni atananlar çok mağdur olduk sağolsun

SIRADAKİ HABER