DERSHANE TASARISI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Dershanelerin kapatılmasını da içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

DERSHANE TASARISI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR
 
Komisyon üyesi milletvekilleri, STK başkan ve temsilcilerinin katıldığı komisyon görüşmelerinde ilk sözü alan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kanun Tasarısı ile nelerin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Avcı'nın açıklamalarına göre tasarı ile hedeflenen düzenlemeler şöyle:
 
"Tasarı ile adaş öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanması, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararı ile elde edenlerin mahkeme kararının aleyhlerine kesinleşmesi halinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemelerin geri alınmaması, 1416 sayılı Kanun ile yurtdışına eğitim amaçlı gönderilecek öğrencilere yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere Yüksek Eğitim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ihdası, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ihdas edilerek halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetlerinin ihtisaslaştırılması, müstakil hizmet birimi olan grup başkanlıklarının daire başkanlıklarına dönüştürülmesi, yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilme şartlarının yeniden ele alınarak 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenmesi, Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerinin, okul ve kurum müdürlerinin görevlendirilmelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların geçici olarak Bakanlıkta istihdam edilmelerinin düzenlenmesi, Talim ve Terbiye Kurulu'nun Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenmesi ve kurulun eğitim politikaları konusunda karar alma yetkilerinin ilgili hizmet birimlerine devri, uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'nın taşra birimlerine dönüştürülmesi ve Bakanlık denetçileri ile il eğitim denetmenlerinin eğitim denetmeni unvanı altında eğitim programlarının taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç gereçlerinin Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ödenecek bedel ve telif ücretlerinin ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında görevlendirilenlerle Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara ödenecek ücretin Bakanlığa incelenmesi amacıyla sunulan taslak ders kitapları ile diğer ders araç ve gereçleri karşılığı tahsil edilerek genel sermaye hesabına yatırılacak bedelin Bakanlıkça tespit edilmesi ve halen ÖSYM Başkanlığı'na sınav ücretleri konusunda verilen yetkinin kaldırılması, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanlarla Bakanlık taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi, bunlardan talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı kadrolarında bulunanların şahıslara bağlı olarak ihdas edilen Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları, Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapmakta olanlarla hala şansa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanların özlük hakları korunmak suretiyle şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrolarına atanması, bu şekilde eğitim uzmanı olarak atananların harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilmesi, yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak büyükelçilikler ve başkonsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanması, yurtiçi veya yurtdışında yerli veya yabancı kuruluşlar veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması dahilinde kurulan ulusal ve uluslararası proje okullarına bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen kurumlara belirli eğitim reformu ve problemlerinin uygulandığı kurumlara, bakan onayı ile doğrudan Bakanlığa bağlanan kurumlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerinin doğrudan Bakanlıkça yapılması, bu durumun özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaması, 1416 sayılı Kanun ile lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde ALES yanında sözlü sınav da yapılaması, Milli Eğitim Bakanlığı adına bu kanun kapsamında yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkelerden doktora öğrenimlerini başarı ile tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin eğitim uzmanı kadrolarına atanmalarını, 1416 sayılı Kanun ile lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen kişilerin yurtdışında eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin memuriyetlerin memuriyette geçmiş sayılarak derece ve kademe ilerleme hesabında dikkate alınmasını, özel dershanelerin faaliyetlerinin 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilmesi ve bunların özel okullara ve geçici olarak açık öğretim yapan liselere dönüşebilmeleri, gerekli dönüşümü yapabilmeleri için bu kurumlara 2017-2017 eğitim öğretim yılının bitimine kadar süre verilmesine, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin 12 yaş ve altındakilere yönelik olmasına, her ne ad altında olursa olsun bütün eğitim ve öğretim hizmeti sunanların Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınmasına, hazineye ait taşınmaz mallar üzerinde dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesine, mülkiyeti hazineye sahip olup, Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binalarının kiraya verilmesine, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek teşvik tedbirlerinin yanı sıra bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin Bakanlıkta istihdam edilebilmesi, dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulması, grup başkanı kadrolarının daire başkanlığına dönüştürülmesi, öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezalarına ilişkin hükümler öngörülüyor."
Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
yönetici
yönetici - 10 yıl Önce

meb yasasını bir ebsli olarak ben de kabul etmiyorum. özellikle sınav kazanıp hakları ile yönetici olanların görevine son vermek hangi anlayışla ilgilidir?

SIRADAKİ HABER