3 Sendika Sözleşmeliler İçin Başvuru Yaptı

3 öğretmen sendikası, kadroya geçen sözleşmeliler için MEB'e başvurdu

3 Sendika Sözleşmeliler İçin Başvuru Yaptı
TÜRK EĞİTİM SEN'İN YAZISI
Sayı :GMT.430.00/1638 04/06/2011
Konu :1 Haziran Atamaları
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
1 Haziran 2011 tarihi itibariyle Bakanlığınız tarafından 30.000 kadrolu öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Kadroya geçen bu öğretmenlerin çok büyük bir kısmını 657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında görev yapmakta iken kadroya geçenler teşkil etmektedir.
04.06.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Bu kararnamede Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanların, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edecekleri ve başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanmasının kurumlarınca altmış gün içinde yapılacağı belirtilmiştir. 
1 Haziran'da sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmenliğe atananların sözleşmeleri 1 Eylül tarihi itibariyle feshedileceğinden, bu tarihe kadar sözleşmeli öğretmenlik statüleri devam edecektir. 1 Haziran tarihinde kadroya geçen ve atandıkları yere gitmek isteyen sözleşmeli öğretmenler Eylül ayında görevlerine başlatılmalı, eski görev yerinde kalmak isteyenlerin kadrolu olarak görev yaptığı yerde kalmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde boşalacak olan kadrolara da yeniden ilk atama yoluyla kadrolu öğretmen alımı yapılması hususunda;
Gereğini arz ederiz.Seyit Ali KAPLAN                  İsmail KONCUK
Genel Mali Sekreter            Genel BaşkanEĞİTİM SEN'İN YAZISI
Sayı :2011/800/ 6.6.2011
Konu : Sözleşmeli öğretmenlikten
kadrolu öğretmenliğe geçiş hk.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Bakanlığınızın 1 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirdiği 30.000 öğretmen atamasıyla atananların önemli bir bölümü sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardır. Resmi Gazete’nin 4 Haziran 2011 günlü, 27954 sayılı mükerrer sayısında yayımlanan Devlet Memurları Kanununun 4üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’de sözleşmeli olarak görev yapanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların altmış gün içinde görev yaptıkları yere atanacakları kurala bağlanmıştır. Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu(Haziran 2011)’nun “9.Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlama” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca sözleşmeli iken kadrolu öğretmenliğe atananların sözleşmesi 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla feshedilecektir. Bu nedenle sözleşmeli statüleri 1 Eylül 2011 tarihine kadar devam edeceğinden söz konusu öğretmenlerden isteyenlere anılan Kararname uyarınca bulundukları yerde kadroya geçme olanağı tanınması gerekmektedir. Aynı şekilde Haziran öğretmen ataması için öngörülen başvuru tarihlerinde sözleşmelilerin kadroya geçirileceği konusunda bir kesinlik olmadığı ve atama sonuçlarından kısa bir süre sonra anılan kararnamenin yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, bu sürecin yönetsel birimler arasında belirli bir takvime bağlanmamasının bedelini söz konusu öğretmenlerin ödemesi hakkaniyete aykırı olacağı gibi yönetimin güvenirliliğine de gölge düşürür.
Ayrıca kadrolu öğretmenliğe geçiş nedeniyle sözleşmeli iken kadrolu öğretmenliğe atananlar arasında uzun süredir özür grubu ataması bekleyenlerin özür grubu atamalarında mağduriyetlerinin ortaya çıkmaması içinde gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.
Gereğinin yapılmasını dilerim.

Mehmet BOZGEYİK
GENEL SEKRETER


EĞİTİM BİR SEN'İN YAZISI
4 Haziran 2011 tarihli 27954 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 37. maddenin birinci fıkrasında, “4’üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48’inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar”, aynı maddenin dördüncü fıkrasında, “Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz” hükümleri yer almaktadır.
Anılan hükümlerin uygulanmasında açığa çıkan soru işaretlerinin giderilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri gereğince;
-Kadroya atanan sözleşmeli personelden adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birini başarı ile tamamlamış olanların aday memurluk hükümleri uygulanmaksızın asil memur olarak atanmaları,
-Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini müteakip iller arası yer değiştirme hakkının, 2011 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu kapsamında kendilerine de verilmesi,
-06/05/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği o tarihte görev başında bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlüğünden muaf tutulmaları nedeniyle aynı şekilde Kararname ile kadroya geçirilen tüm sözleşmeli öğretmenlerin de kadroya geçişi sonrasında zorunlu çalışma yükümlülüğü muafiyeti getirilmesi,
-Sözleşmeli öğretmenlere kadroya geçiş için MEBBİS üzerinden başvuru yapılabilmelerine imkân sağlanması,
-Sözleşmeli öğretmen iken 01/06/2011 tarihinde KPSS puanları üzerinden ilk ataması yapılmış olanlara Kararname hükümlerinden faydalanarak kadroya geçişleri ile KPSS sonuçları üzerinden gerçekleştirilen ilk atamaları arasında tercih hakkı tanınması konusunda gereğinin yapılmasını talep etti. 
Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER