'Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'ne Danıştay freni

'Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'ne Danıştay freni
06/05/2010 tarih ve 27573 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nin  hukuka aykırı hükümlerinin iptali için Eğitim Sen'in Danıştay İkinci Daire’sinde  açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nin  “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler”başlıklı kısmında(MADDE 35/4) “Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir” Fıkrasının,  “Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler”başlıklı  (MADDE 39/9) maddesi;  “Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar”  demektedir. (MADDE 39/9)  yer alan “kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.  
 
Danıştay İkinci Dairesi, 2010/2863 Esas Sayılı Kararında; Yönetmeliğin 35/4 maddesi hakkında; “öğretmenlerin özür durumundan yer değiştirme isteminde bulunabilmeleri için öğretmenlikte adaylıklarının kaldırılmış olması koşulu ile sağlık durum özründen dolayı yapılacak yer değiştirmelerin zamana bağlı olmaksızın yapılacağı yolundaki düzenleme göz önüne alındığında, Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında (adaylıkları kaldırılmış olması nedeniyle) öğretmen olarak atananların sağlık durumu özründen dolayı yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmaları koşuluna tabi tutulmalarında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.”
 
Yönetmeliğin 39/9 maddesinde hakkında ise; “davalı idarece, dava konusu düzenlemenin Başbakanlığın 3.7.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/12 sayılı Genelgesine paralel bir düzenleme olduğu ileri sürülmüşse de; anılan Genelgede görevli olduğu yerleşim yeri dışından bir ortaöğretim kurumun merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerin, çocuğunun kesin kaydını yaptırdığı yılla sınırlı olmak üzere yer değiştirme istediğinde bulunabileceğine ilişkin bir sınırlama olmadığı gibi, bu sınırlamanın da hukuken geçerli bir neden dayanmadığı anlaşıldığından, Yönetmeliğin 39/9 maddesinde geçen “kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere” ibaresinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” ifadesine yer vermek suretiyle dava konusu yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurmuştur.
Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER