MEB İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNU YAYIMLADI

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçi

MEB İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNU YAYIMLADI
 

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2014 yılı il içi yer değiştirme

işlemleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda

belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya

bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma

yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim

kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar il içinde yer değiştirme

isteğinde bulunabilir.

2- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü

öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer

değiştirme isteğinde bulunabilir.

3- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme

başvurularının son günü esas alınır.

4- Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından

itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması

nedeniyle görev yerleri istekleri dışında değiştirilen öğretmenlerden, bulundukları eğitim

kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmaz.

5- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen

olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim

kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği

süreler,

b. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra

farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev

yerlerindeki hizmet süreleri

birlikte değerlendirilir.

6- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak,

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim

kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde

bulunabilirler.

7- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü,

ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu

birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla

okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

9- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında

bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek

suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları

onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere, Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı

göreve başladıklarında okul müdürlüklerince imzalattırılacaktır.

10- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer

değiştirme başvurusunda bulunamazlar. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan

sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

11- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak

kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru

yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik

bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim

müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

12- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya

aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da

taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Yer değişikliği gerçekleştirilen

öğretmenlerden en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim

müdürlüklerince iptal edilecektir.

13- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha

önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. Ancak bu

durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye

atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

14- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu

il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik

ortamda iptal ettirebilir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenlere, aynı başvuru döneminde yeniden

başvuru hakkı verilmez.

15- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih

edebilir.

16- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”,

“Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi

Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları,

mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

17- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar

liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını, ilgili

mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini

de tercih edebilecektir.

18- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli Görsel Sanatlar,

Müzik ve Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce spor liseleri ile güzel sanatlar

liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre spor liselerini ve güzel sanatlar liselerini tercih

edebilecektir.

19- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış

olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

20- 2014 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası yer değiştirme

başvurusunda bulunamayacaklardır.

21- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,

istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

22- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de

dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik,

öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına

başvurulacaktır.

23- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme

işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra

yürürlükteki yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev

yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki

görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında

alanlarında bulunan boş norm kadrolara valiliklerce atanacaklardır.

24- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince

giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen

açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

25- İl içi yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacak, atamalar 20-21

Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 16 Haziran 2014

tarihinden itibaren başlatılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 

İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı 2014 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız.

 

İl/İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı 2014 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri Takvimi(Ek-1) için tıklayınız.

 

Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.

 

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız

 

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İle İlgili Valiliklere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız

 

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER