Meb Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı

13.  Yargı kararı nedeniyle okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerine ilişkin hükümlere yönelik yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

Meb Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yargı kararları doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu amaçla, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği; ilgili bakanlıklar, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilmiş, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile:

1. Yönetmeliğin amaç ve kapsam maddelerinde yer alan “ve yaygın” ibaresi “ve hayat boyu öğrenme” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

2. Yönetmeliğin dayanak maddesine “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eklenmiştir.

3. Tanımlar maddesinde yer alan “Gönüllü” kavramındaki “kişi” ibaresi yargı kararı nedeniyle çıkarılmış ve kavram yeniden düzenlenmiştir.

4. İlköğretim Haftasının da sosyal etkinlikler kapsamında planlanması ve yürütülmesi gerektiğinden planlama ve yürütme iş ve işlemleri ekim ayından eylül ayına çekilmiştir.

5. Çalışmalara katkıda bulunan öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi verilir ifadesinden yargı kararı gereğince “katkı sağlayan kişi” ibaresi çıkarılmıştır.

6. Bu Yönetmelikte ifade edilen e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünün kullanımına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz ile belirleneceğine ilişkin husus hükme bağlanmıştır.

7. Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Kurulunda alınan kararlar uyarınca danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır ve bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır ifadesinden “kişi” ibaresi, toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir ifadesinden de “gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca” ibaresi yargı kararı gereğince çıkarılmıştır.

8. Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir ifadesinden “gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca” ibaresi yargı kararı gereğince çıkarılmıştır.

9. Ulusal düzeydeki etkinliklerin sadece protokol çerçevesinde değil Bakanlıkça verilen izin kapsamında yapılmasına da imkân verilmiştir.

10. Sosyal etkinliklerin sadece öğrenci kulübü aracılığıyla yapılması sınırlandırılması kaldırılmıştır.

11. Eğitim kurumu içinde yapılan etkinlikler kurum içinde gerçekleşen çalışma olduğundan dolayı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirme işlemi kaldırılmıştır.  

12. Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, kendi sınıf/şubesi ile birlikte yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları ve buna ilişkin belgeleri e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işleme görevi; sınıf/şube rehber öğretmenlerinin rehberlik ettiği kendi sınıf/şubesindeki öğrencileri daha iyi ve yakından tanıması nedeniyle sınıf/şube rehber öğretmenine verilmiştir.

13. Yargı kararı nedeniyle okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerine ilişkin hükümlere yönelik yeniden düzenlemeye gidilmiştir

14. EK-4 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ”ne “Enerji Verimliliği Kulübü”, “Girişimcilik Kulübü”, “Kişisel Verileri Koruma Kulübü”, “MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü”,  “Müzik Kulübü”,  “Sağlık ve Güvenlik Kulübü”, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme Kulübü” ile “Zekâ Oyunları Kulübü” ibareleri eklenmiş, çizelgede yer alan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme, Kızılay ve Benzeri Kulüpler” ibaresi kaldırılmıştır

15. EK-6 EĞİTİM KURUMU GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ”nde yer alan bakanlık adı  “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak güncellenmiştir.

16. Gezilerde kullanılacak araçlarda, araç arızası veya kazasına bağlı sebeplere açıklık getirilmiştir.

17. Gezilerde kullanılacak araçlar ile sürücülerine ilişkin hususlar ile B2 ve D2 yetki belgesi hususuna açıklık getirilmiştir.

18. Gezi araçlarını kullanacak sürücünün/sürücülerinden ek olarak son beş yıl içinde alınmış ve hâlen geçerli olan “Psiko-teknik Raporu istenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

19. Araç sürücüsü/sürücülerin, muavin/muavinlerin, rehber kişi ve gezide görev alacak diğer personelin belirtilen suçları işlememiş olmalarına ilişkin Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen suçları işlemediklerine ilişkin beyanı gerekli görülmüş ve EK-10’da düzenlenmiştir.

20.  Gezi araçlarında, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yaş şartı getirilmiştir.

21.  Araç Kiralama Sözleşmesi”nin e-Devlet üzerinden de alınmasının mümkün olduğuna   ilişkin düzenleme yapılmıştır.

22.  EK-8 BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ”ne “Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)”, “Mevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)”, “Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)”, “Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)”, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)”, “Atatürk´ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)” ve “Zafer Bayramı (30 Ağustos)” kutlama tarihleri esas alınarak sırasına eklenmiş, “Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)” tarihi esas alınarak sırası değiştirilmiş ve adı değiştirildiği için “Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER