BÖYLE HAKSIZLIK YAPILMAZ

Müfettişler Derneği Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin düzeltilmesini istedi.

BÖYLE HAKSIZLIK YAPILMAZ
                                                                                   
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
 
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik , 12 Ekim 2013 tarih ve 28793 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 formunda özelde derneğimiz üyelerine ve genel de ise bütün il eğitim denetmenlerini ilgilendiren bir düzenlemeye yer verilmiştir.
 
Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu olarak isimlendirilen bu EK-2 Formunun Hizmet Süresi başlıklı bölümünün b bendinde: “b) Öğretmenlik ve il eğitim denetmenliğinde geçen hizmet sürelerinin her bir yılı için 0,36 puan “ verileceği düzenlemesine yer verilmiş ve devamında eğitim kurumu yöneticilikleri ile taşra teşkilatı yöneticilerine yer verilmiş, her mesleğe verilecek puanlar belirlenerek, okul yöneticiliğinden il milli eğitim müdür yardımcılığı ve üstü makamlara doğru artırımlı bir şekilde verilecek puanlar belirlenmiştir.
 
İl Eğitim Denetmenliğine bahse konu EK-2 formunda yer verilmesi ve özellikle de formda belirlenen puanlardan ikinci düşük puanın verilmesi başta Anayasa’daki eşitlik ilkesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı olduğu görülmektedir.
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ıncı maddesine göre İl Eğitim Denetmenliği kariyer meslek grupları içinde yer almakta ve formda sayılan mesleklerden daha üst ek gösterge ile hizmetlerini yürütmektedirler.
 
İl Eğitim Denetmenliği’ne, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 41’inci maddesinde yer verilmiş ve görev alanları olarak da: “ İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür.” Hükmüne yer verilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen mevzuatlar çerçevesinde EK-2 formu değerlendirildiğinde, il eğitim denetmenlerinin yetişme, atanma, görev alanları esas alınmadan yürüttükleri hizmette denk olmayan, teftişinden sorumlu olduğu bir çok makamdan daha düşük bir puanla değerlendirilmesi, personel barışına ve sistemin işleyişine zarar vereceğinden , bu formun makamınızın emirleri doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi, il eğitim denetmenliğinin formdaki ek 2-b bölümünden çıkarılması; il eğitim denetmenliğine formda yer verilecekse teftişinden sorumlu oldukları meslek gruplarından daha yüksek bir puanın verilmesi,
 
Hususunu makamlarınıza arz ederim.
 
Adnan UÇKUN
 
Müfettişler DerneğiYönetim Kurulu Başkanı
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER