2015 ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GÖREVE BAŞLAMADA İSTENECEK BELGELER

Ataması yapılan öğretmenlerden istenecek belgeler

   2015 ÖĞRETMEN ATAMALARINDA GÖREVE BAŞLAMADA İSTENECEK BELGELER
Başvuruda istenecek belgeler  

- Başvuruda adaylardan;  
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
 c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,  
ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
 d) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak  çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,
 e) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
 f) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir.  Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),  
g) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,  
ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,
 h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı, istenecektir.  ı) Bu duyuruda başvuru esnasında yukarıda isteneceği belirtilen evrakların yanı sıra,  i) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),  
j) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),  

k) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,  l) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu  olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,  
m) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
 n) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz  edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
 o) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER