SEÇİMLERE KATILABİLECEK PARTİLER BELLİ OLDU

Seçimlere bu partiler katılabilecek!

SEÇİMLERE KATILABİLECEK PARTİLER BELLİ OLDU
2014 yılında yapılacak yerel seçimlere katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak Perşembe 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

 
2 Ocak 2014 PERŞEMBE
 
Resmi Gazete
 
Sayı : 28870
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
 
Karar No: 622
 
- K A R A R -
 
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un değişik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükme istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
 
2972 sayılı Kanun'da özel hüküm bulunmadığından, seçime katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilanında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 
Yukarıda belirtilen kanun hükümleri dikkate alınarak, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin tespit edilerek, yürütülecek seçim iş ve işlemlerinde uygulanmasına ve 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca da ilanına karar verilmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği Komisyon Raporunu Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;
 
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan; "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında; siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teşkilatlanmanın; merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hükme bağlanmıştır. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, bir ilçede teşkilatlanmanın, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teşkilat kurmayı gerektirdiği; belde sayısı üç veya daha az ise beldenin sadece birinde teşkilat kurulmuş olmasının yeterli olduğu belirtilmiş, aynı Kanun'un 36. maddesinde de, buna paralel düzenlemeye yer verilmiştir.
 
Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulunduğundan, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin araştırılıp belirlenmesi gerekmektedir.
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 11/12/2013 günlü, 154381 sayılı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26/12/2013 günlü, 51047475/1730 sayılı yazıları ile bu yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda;
 
I- a) 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun'un 20. ve 36. maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az altı ay öncesi, (30 Eylül 2013 tarihi) itibariyle teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partilerin;
 
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
 
2- Alternatif Parti,
 
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
 
4- Barış ve Demokrasi Partisi,
 
5- Büyük Birlik Partisi,
 
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
 
7- Demokrat Parti,
 
8- Demokratik Sol Parti,
 
9- Doğru Yol Partisi,
 
10- Emek Partisi,
 
11- Genç Parti,
 
12- Hak ve Eşitlik Partisi,
 
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
 
14- Halkın Kurtuluş Partisi,
 
15- Halkın Yükselişi Partisi,
 
16- Halkların Demokratik Partisi,
 
17- Hür Dava Partisi,
 
18- İşçi Partisi,
 
19- Liberal Demokrat Parti,
 
20- Millet Partisi,
 
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
 
22- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,
 
23- Saadet Partisi,
 
24- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,
 
25- Türkiye Komünist Partisi,
 
olduğu,
 
b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri kazanamadıkları,
 
saptanmıştır.
 
II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partilerin;
 
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
 
2- Cumhuriyet Halk Partisi,
 
3- Milliyetçi Hareket Partisi,
 
4- Barış ve Demokrasi Partisi,
 
olduğu belirlenmiştir.
 
S O N U Ç:
 
Açıklanan nedenlerle;
 
I - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına göre; 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin;
 
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
 
2- Alternatif Parti,
 
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
 
4- Barış ve Demokrasi Partisi,
 
5- Büyük Birlik Partisi,
 
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
 
7- Demokrat Parti,
 
8- Demokratik Sol Parti,
 
9- Doğru Yol Partisi,
 
10- Emek Partisi,
 
11- Genç Parti,
 
12- Hak ve Eşitlik Partisi,
 
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
 
14- Halkın Kurtuluş Partisi,
 
15- Halkın Yükselişi Partisi,
 
16- Halkların Demokratik Partisi,
 
17- Hür Dava Partisi,
 
18- İşçi Partisi,
 
19- Liberal Demokrat Parti,
 
20- Millet Partisi,
 
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
 
22- Özgürlük ve Dayanışma Partisi,
 
23- Saadet Partisi,
 
24- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,
 
25- Türkiye Komünist Partisi,
 
olduğuna,
 
II - Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
 
III - Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına,
 
IV- Karar örneğinin;
 
a) Seçime katılabilecek siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine,
 
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
 
31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER