İlksan Aidat Ödeme Hikâyesi

İlksandan 5 yıl geriye dönük aidatlarınızı geri isteyin

İlksan Aidat Ödeme Hikâyesi

4357 sayılı Hususi idarelerden Maaş Alan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve bu Öğretmenler için Teşkil Edilecek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun'un 11. maddesinde, “Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekâletine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile bir sandık kurulur.
Maarif Vekâleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilkögretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.

Sandık azası iken emekliye ayrılanlar, isterlerse azalıklarını devam ettirebilirler.
Sandığın gelirleri şunlardır:

1 - Azalardan umumi heyetçe tesbit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat (azanın her terfi ettiği ayı takibeden ayda bu aidat yalnız o aya mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.)
2 - Teberrular ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.
3 - Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından hâsıl olan karlar.
4 - Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar.
Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 14 üncü maddede yazılı "Ana statü" de belirtilir. ”
hükmüne yer verilmiş;

Anılan Yasa'nın 14. maddesinde de; “Sandığın İdaresi, İşleyiş tarzı ve esasları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan bir "anastatü" ile tespit olunur.” hükmü getirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yukarıda anılan Yasanın 14. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü'nün “Üyelere Yapılacak Yardımlar” 15. maddesinde; “Sandık üyelerine aşağıda belirlenen hallerde sosyal muhtevalı yardımlar yapılır.
1. (Değişik: 8.8.2002 /24840 RG) İkraz ( Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen ve Millî Eğitim Bakanınca onaylanan usul ve esaslara göre )
2. Evlenme Yardımı
3. Tabii Afet Yardımı
4. Şehit Yardımı
5. Ölüm Yardımı
6. Maluliyet Yardımı
7. Emeklilik Yardımı
Yukarıda sayılan yardımlar Sandık hükmi şahsiyetinin mali imkânları ölçüsünde her yıl, yıllık kesin hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekleştirilir.
Yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardım miktarı, müracaat şekli, ibrazı gereken belgeler özel bir yönetmelikle tespit olunur.”
kuralı yer almıştır.

Ana statünün “Düzenleme yetkisi” başlıklı 17 maddesinde; “Bu Anastatü'de belirtilmeyen hususlar Sandığın kuruluşu ile ilgili 4357 sayılı Kanun ve değişikliklerinde düzenlenmiştir.
a) Anastatü'de tadilat yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
b) Anastatü'nün tatbikiyle ilgili yönetmeliklerin Bakanlıkça hazırlanması asıldır. Ancak gerektiğinde Sandık yetkili organlarına da Bakanlığın tespit edeceği usul dairesinde düzenleme yetkisi verilebilir.
” hükmüne yer verilmiştir.

Ana statünün “Üyelikler” başlıklı 18. maddesi ; “Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılarak belirtilmiştir.
Mezkur maddede görevleri ve görev yerleri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılamaz.”
hükümleri 5 Şubat 2010 Cuma günkü yayınlanan 27484 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statünün 3. maddesi ile “(1) Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılarak belirtilmiştir. Mezkûr maddede görevleri ve görev yerleri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılamaz.
(2) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan, Sandığa en az 120 ay üye aidatı ödemiş olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılır.
(3) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.”
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Şu an yürürlükte bulunan bu maddenin en son hali bu şekildedir.

Ayrıca, Ana statünün “Aidat Kesimi” başlıklı 19. maddesinde, “4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesi gereğince kesilecek aidatlar saymaklıklarca üyelerin aylık bordrolarından kesilerek Sandık hesabına intikal ettirilir.” hükümlerine ve “Uygulanacak Hükümler” başlıklı 42. maddesinde, “Bu Anastatü'nün nün tatbikinde 4357, 7117, 3179 sayılı Kanunlarla Türk Medeni Kanunu' nun ilgili hükümleri, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunların genel hükümleri dikkate alınır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Ana statünün “Düzenleme yetkisi” başlıklı 17. maddesine dayanılarak 09/09/1985 tarih ve 2195 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Bu yönetmeliğin 20. maddesindeki, “Üyeliklerine son verilenlerden en az beş yıl aidat yatıranların birikmiş aidatları sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara göre tasfiye edilir” kuralı, Danıştay 10. Dairesinin 29/03/2006 tarih ve 2004/6077 Esas, 2006/2172 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, iptal edilen bu kural; Temmuz 2006 tarihli ve 2586 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğînin 20’nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik ile “MADDE 20- (1) 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen üyelikler kapsamındaki görevlerinden her ne şekilde olursa olsun ayrılmaları nedeniyle üyeliği sona erenlerin ödedikleri aidatların toplamı, en az beş yıl aidat ödemiş olmaları hâlinde yüzde elli fazlasıyla birlikte kendilerine iade edilmek suretiyle tasfiye edilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

09/09/1985 tarih ve 2195 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu yönetmeliğin 1. maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin amacı, sandık üyelerinin birikmiş paralarının/alacaklarının tasfiyesinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde amacı, 2.maddesinde ise; “(1) Bu Yönetmelik, sandık üyelerinin birikmiş paralarının/alacaklarının tasfiyesi, üyeliğin sürdürülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere karşılıksız olarak yapılacak evlenme, doğal afet, ölüm, şehit, emeklilik ve maluliyet yardımları ile ilgili hususları kapsar.” şeklinde kapsamı belirtilmiştir.

Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin “Aidatların iadesi” başlıklı 12. maddesinde;

“(1) Üyeliği sona erenlerin aidatları;
a) Üyelik kapsamında ve toplam olarak en az beş yıl aidat ödemiş olanlara,
b) Üyelik kapsamında on tam yılını doldurmadan emekli olanlara,
c) Daha önce emekli yardımı almış olanlara,
birikmiş aidatlarının toplamı yüzde elli fazlası ile kendilerine iade edilir.
(2) Aidatların iade edilebilmesi için;
a) Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetvelinin, b) Atama kararnamesinin,
c) Personel nakil bildiriminin,
ç) İkinci defa emekli olanların emekli tanıtım kartı fotokopisinin dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.”
hükmü yer almıştır.

Yukarıda anılan Yönetmeliğin 12. maddesi; Aralık Ek 2008 tarihli ve 2615 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesi ile; “MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin; birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş, aynı fıkraya (ç) bendi eklenmiştir. “a) Üyelik kapsamında ve toplam olarak en az 36 ay aidat ödemiş olanlara,” “b) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,” “ç) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi alacak olanlardan; üyelik süresi altmış ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir.” şeklinde yeniden düzenlenerek beş yıllık süre otuz altı ay olarak yeniden belirlenmiştir.

Akabinde Şubat 2010 tarihli ve 2629 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9.maddesi ile Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin “Aidatların iadesi” başlıklı 12 maddesi; “(1) Üyelik sürelerine bakılmaksızın;
a) Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,
b) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,
c) Emekli yardımı almış olanlardan emekli yardımını aldıktan sonraki, ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.
ç) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi alacak olanlardan; aidat ödeme süresi
60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından, varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir. Tahakkuk ettirilecek miktardan; mahsup edilecek evlenme yardımı tutarının daha fazla olması halinde, aradaki fark ilgiliden talep edilmez.
(2) Aidatların iade edilebilmesi için form dilekçeye;
a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,
b) Atama kararnamesi,
c) Personel nakil bildirimi,
ç) İkinci defa emekli olanların emekli tanıtım kartı fotokopisi,
eklenir.”
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Şu an yürürlükte bulunan bu maddenin en son hali bu şekildedir.

Bu değişiklik 10 Şubat 2010 tarihinde yayınlanmıştır. Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere (Memuriyetten istifa, Branş değiştirenler, kurum değiştirenler vb durumda olanlar) aidat iadelerini almamak kaydıyla bir dilekçe ile Sandığa bildirmeleri halinde, ileriki bir tarihte emekliye ayrılmaları halinde, üyeliğinin sona erdiği tarihte en son ödediği aidat tutarı üzerinden emekli yardımı almaktadırlar.

Fakat 10 Şubat 2010 tarihinden önce üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere her hangi bir ödeme yapılamamaktadır. Müvekkil de 10 Şubat 2010 tarihinden önce üyelik kapsamından çıkmıştır.

Açılacak Davalar Kazanılabilecektir.

İlksan üyesi personelin İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına üye yapıldığı tarihten alan değiştirmek/istifa etmek/kurum değiştirmek suretiyle üyelikten ayrıldığı tarihe kadarki aylık maaşından kesilen aidatların, üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak hesaplanmak suretiyle, yasal faizi ile birlikte ödenmesi hususunda İLKSAN’a verecegi aşagıdaki dilekçe örnegi ile istemesi ve aldığı red cevabı ile dava açması halinde yukarıdaki gerekçeler ve Aşagıdaki Danıştay ve idari mahkemeleri kararları ışığında davaları kazanabilecektir.

Yukarıdaki bilgiler ışıgında İlksana aidat iadesi için başvurdugunuzda İlksan Genel Müdürlüğü kişinin başvurusuna red cevabı verecek ve red cevabındaki “…üyeliğinizin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan aidat ve sosyal yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre, 5 tam yıl üyeliğiniz bulunmadığından birikmişlerinizin iadesi mümkün bulunmamaktadır” açıklamaya göre tarafınıza ödeme yapılmayacaktır.

Her ne kadar ilksan üyeliğinden ayrıldıktan sonra ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmış ise de; her hangi bir mevzuatın bireyler uygulanması durumunda, mevzuatın eski hali ile mevzuatta yapılan değişiklikler göz önüne alınarak hangisinin bireyin lehine uygun ise o hukuk kuralının uygulanması gerektiği hukukun bilinen ilkelerindendir.

Red cevabında kişinin üyelik süresinin beş tam yılı doldurmadığından bahisle ödemiş olduğu aidatların iadesinin mümkün olmadığı belirilmişse de, sandık üyeliği döneminde ödenen aidatların tasfiyesi konusu mülkiyet hakkına ilişkin olduğu (Danıştay 10.Dairesinin 29/03/2006 tarih ve E:2004/6077,K2006/2172 sayılı kararında söz konusu aidatların tasfiye şeklinin mülkiyet haklarıyla ilişkili olduğu hususu hüküm altına alınmıştır.) ve mülkiyet hakkının Anayasamızın ikinci kısmında yer alan temel haklardan birisi olduğu, temel hak ve hürriyetlerin ise özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceğinden davacının en az 5 tam yıl üyelik koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle tesis ettiği işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ayrıca; Anayasanın 125.maddesi hükmü uyarınca idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu hükmü yer aldığından kişinin  ilksan üyeliği kapsamında en son aidatın kesildiği tarihe kadar üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak hesaplanması ve belirlenen miktarın ödenmesi eşitlik ilkesi ve hakkaniyet gereğidir.

Bu konu ile ilgili yargı kararları aşağıda bulunmaktadır.

1-Danıştay 10. Dairesinin 2006/2704 Karar ve 2004/6310 Esas sayılı kararında;

İdarenin aidat iadesi yapmayarak kişilere zarar verdiği zararı tazminle yükümlü olduğu; bu durumda davacıdan kesilen aidatların üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak hesaplanması suretiyle davacıya ödenmesine hükmetmiştir.
Bu davaya İLKSAN itiraz etmiş davaya bakan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2010/407 Karar ve 2006/3149 Esas sayılı ve 04/03/2010tarihli kararı ile Danıştay 2. Dairesinin 2006/2704 Karar ve 2004/6310 Esas sayılı kararını onamıştır.
Buda göstermektedir ki İlksan kesintilerini alamayanlar, kesilen aidatlarını ve üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardımları alabileceklerdir.

2-Adana 1.İdare Mahkemesinin 2008/973 Karar ve 2008/511 Esas sayılı kararında;

“Davacıdan İLKSAN üyeliği kapsamında kesilen aidat toplamlarının üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak hesaplanması suretiyle ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Bu nedenle maaşından kesilen aidatların nemalandırılmayarak sadece % 50 fazlasıyla ödenmesinde hukuka uyarlık bulunmaktadır.
Anayasanın 125.maddesi hükmü uyarınca idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu hükmü yer aldığından hukuka aykırılığı söz konusu olan dava konusu işlem nedeni ile ödenmeyen emekli yardımının hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesi gerekeceği tabidir.

Nitekim konu ile ilgili Danıştay 10.dairesinin 27/04/2006 gün ve 2006/2704 sayılı kararı da bu doğrultudadır.” şeklinde karar vermiştir.

3-Adana 1.İdare Mahkemesinin 2009/1476 Karar ve 2009/668 Esas sayılı kararında;

“Davacıdan İLKSAN üyeliği kapsamında en son aidatın kesildiği tarihe kadar üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak hesaplanması ve belirlenen miktarın ödenmesi eşitlik ilkesi ve hakkaniyet gereğidir. Bu nedenle sadece maaşından kesilen aidatların nemalandırılmayarak aidat ödeneceğine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Anayasanın 125.maddesi hükmü uyarınca idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu hükmü yer aldığından hukuka aykırılığı söz konusu olan dava konusu işlem nedeni ile ödenmeyen emekli yardımının hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesi gerekeceği tabidir.

Nitekim konu ile ilgili Danıştay 10.dairesinin 27/04/2006 gün ve 2006/2704 sayılı kararı da bu doğrultudadır.” şeklinde karar vermiştir.

4-Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2010/1551 Karar ve 2009/1280 Esas sayılı kararında;

“2004 yılından itibaren maaşından aidat kesilen davacının,15.07.2008 tarihinde Bakanlık Merkez Teşkilatı Hukuk Müşavirliği’ne yapılan atama ile üyelik kapsamı dışına çıktığı, ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal yardım sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliğin 12. maddesinde her ne kadar aidat iadesin 5 yıllık üye bulunanlara yapılacağı belirtilmiş ise de; Aralık 2008’de yapılan değişiklik dikkate alınarak aidat ödeme süresi 3 yıl 9 ay olan davacıya birikmiş aidatlarının % 50 fazlası ile ödenmesi gerekmektedir. Her ne kadar davacın kurumdan ayrılmasında sonra ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmış ise de; her hangi bir mevzuatın bireyler uygulanması durumunda, mevzuatın eski hali ile mevzuatta yapılan değişiklikler göz önüne alınarak hangisinin bireyin lehine uygun ise o hukuk kuralının uygulanması gerektiği hukukun bilinen ilkelerindendir.

Belirtilen durum karşısında kamu kurumu statüsünde tüzel kişiliği bulunan İLKSAN’ın kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu maaşından Sandığa üyelik aidatı kesilen davacının, sonradanda olsa yukarıda anılan mevzuat değişikliğine göre aidatların iadesi için öngörülen süreyi doldurduğu anlaşılmakla, birikmiş aidatların % 50 fazlası ile mülkiyet hakkı kapsamında iadesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde karar vermiştir.

5-Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2010/1016 Karar ve 2010/438 Esas sayılı kararında;

“Uyuşmazlık konusu olayda; davacının üyelik süresinin beş tam yılı doldurmadığından bahisle ödemiş olduğu aidatların iadesinin mümkün olmadığı belirilmişse de, sandık üyeliği döneminde ödenen aidatların tasfiyesi konusu mülkiyet hakkına ilişkin olduğu (Danıştay 10.Dairesinin 29/03/2006 tarih ve E:2004/6077,K2006/2172 sayılı kararında söz konusu aidatların tasfiye şeklinin mülkiyet haklarıyla ilişkili olduğu hususu hüküm altına alınmıştır.) ve mülkiyet hakkının Anayasamızın ikinci kısmında yer alan temel haklardan birisi olduğu, temel hak ve hürriyetlerin ise özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği anlaşıldığından, davacının yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 20. maddesindeki en az 5 tam yıl üyelik koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle istemin reddi yolunda tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır.

Öte yandan; Anayasanın 125.maddesi hükmü uyarınca idarenin hukuka aykırı işleminden dolayı davacının yoksun kaldığı aidat toplamının ödenmesi gerekmektedir.” şeklinde karar vermiştir. Aynı durum Ankara 4.İdare Mahkemesinin 2009/711 Karar ve 2008/2074 Esas sayılı kararında da vurgulanmıştır.

6-Danıştay 10. Dairesinin 2006/2172 Karar ve 2004/6077 Esas nolu kararında;

“Anılan Yönetmeliğin 20. maddesinde, üyeliklerine son verilenlerden en az beş yıl aidat yatıranların birikmiş aidatlarının Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara göre tasfiye edileceği öngörülmekte ise de; ne 4357 sayılı Yasada ne de Ana statüde bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetmelikte de, Sandığa üyelik ve Sandık üyelerinin faydalanacağı yardımlar ve şekli ayrıntılı olarak düzenlenmiş iken, üyelikleri sona erdirilenlerin, aylık ücret ve maaşlarından kesilmiş olması nedeniyle mülkiyet haklarıyla da ilişkili bulunan aidatlarının tasfiye şekli, hukuki güvenlik ilkesine aykırı şekilde belirsizlik içeren ifadelerle Sandık Genel Kuruluna bırakılmıştır.

4357 sayılı Yasanın 11. maddesinde sayılan görevlere atanan kişilerin isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak Sandığa üye yapıldıkları, istekleri dışında aylık ve ücretlerinden bir kısmının aidat olarak kesildiği, yine başka görevlere atanmaları üzerine Sandık üyeliklerinin isteklerine bakılmaksızın sona erdirildiği, konunun Anayasayla güvenceyle bağlanmış mülkiyet hakkını da ilgilendirdiği dikkate alındığında, aidat yatıranların birikmiş aidatlarının tasfiye şeklinin yoruma açık olmayan objektif kurallara bağlanması gerekirken Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara bırakılmasında kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde karar vermiştir.


İlksan Genel Müdürlüğüne Başvru Dilekçesi

GÖREVİ:
ÜNVANI:
ADI VE SOYADI:
BABA ADI:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ….. …/…/…
SİCİL NO:
EMEKLİ SİCİL NO:
T.C.KİMLİK NO:
İLKSAN NO:
ÖZÜ: İlksan Geriye Dönük Aidat ve Emeklilik Yardımı İsteği
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
…/…/… tarihinde … İli … İlçesi ... Okulu/kurumu ...öğretmeni/memuru olarak göreve başladım. …/…/…. tarihinde bu görevi yapmakta iken, alan değiştirmek/istifa etmek/kurum değiştirmek suretiyle … İli … İlçesi … okuluna/kurumuna … öğretmeni/memuru olarak atandım. Bu durum neticesinde İlksan üyeliğim sona ermiştir.
Tarafımdan kesilen aidatların, üye kalsa idim emekliye ayrılırken alacağım maddi yardım ölçü alınarak hesaplanmak suretiyle, yasal faizi ile birlikte ödenmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. .../03/2011
Adres: Adı Soyadı


Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
AHMET SUT
AHMET SUT - 10 yıl Önce

2 YIL 4 AY GÖREV YAPTIKTAN SONRA VEFAAT EDEN EŞİMİN KESİLEN AİDATLARINI GERİYE ALABİLİRMİYİM?

hasanalikurt
hasanalikurt - 9 yıl Önce

şu anda kesilen aidat 35 TL22 yıl boyunca biriken aidat 2.860.00 TLşimdi 22*12=264ay264*35=9.266.00 TL ederBu parayı kendim değerlendirseydim onların verdiği rakamdan daha iyi kazanırdım.bir de birikmiş para+ yüzde 50 si iade edilir diye bi saçmalık varki öyle olursa 4500.00 tl eder bizi neye koyduklarına lügatta herhangi bir kelime bulamıyorum.....

SIRADAKİ HABER