MAHKEME EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNİ KISMEN DURDURDU

Eğitim Müfettişleri; vali tarafından yönetmelikte yer almayan soruşturmalarda görevlendirilemeyecek.

MAHKEME EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNİ KISMEN DURDURDU
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,08 Kasım 2012 gün ve YD İtiraz No: 2012/48 sayılı kararıyla, Yönetmeliğin 54/1-d maddesinde yer alan "Vali tarafından verilecek diğer inceleme, araştırma ve soruşturma görevleri" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Dolayısıyla bundan sonra eğitim müfettişlerine, ‘valilik tarafından verildi` denilerek yönetmelikte sayılmayan görevler verilemeyecektir.
Anımsanacağı gibi 24.06.2011 Günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğiyle; onlarca yıldır denetim elemanı olarak önemli görevlerde bulunmuş kamu görevlilerinin istekleri dışında görev yerlerinin değiştirilmesine olanak tanınmış; denetim elemanlarına, denetim görevleriyle örtüşmeyen görevler yüklenmiş; bazı görevleri, hukuk dışı gerekçelerle üzerlerinden alınmış, başvuru koşullarında önemli değişiklikler yapılmıştı.
24.06.2011 gün ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliğinin;
a) Yönetmeliğin 7/1-c maddesinde yer alan "Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın aralık ayının son gününde 40 yaşını doldurmamış olmak." ibaresinin,
b) Yönetmeliğin 7/1-d maddesinde yer alan "Yarışma sınavına ikiden fazla katılmamış olmak."ibaresinin,
c) Yönetmeliğin ‘İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi` başlıklı 30/1. maddesinde yer alan "250" ibaresinin,
d) Yönetmeliğin ‘Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri` başlıklı 31. maddesinin,
e) Yönetmeliğin 33. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "… 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında" ibaresinin,
f) Kuran Kursları, bakanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait öğrenci yurtları, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarının denetim görevi kapsamından çıkarılması nedeniyle, 54. maddesindeki eksik düzenlemenin,
g) Yönetmeliğin 54/1-d maddesinde yer alan "Vali tarafından verilecek diğer inceleme, araştırma ve soruşturma görevleri" ibaresinin,
h) Yönetmeliğin 60/1-a maddesinde yer alan "Haklarında yapılan soruşturma sonucunda, müfettişlik görevinden alınmaları yönünde teklif getirilenlerin durumu Bakanlık makamına sunulur. Bakanlık makamınca müfettişlik görevinden alınması uygun görülenler, durumlarına uygun görevlere atanırlar." ibaresinin,
i) Yönetmeliğin 61/1. maddesinde yer alan "… , haklarında yapılmış olan soruşturma sonucu getirilen teklif" ibaresinin,
j) Yönetmeliğin, ‘Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yer değiştirmeleri` başlıklı GEÇİCİ MADDE 2. maddesinin,
k) Yönetmeliğin `Yer değiştirme takvimi` başlıklı GEÇİCİ MADDE 7. maddesinin,
Yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Temmuz 2011`de dava açılmıştı.
Danıştay İkinci Dairesi 19 Ekim 2011 gün ve E.2011/6458 sayılı kararıyla yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurmuş, bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması isteğini ise reddetmişti.
Danıştay İkinci Dairesi, Yönetmeliğin 7/1-c maddesinde yer alan "Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın aralık ayının son gününde 40 yaşını doldurmamış olmak" ibaresi ile yönetmeliğin 7/1-d maddesinde yer alan "Yarışma sınavına 2`den fazla katılmamış olmak" ibarelerinin yürütmesini durdurmuştu. Dolayısıyla 40 yaşını doldurmuş öğretmenler de müfettişlik için başvuruda bulunabilecek; öğretmenler müfettişlik sınavına 2`den fazla kez de girebilecekti.
Yönetmeliğin rotasyona ilişkin hükümleri başta olmak üzere yürütmesinin durdurulmasını istenilen ancak Danıştay 2. Dairesi`nce reddedilen diğer hükümlerin de yürütmesinin durdurulması isteği ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na itiraz edilmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim Sen'e 3 Haziran 2013 günü tebliğ edilen 08 Kasım 2012 gün ve YD İtiraz No: 2012/48 sayılı kararıyla, Yönetmeliğin 54/1-d maddesinde yer alan "Vali tarafından verilecek diğer inceleme, araştırma ve soruşturma görevleri" ibaresinin de yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Dolayısıyla bundan sonra eğitim müfettişlerine, ‘valilik tarafından verildi` denilerek yönetmelikte sayılmayan görevler verilemeyecektir.
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER