OKUL BAHÇELERİ YOK EDİLMESİN!

<p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> MEB&nbsp; okulların tamamının 2019 yılına kadar normal eğitime ge&ccedil;mesi i&ccedil;in &ccedil;alışma başlattı. İkili eğitim yapan okulların derslik ihtiya&ccedil;larını karşılamak i&ccedil;in okul bah&ccedil;elerine ek binaların yapımı veya eski binaların yıkılarak yerlerine daha b&uuml;y&uuml;k okul binalarının yapımı yoluna gidiliyor.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Sayın &Ouml;mer DİN&Ccedil;ER&rsquo;in bakanlığı&nbsp; d&ouml;neminde, bazı şehirlerde okulların % 60&rsquo;şında ikili eğitim yapılmasına rağmen ders&nbsp; saatleri artırılmıştı. Bu durumu şiddetle eleştirmiş, bunun ikili &ouml;ğretim yapılması nedeniyle &ccedil;ocukların &ccedil;ok daha&nbsp; erken saatlerde derse girmesi veya &ccedil;ok&nbsp; daha ge&ccedil; saatlerde dersten &ccedil;ıkması sonucunu doğuracağını belirterek bir&ccedil;ok a&ccedil;ıklama yapmış, hatta ulusal televizyonlara &ccedil;ıkarak normal &ouml;ğretime ge&ccedil;iş yapılana kadar ders saatlerinin artırılmaması gerektiğini savunmuştum.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Ders saatleri&nbsp; zamanla kademeli olarak t&uuml;m sınıflarda arttı ve ge&ccedil;en yıl &ccedil;ocukların &ccedil;ok erken saatlerde derse gitmesi veya &ccedil;ok ge&ccedil; saatlerde dersten &ccedil;ıkmasına y&ouml;nelik kamuoyundan tepki gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile okullarda normal &ouml;ğretime ge&ccedil;ilmesine y&ouml;nelik &ccedil;alışma başlatıldı.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ccedil;ocuk gelişimi a&ccedil;ısından normal eğitime ge&ccedil;ilmesine y&ouml;nelik &ccedil;alışmaları canı g&ouml;n&uuml;lden destekliyorum. Lakin bu ge&ccedil;iş yapılırken zaten dar olan okul bah&ccedil;elerine yeni binalar yapılarak &ccedil;ocukların oyun alanlarının yok edilmesinin b&uuml;y&uuml;k bir yanlış olduğunu g&ouml;r&uuml;yorum.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Kentlerdeki n&uuml;fus artışı nedeniyle bir&ccedil;ok okulun bah&ccedil;esine zaten zamanla ek binalar yapılmış, aynı bah&ccedil;ede 4 binası bulunan okullar bile var. Binalar yapıldık&ccedil;a bah&ccedil;edeki oyun alanı azalmış. Normal &ouml;ğretime ge&ccedil;iş i&ccedil;in bir&ccedil;ok okul&nbsp; bah&ccedil;esine yeni binalar yapılması planlanıyor. Bu durumda &ccedil;ocuklar i&ccedil;in oyun alanı hi&ccedil; kalmayacak.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> MEB&nbsp; &ouml;zel okulların a&ccedil;ılışına ilişkin bah&ccedil;e standardını belirlemiştir.&nbsp; Buna g&ouml;re ilkokul, ortaokul ve liselerde &ccedil;ocuk başına 2m<sup>2</sup> bah&ccedil;e alanı istenmektedir. Ayrıca genişliği en az 4 m.den az olan kısımları bah&ccedil;e olarak kabul etmemektedir.&nbsp; Yani okulun etrafında kalan 4 m.&rsquo;den dar b&ouml;l&uuml;mleri oyun alanı olarak kabul etmemektedir. &nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Resmi kurumların a&ccedil;ılış şartlarının belirlendiği Kurum A&ccedil;ma, Kapatma ve Ad Verme&nbsp; Y&ouml;netmeliği&rsquo;nde ise okul bah&ccedil;elerine ilişkin bir h&uuml;k&uuml;m yer almamaktadır ki bu &ouml;nemli bir eksikliktir. Dersliklerde ise &ouml;ğrenci başına d&uuml;şecek alan olarak; anaokullarında en az 2.40 m&sup2;, ilkokulda&nbsp; 1.60 m&sup2;, ortaokul veya lisede en az 1.85 m&sup2; kullanım alanı bulunması şartı getirilmiştir.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Mevcut okullarımızın &ccedil;oğunun &ouml;ğrenci başına 2 m<sup>2&nbsp;</sup> bah&ccedil;e alanının olmadığı a&ccedil;ıktır. Bir de bu bah&ccedil;elere ek binalar yapılırsa durum vahim hale gelecektir. Bah&ccedil;elerde &ouml;ğrenci başına d&uuml;şen alan dersliklerden daha az olacaktır.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> İki &ccedil;ocuğumun okulundan &ouml;rnek vererek durumu somutlaştırmak isterim. İlkokula giden oğlumun okulu, zamanında 12 derslikli ilkokul olarak yapılmıştır. &Uuml;&ccedil; yıl &ouml;nce okul bah&ccedil;esine&nbsp; 28 derslikli bir ortaokul binası daha yapılmıştır ve bah&ccedil;esi ikiye b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r. Bah&ccedil;enin b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml; yok olmuştur. Halen ilkokulda ikili eğitim yapılmaktadır. Her d&ouml;nemde bah&ccedil;ede 300 civarında &ouml;ğrenci bulunmaktadır. Bu yıl ise ilkokulun kaldığı bah&ccedil;eye 16 derslikli bir ek bina daha yapımı planlanmıştır. Bu bina yapılırsa bah&ccedil;e alanı olarak birka&ccedil; y&uuml;z metre kare alan kalacaktır. &Uuml;stelik okul normal eğitime ge&ccedil;eceği i&ccedil;in aynı anda 300 değil 600 &ouml;ğrenci bah&ccedil;eye &ccedil;ıkmak durumunda kalacaktır. Yani &ouml;ğrenci başına yarım metrelik alan dahi d&uuml;şmeyecektir. Bu &ccedil;ocuklar ilkokul &ccedil;ocuğudur ve oyun alanına ihtiya&ccedil;ları vardır.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Ortaokula giden oğlumun okulu ise zamanında 10 derslikli bir ilkokul olarak yapılmıştır. Daha sonra okulun bah&ccedil;esine 16 derslikli bir ortaokul binası daha yapılmıştır. Bah&ccedil;e alanı daralmıştır. Mevcut haliyle 700-800 civarında &ouml;ğrenci bu bah&ccedil;eyi kullanmaktadır. Bu yıl 10 derslikli okul yıkılarak yerine 32 derslikli bir okul yapımı planlanmıştır. Bu bina eski binaya g&ouml;re daha geniş alan kaplayarak bah&ccedil;eyi daha da daraltacaktır. Bah&ccedil;e alanı 400 m<sup>2&nbsp;</sup> civarına d&uuml;şerken bu bah&ccedil;e i&ccedil;inde 32+16 derslikli iki olmak &uuml;zere toplam 48 derslikli iki okul bulunacak ve 1600 civarında &ouml;ğrenci bu bah&ccedil;eyi kullanmak zorunda kalacaktır. &Ouml;ğrenci başına &ccedil;eyrek m<sup>2</sup> alan ancak d&uuml;şecektir.&nbsp; Okul bah&ccedil;esi olarak bırakın teneff&uuml;slerde oyun oynamayı sıra olmaya, t&ouml;ren yapmaya bile yer kalmayacaktır.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Okul bah&ccedil;esi &ccedil;ocuklar i&ccedil;in neden &ouml;nemlidir?</p><ul> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Oyun ve fiziksel etkinlikler, Beden Eğitimi ve Spor gibi derslerin &ouml;ğretim programlarının uygulanması i&ccedil;in&nbsp; bah&ccedil;eye ihtiya&ccedil; vardır. Bah&ccedil;e olmaz ise bu dersler uygulanamaz.</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Normal &ouml;ğretime ge&ccedil;ip teneff&uuml;s s&uuml;resinin 5 dakikadan 15 dakikaya &ccedil;ıkmasının oyun oynayacak bah&ccedil;e olmayınca ne anlamı vardır?</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ouml;zellikle kentsel alanlarda &ccedil;ocuklara okul saatleri dışında da&nbsp; okul bah&ccedil;elerinden başka oyun alanı kalmamıştır. Yeterli park yoktur. &Ccedil;ocukların evlerdeki hapis hayatına ancak okul bah&ccedil;eleriyle son vermek m&uuml;mk&uuml;n olmaktadır. &Ccedil;ocukların bisiklet s&uuml;rebileceği, futbol, basketbol oynayabileceği yegane alanları okul bah&ccedil;eleridir.</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ccedil;ocukların sosyal ve duygusal gelişimi a&ccedil;ısından oyun ve fiziksel etkinlik alanlarına ihtiyacı vardır. Sağlıklı bireyler yetiştirilmesi a&ccedil;ısından bu durum normal &ouml;ğretime ge&ccedil;işten daha &ouml;nemlidir.</li></ul><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyem,</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Okul bah&ccedil;esinde &ccedil;ocuk başına 2 m<sup>2</sup> alan d&uuml;şmesi esasından vazge&ccedil;ilmesin. Yeni bina yapımı sonucu &ouml;ğrenci başına yarım m<sup>2</sup> alan d&uuml;şecekse oraya bina yapmak yerine &ouml;zel okullar gibi okula uygun k&uuml;&ccedil;&uuml;k binalar kiralanarak butik okullar a&ccedil;ılsın. Liseler kampus alanlarına taşınsın ve binaları ilk veya ortaokula &ccedil;evrilsin. &nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Doğan Ceylan</p>
YORUM EKLE