EĞİTİMDE 4+4+4 SİSTEMİ. ÖĞRETMENLERİN DURUMU NE OLACAK ?

ÖĞRETMENLER, MÜFERADAT, SEÇMELİ DERSLER VE OKULLAR NASIL PAYLAŞILACAK ?

EĞİTİMDE 4+4+4 SİSTEMİ. ÖĞRETMENLERİN DURUMU NE OLACAK ?

VI- PROGRAMLA/MÜFREDATLA İLGİLİ SORULAR
 
SORU 25: Yeni düzenleme için programlar değişecek mi?
 
CEVAP 25: İlkokul programları kademeli olarak yenilenecektir. Özellikle ilkokula başlama yaşına paralel olarak program hazırlıklarımız daha önceden başlamış ve tamamlanmak üzeredir. 2012 - 2013 eğitim-öğretim yılı için yeni ders kitapları yazılmasını gerektirecek boyutta bir program değişikliği olmayacaktır. Ancak izleyen öğretim yıllarında kademeli olarak öğretim programlarında uyarlamalar ve buna bağlı olarak da ders kitaplarında bazı değişiklikler yapılması gündeme gelebilecektir.
 
SORU 26: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?
 
CEVAP 26: İlkokullarda, ilköğretim 2 - 4. sınıflarında okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak 1. sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak bu yaş durumuna uygun gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 
İlkokullar, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazma becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri bir eğitim kademesi olacaktır.
 
VII- SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORULAR
 
SORU 27: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?
 
CEVAP 27: İlkokullarda seçmeli ders uygulaması olmayacaktır. Seçmeli dersler ortaokul ve liselerde uygulanacaktır.
 
SORU 28: Seçmeli dersler hangi kademede başlayacak?
 
CEVAP 28: Kanunda "Ortaokul ve liselerde, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur" denilmektedir. Diğer seçimlik derslerin adı geçmemektedir. Ancak ortaokul ve lisede seçmeli dersler için geniş bir havuz oluşturulacak ve okulların öğretmenler kurulu bu havuzdan dersleri seçecektir.
 
Ortaokullarda ve liselerde okuyan tüm öğrencilerimiz seçmeli dersleri alabileceklerdir.
 
SORU 29: Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesi din eğitimini içeren seçmeli dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?
 
CEVAP 29: Yabancı okullar Türk mevzuatına tabidir. Dengi resmi okullarımız için konulmuş programlar bunlar için de geçerli olacaktır.
 
SORU 30: Azınlık okullarında Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?
 
CEVAP 30: Azınlık okullarında okuyan öğrenciler için Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı ders olarak okutulmayacaktır.
 
Azınlık okullarında kendi dinleriyle ilgili dersler zaten okutulmaktadır.
 
SORU 31: Yeni eğitim sisteminde (özellikle seçmeli dersler belirlenirken), toplumsal talepler dikkate alınacak mı? Örneğin, ilkokul öğrencilerine din eğitimi imkânı sağlanması hususu veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. sınıftan itibaren müfredatta yer alacak mı? Ayrıca, farklı din ve mezheplere göre seçmeli dersler sunulacak mı? Türkiye'de konuşulan dillerin öğretimi talepleri de dikkate alınacak mı?
 
CEVAP 31: İlköğretim okullarında seçmeli dersler belirlenirken öğrencilerin gelişim özelliklerinin yanı sıra ilgi ve ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerektiği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2010 yılında aldığı 75 sayılı Kurul Kararında açıkça belirtilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 4. sınıftan itibaren okutulmaktadır. Farklı din ve mezheplere göre seçmeli derslerin okutulması ya da Türkiye'de konuşulan farklı dillerin öğretimi konusunda öğretim programlarının yanı sıra öğretmen faktörünün de göz önüne alınması gerekir. Gelişim özellikleri dikkate alındığında 1. sınıftan itibaren ahlak eğitimi, değer eğitimi veya karakter eğitimi gibi uygulama temelli derslere yer verilebilir.
 
VIII- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SORULAR
 
SORU 32: Anaokulu öğretmenleri 1. sınıflarda görev alacak mı?
 
CEVAP 32: Okul öncesi öğretmenleri yine okul öncesi öğrencilerine, sınıf öğretmenleri ise ilkokuldaki öğrencilere ders vereceklerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerine ders vermesini gerektirecek bir durum söz konusu olmayacaktır.
 
SORU 33: 5. sınıf öğretmenleri ne olacak?
 
CEVAP 33: Şu anda 5. sınıflarımızda iki ayrı alanda öğretmenlerimiz görev yapmaktadır: Sınıf öğretmenleri ve alan/branş öğretmenleri. Branş öğretmenleri bakımından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü, 5. sınıf artık ortaokul kademesini oluşturmakta ve tüm dersler branş derslerinden oluşacaktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerimiz yine alan/branş derslerini vermeye devam edeceklerdir.
 
Sınıf öğretmenleri konusunda ise kasıtlı bir biçimde, yeni sistemi engellemek amacıyla ve öğretmenlerimiz arasında tedirginlik oluşturmak için yalan haber ve dedikodu üretilmektedir. Şu anda 5. sınıflarımızdaki 37.722 sınıf öğretmenimiz yeni sistem nedeniyle norm fazlası konuma düşmektedir. Ancak, bir gerçek gözlerden kaçırılmaya çalışılıyor. 2012 - 2013 öğretim yılında 66. ayını tamamlayan çocuklarımızın da ilkokul 1. sınıfa kaydolacak olması nedeniyle 1. sınıflarımızda önceki yıllara göre çok daha fazla öğrenci kaydı gerçekleştirilecektir. (Ayrıca 60 - 66 ay arasındaki çocuklardan da kayıt olacak olanlar düşünüldüğünde bu sayının daha da artması mümkündür) Dolayısıyla bir ilkokulumuzun 1. sınıflarında diyelim ki önceden 3 veya 4 şube varken şimdi 5 veya 6 şube olacak. Bu öğretmenlerimiz yeni açılacak şubelerde görevlerine devam edecekler. Ayrıca, şu anda 1 - 5. sınıflarda ülke genelinde şube/öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalama 30 iken, yeni sistemle 1 - 4. sınıflarda bu sayı yaklaşık 22 civarına inmiş olacaktır.
 
Diğer bir deyişle, uygulamanın ilk yılında okula kayıt yaşının erkene çekilmesi nedeniyle birinci sınıflar düzeyinde öğretmen ihtiyacı doğacaktır. Ayrıca sistemde hâlâ ücret karşılığı derse giren öğretmenler bulunmaktadır. Ortaya çıkacak öğretmen fazlalılığı bu alanlarda da değerlendirilecektir.
 
SORU 34: Ortaokullarda sınıf öğretmenleri görev alacak mı?
 
CEVAP 34: Sınıf öğretmenleri birinci kademede (ilk dörtte), branş öğretmenleri ise ikinci ve üçüncü kademede (dörtte) kadrolu olarak görev yapacaklardır. Ortaokullarda tüm derslerde branş öğretmenleri görev alacaktır.
 
SORU 35: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?
 
CEVAP 35: Din eğitimi içerikli dersler için öncelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinden yararlanılacak, bunlarla ihtiyacın giderilememesi halinde ise ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan kişilerden yararlanılacaktır.
 
IX- HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ SORULAR
 
SORU 36: İlkokuldan sonra özel okullar isterse hazırlık sınıfı açabilecek mi?
 
CEVAP 36: Ortaokullardaki birinci sınıflarda haftalık ders çizelgelerinde özel veya resmi okul ayrımı olmayacaktır. Ancak tüm okullarımızda (ortaokul birinci sınıf) haftalık ders çizelgesinde (temel derslerle birlikte) yabancı dil ders saatlerinde esneklik sağlanabilir.
 
Hazırlık sınıfları uluslararası alanda eğitim öğretim yılından sayılmamaktadır. Ancak haftalık ders çizelgelerindeki seçimlik derslerle yabancı dil saatleri artırılabilecektir.
 
X- FİZİKİ YAPI, ORTAOKULLAR VE OKULLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ
 
SORULAR
 
SORU 37: Yönetim kadrosu nasıl şekillenecek?
 
CEVAP 37: Yeni yapıda okullar, ilkokul (4 yıl), ortaokul (4 yıl) ve lise (genel, mesleki ve teknik) (4 yıl) şeklindedir. İkinci 4 yıllık bölümün bağımsız olması esas ise de imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilecektir.
 
Her üç kademenin bağımsız olması durumunda ayrı müdürleri olacaktır. Ortaokulların ilkokullar veya liselerle birlikte kurulması halinde ise bir müdür tarafından yönetilmesi mümkün olabilir. Ancak bu durumda öğrenciler sabahçı ve öğleci ya da birden fazla bina olması durumunda ayrı binalarda olacak şekilde ayrılabilecektir.
 
SORU 38: Aynı okul binası farklı okul seviyelerince kullanıldığında yönetim nasıl oluşturulacaktır?
 
CEVAP 38: Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir.
 
Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir.
 
SORU 39: Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise uygulaması nasıl olacak?
 
CEVAP 39: Öncelikle belirtelim ki, yeni sistemde her üç kademenin de fizikî bakımdan bağımsız olması esastır. Bu nedenle şu anda tüm illerimizde bu yönde bir çalışma yürümektedir. Bu çalışma kapsamında hangi ilköğretim okullarının ilkokul, hangi ilköğretim okullarının ise ortaokul olacağına karar verilecektir. Bukararlaroluşturuluyorken ilve ilçemüdürlerimiz eğitim bölgelerini de dikkate alarak, okul yönetimi ile görüşerek kararlarını oluşturacaklardır. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 11 inci maddeye göre bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardır. Buna göre, mümkün olan yerlerde öğrencilerin taşınması da dâhil olmak üzere eğitim bölgelerindeki ilköğretim okullarının bazıları ilkokul bazıları da ortaokul olarak belirlenecektir. Ancak, bu durumun mümkün olmadığı yerlerde yine ilkokul ve ortaokul olarak belirleme yapıldıktan sonra mevcut öğrencilerin taşınması yapılmaksızın ilkokul olarak belirlenen okulların sadece 1. sınıfına kayıt yapılacak, ortaokul olarak belirlenen okulların ise sadece 5. sınıfına kayıt yapılacaktır. Bu durumda ilkokul olarak belirlenen bir ilköğretim okulunun 4. sınıfında okuyan çocuk 5. sınıf olarak ortaokul olarak belirlenen okula kayıt olacaktır. Böylece 4 yıllık bir süre içerisinde ilkokul ve ortaokul sistemi fizikî olarak ayrı mekânlarda eğitim öğretim yapar hale gelecektir. Bu ilköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında okuyan öğrenciler ise eğitimlerini mevcut okullarında tamamlayacaktır.
 
Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanacak, ayrıca ikili öğretimle her iki kademe öğrencileri farklı zamanlarda okulda bulunacaklardır.
 
SORU 40: Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Fen Liselerinin ortaokulları açılacak mı?
 
CEVAP 40: Açılmayacak.
 
SORU 41: Mevcut okulların fizikî yapısında bir düzenleme yapılacak mı?
 
CEVAP 41: Fizikî şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak düzenlenmesine öncelik verilecektir.
 
Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenecektir.
 

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
muallim
muallim - 11 yıl Önce

Umarım müfredatı da yenilerler. 8. sınıf İnkılap tarihi dersdi haftada 2 saatlik dersle yetişmiyor. SBS sınavında yer alan derslerin her birinin 4 ile 5 saat haftalık ders saati varken, aynı sayıda soru gelmesine rağmen İnkılap tarihi dersi neden haftada 2 saat?

SIRADAKİ HABER