KARABÜK TÜRK EĞİTİM SEN'DEN ÖĞRETMENLERE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS HİZMETİ !

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ VE TÜRK EĞİTİM-SEN KARABÜK ŞUBESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE EĞİTİM PROĞRAMI PROTOKOLÜ YAPTI. İŞTE PROTOKOLÜN AYRINTILARI.

KARABÜK TÜRK EĞİTİM SEN'DEN ÖĞRETMENLERE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS HİZMETİ  !

Madde 1- Taraflar:
T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Karabük Üniverstesi Balıklar Kayası kampusü Merkez-KARABÜK) ve TÜRK EĞİTİM-SEN KARABÜK ŞUBESİ (Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim İş Kolu Çalışanları Sendikası)
Madde 2- protokolün konusu:
İşbu protokolün konusu, Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi üyeleri ile Kamu-Sen`e bağlı federasyonların Türkiye genelindeki şubelerinin üyelerinin Karabük üniversitesi sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri Fakültelerinde Tezsiz Uzaktan Eğitim yolu ile yüksek lisans yapabilmelerinin sağlanması ve verilecek eğitimlere ilişkin şartların protokol süresi içersinde ayrıca belirlenecek olması ile ilgili olup; taraflar bu programlar hususunda tam bir işbirliği içersinde olacaklardır.
Madde 3-Protokol Kapsamı:
Bu protokolün amacı: Karabük Üniversitesi ve Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi arasında işbirliği tesis edilerek, Karabük Üniversitesinin ilgili birimleri tarafından; gelecek talep doğrultusunda Uzaktan Eğitim Yolu ile Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılması ve işleyişine uygun usul ve esasları düzenlemektir.
İş bu protokol doğrultusunda Karabük Üniversitesi; Kamu alanında 4688 sayılı yasa ile belirlenen 11 iş kolunda çalışan lisans mezunu bireylerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesini ve bu yolla kamu çalışma hayatında yaptıkları görevlerinde daha etkin ve verimli çalışmalarına,vatandaşa verilen hizmetlerde hızlı ve objektif davranılmasının geliştirilmesine,
AB uyum yasaları çerçevesinde çalışan nüfusun sosyal ve toplumsal davranışlarının eğitim yolu ile pozitif anlamda geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
Madde 4-Protokolün uygulama alan:
İşbu protokol kapsamında açılacak olan programlar, Talepler ve Üniversitenin imkanları doğrultusunda özellikle Karabük İlinde ve Karabük Üniversitesi bünyesinde yapılacaktır.
Madde 5- Açılabilecek Yüksek Lisans Programları:
Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi ve Karabük Üniversitesi işbirliği çerçevesinde yürütülecek olan Tezsiz Uzaktan eğitim yolu ile yapılacak Yüksek Lisans programlarının kredi ve ders miktarları iş birliği içinde belirlenecek olup kesin kayıt öncesinde talepte bulunanlara duyurulacaktır.
Proje kapsamında talep halinde açılabilecek Yüksek Lisans Programları;
A-UZAKTAN EĞİTİM YOLU İLE
1-BİLGİSAYAR
2-TÜRKÇE İŞLETME
B- Karabük üniversitesi tarafından bundan sonra uzaktan eğitim yolu ile açılacak diğer tezsiz yüksek lisans programları bu protokol kapsamındadır.
Madde6- Programın Yürütülmesi:
Protokol kapsamında uzaktan eğitim yolu ile bir Yüksek Lisans programı açılabilmesi için en az 20 öğrencinin söz konusu programa başvurmuş olması gereklidir. Yeterli başvuru sayısı toplanamadığı durumlarda Üniversite söz konusu programı başlatmak zorunda değildir.Yeterli sayıda başvuru olmadığı için açılamayan proğramlara başvuruda bulunanlar bir sonraki dönemde isterlerse öncelikli olarak kayıt hakkına sahiptir.Kontenjanlar, 20 öğrencinin altında olmamak kaydıyla Enstitü tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Madde7- programlara Kabul ve Mezuniyet şartları:
Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi üyesi veya Türkiye Kamu- Sen’e bağlı sendikaların üyesi olanlarla programlara kabul edilebilmek ve mezun olabilmek için Karabük Üniversitesi tarafından istenen şartların sağlanmış olması ve Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesinden alınacak referans yazısı gerekmektedir.
Madde 8- Tezsiz Yüksek Lisans Program ücreti :
Karabük Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Program ücreti Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi ve Kamu-Sen’e bağlı diğer sendika ve şubelerinin üyelerine öğrenci başına 2013 Şubat ve Ağustos dönemi için 2.400 TL dir. Proğram ücretleri 3 akademik yarıyıl başlangıç dönemlerinde eşit taksitler halinde ödenir.
Yüksek lisans proğramına başladıktan sonra dört akademik yarıyılda proğramı ta mamlayamayanlardan proğrama devam etmek isteyen öğrenciler sonraki her akademik yarı yıl için ödeyeceği proğram ücretini yüzde otuz fazlası ile ödeyecektir.
Sonraki dönemlerin program ücretleri Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi ile Karabük Üniversitesi arasında varılacak mutabakatla her yıl yeniden duyurulacaktır.
Kesin kayıtların yapılabilmesi için program bedelinin 1.akademik yarıyıla düşen miktarının kesin kayıt süresinin bitimine kadar yatırılmış olması gerekmektedir.
Madde 9- Özel Şartlar:
a) Karabük Üniversitesi başka hiçbir sendika ve konfederasyona protokol kapmasında Türk Eğitim-Sen Karabük şubesi ve Kamu-Sen’e bağlı diğer sendikalar için belirlenen ücretin altında bir ücret belirlemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.Uzaktan Eğitim Yolu ile Yüksrk Lisans için belirtilen bu taahhüdün ihlali halinde, Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesinin iş bu protokolü fesih ve tazminat hakkı saklıdır.
b) Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi işbu protokolün yürürlük tahinden itibaren, protokolün kapsamında giren konularla ilgili olarak başka hiçbir kurum ve kuruluşla protokolün yürürlükte olduğu 3 (üç) yıl ve protokolün uzaması halinde devam eden süreler boyunca benzer işbirliği protokolleri yapmayacağını bu kapsamda başka Üniversiteler ile çalışmayacağını beyan kabul ve taahhüt eder. Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi bu taahhüde aykırı davranılması halinde Karabük Üniversitesi´nin protokolü haklı nedenle fesih ve tazminat hakkı saklıdır.
c) Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi, işbu protokol yürürlükte olduğu süre boyunca programlara katılımın en yüksek seviyede olması için işbirliği ve iyi niyet çerçevesinde ve Türkiye genelinde Kamu-Sen e bağlı her sendikanın her şubesinde gerekli tüm çalışmaları yapacağını, toplantı ve etkinliklerinde programlarına katılımı teşvik edici çalışmalarda bulunacağını beyan kabul ve taahhüt eder.
d) Programlara kesin kayıt işlemlerinde Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesinin Referans Belgesinin alınması zorunludur.
e) Protokol kapsamında Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi işbirliği ile açılacak tüm Yüksek Lisans proğramlarının kayıt kabul işlemleri Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi ile Karabük Üniversitesinin ilgili birimleri arasında işbirliği içinde yürütülecektir.
Madde 10 -Yürürlülük ve Protokol Süresi:
Bu protokol 2013 Ocak ayı itibarıyle yürürlüğe girer.
Protokolün yürürlük süresi 3(üç) yıldır. Sürenin bitimine 1 ay kala taraflardan biri tarafından diğer tarafa yazılı olarak bildirim yapılmadığı sürece protokol 1 yıl daha uzamış kabul edilecektir.
Madde 11 Genel Hüküm
Programa Kabul Şartları ve Gerekli Evraklar
1- Karabük Üniversitesi tarafından kayıt için belirlenen evraklar
2-Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi Referansı3- Ales sonuç belgesi,Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar “Yüksek Lisans” derecesine sahip olacaklardır.
Ales sözel, sayısal veya eşit ağırlık bölümlerin herhangi birinden en az 55 puan almış olmaktır. Eğer öğrencinin geçerli bir Ales puanı yoksa programa kayıt olduktan sonra …12 aylık yüksek lisans eğitim süresi boyunca gerçekleşecek Ales sınavlarına girerek yeterli puanı almış olmakta ALES sonuç belgesi şartını yerine getirmiş sayılmak için yeterli olacaktır.
İşbu protokol ve\veya eklerin herhangi bir maddesinde yapılacak değişiklik, taraflarca mutabık kalınıp yazılı olarak düzenlenmiş olmadıkça yürürlüğe girmeyecektir
MADDE 12:Önlenemeyen Haller:
Bu protokol´deki herhangi bir yükümlülüğün ifası, tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, yetkili makamlarca yayınlanan kanun, kural, tüzük ve emirler, el koyma veya grev, lokavt, üretim, tesislerinde önemli mahiyette arıza, ekonomik kriz gibi mücbir sebeplerle yerine getirilemezse, Taraflar bu nedenlerden etkilendikleri ölçüde sorumlu tutulmayacaklardır.
Mücbir sebep nedeniyle ifa imkânsızlığının (60) günü geçmesi halinde, Taraflar´ın sözleşmeyi fesih hakları saklıdır.
MADDE 13:Adres Değişikliği:
Taraflar, protokol çerçevesinde yapılması gerekli bildirimler için, unvan\isim yanında yazılı yerlerin kanuni ikametgâhları olduğunu bu adreslerinde yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını; adres değişikliklerini derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, protokol´deki adreslerin her türlü tebligat icrası için kanuni ikametgahları olduğu kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 14:İhtilafların Halli:
İşbu Sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Karabük Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Ondört madde ve 1 ekten oluşan protokol iki nüsha olarak 12,09,2012 tarihinde tarafların imza yetkililerince imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Ahmet Turgut KURTOĞLU Prof. Dr Burhanettin UYSAL
Kamu-Sen İl Temsilcisi Karabük Üniversitesi Rektörü
Türk Eğitim-Sen Karabük Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER