4/C'li ve Diğer Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personele Duyuru

Fazla Çalışama Karşılığında İzin Vermeyen Kurum Amirleri Bakanlığa Bildirilecek

4/C'li ve Diğer Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personele Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin başta görev tanımı olmak Üzere, çalışma saatleri ve özlük hakları ile İlgili birçok sıkıntısı nedeniyle Türk Eğitim Senin Millî Eğitim Bakanlığına başvurması üzerine Millî Eğitim Bakanlığı çok geniş bir açıklamada bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 tarihli, 9238 sayılı ve “Hizmetli personelin problemleri” konulu yazılarında;

“Konu–2 Yine pek çok okulumuzda hizmetlilerimiz; mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu çalışmalar karşılığında da hizmetlilere hiçbir mesai ücreti ödenmemektedir. Hizmetlilerimiz yapmakta oldukları rutin görevleri dışında nöbet tutmaya zorlanmakta ve nöbet süreleri içinde oluşabilecek her şeyden mesul tutulmaktadır.

Cevap–2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde, fazla çalışma ve bu çalışma karşılığı verilecek haklar belirlenmiş; maddenin (B) fıkrasında; ''Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, bu konuda, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 6'ncı sırasında da “657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.” açıklamasına da yer verilmiş olup, gerek bu açıklamanın ve gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178'inci maddesi hükmünün dışında Bakanlığımızın farklı bir uygulamaya gitmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden, günlük çalışma saatleri dışında da görev yapanların fazla çalışmalarının her sekiz saati için bir gün olmak üzere izinden yararlandırılmaları mümkün olup, söz konusu hüküm kapsamında izin verilmeyen personelin adı-soyadı ve görev yaptığı kurumuna ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde de konunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır.” Açıklamasına göre 4/C’li ve diğer Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin her sekiz saat fazla çalışması için bir gün hesabı ile izin verilecektir izin vermeyen kurum amirleri tarafımızca Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecektir.
Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER