MEB, Meslek Liselerini Özelleştirme Denemesi mi Yapıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici-öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerini; imzalanacak protokolle özel sektör temsilcilerinden oluşan kurullara devredemez.

MEB, Meslek Liselerini Özelleştirme Denemesi mi Yapıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, kanun ve yönetmelik ile getirilmeyen öğretmen atama ve yer değiştirme, yönetici atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinin, özel sektörle imzalan bir protokolle oluşturulan ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kurullara devredilmesi uygulamasını; özel sektörle yapmış olduğu bir protokolle uygulamaya sokamaz.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” 26/02/2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile öğretmen ve yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliklerini devre dışı bırakmakta mesleki ve teknik okulların özel sektöre devredilmesi denemesi yapılmaktadır.

Bu protokol öncesinde; Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin özel sektöre devri konulu aşağıdaki yazısı ile gündeme gelmiştir.

İlgili paydaşlar ve sendikalar tarafından gösterilen tepkiler üzerine bu yazının konusun sehven yazıldığına dair aşağıda yer verdiğimiz düzeltme yazısı yayınlanmıştır. Aslında meslek liselerinin özel sektöre devri konusunda bir araştırma yapıldığı ortadaydı ülke yazın yazıldığı dönemde seçim arifesinde olduğundan sehven kılıfıyla paydaşlar susturulmuştu.

Gelelim “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”ne, MTEGM ile TOBB ve TOBB ETÜ iş birliğinde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması amacını taşıyan Protokolün süresi 10 (on) yıldır.

Protokolce, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve görevlendirdiği bir temsilci (koordinatör) (2 kişi), TOBB Başkanı tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu Üyesi ve görevlendirdiği bir temsilci (2 kişi) ile TOBB ETÜ Rektörü veya görevlendirdiği bir temsilci (1 kişi) olmak üzere tek sayıdan oluşan Protokol Danışma Kurulu yani PDK oluşturulmuştur.

MEB’in il veya ilçe milli eğitim müdürü ile ilgili okul müdürü ve/veya görevlendireceği temsilciler (2-3 kişi), il merkezindeki TOBB'a bağlı oda, borsa ve şubelerden görevlendirilecek temsilciler (koordinatör) (3-4 kişi) olmak üzere tek sayıdan oluşan Protokol Yürütme Kurulu PYK oluşturulmuştur.

Protokol 81 ilden seçilen 81 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kapsamaktadır.

Protokolün mesleki gelişime destek vermesi, öğrenciler burs verilmesi vb durumlarla ilgili çok olumlu yanların olmasıyla birlikte kabul edilemez bir çok tarafı da bulunmakta, bu taraflarıyla mesleki ve teknik eğitimin özel sektöre devredilmesinin yolunun denendiği açıkça görülmektedir.

Bilindiği üzere millî eğitim bakanlığında öğretme ve yöneticilerle ilgili yer değiştirmeler 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Bu KHK’nin “Atama” başlıklı 37 . maddesindeki hükümler ile yönetici ve öğretmen atama ve yer değiştirmeleri hizmet puanı kriterine göre yapılmakta bunlar ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenmektedir.

İşte o KHK’nin “Atama” başlıklı 37 . maddesi;

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirle-nen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadro-larına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

(7) İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürü-nün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlen-dirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullar-da okul müdürlüğü görevi verilebilir.

(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”

Yargı kararlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin devlet eliyle yapılması gerektiği sabit olduğu ve yapılan protokollerin iptal edilmesi gerektiği halde, hala yeni protokoller yapılmaktadır. Yapılan bu protokol MEB’in, gözetim ve denetim sorumluğunu ortadan kaldırıcı niteliktedir.

Protokol kapsamındaki okullardaki meslek ve teknik eğitimin yönetimi, yürütülmesi Protokol Danışma Kurulu’na devredilmekte, iller bazında da bu görev Protokol Yürütme Kurullarına verilmektedir. Böylece Protokol kapsamındaki okullar için fiilen ayrı bir hukuk yaratılmış, özerk bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu durum Anayasa’ya ve MEB’le ilgi diğer temel yasalara aykırıdır.

81 İLDEN BELİRLENEN 81 MESLEK LİSESİNE ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ATANMASI ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLMİŞTİR

Fakat T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünde öğretmen atama ve yer değiştirme yönetici atama ve yer değiştirme belirlenme ve teklif süreci tamamen protokolce kurulan Protokol Danışma Kurulu PDK ve Protokol Yürütme Kurulu PYK’ya devredilmiştir.

Halbu ki; Milli Eğitim Bakanlığı, Kanun ile yönetmelik ile getirilmeyen öğretmen atama ve yer değiştirme, yönetici atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinin özel sektörle imzalan bir protokolle oluşturulan ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kurullara devredilmesi uygulamasını; normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya sokamadığı gibi bir özel sektörle yapmış olduğu bir protokolle uygulamaya hiç sokamaz.

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan genelgelerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur. Bunun yanında bu işlevleri bir protokole ortadan kaldıramaz

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasalar ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan genelgelerin-yazıların üst normunda bulunmayan öğretmen atama ve yer değiştirme, yönetici atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinin özel sektörle imzalan bir protokolle oluşturulan ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kurullara devredilmesi uygulamasını, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, öğretmen atam ve yer değiştirme yönetmeliğini baypas yaparak protokolle uygulanır hale getiremez.

İşte mevzuata aykırı maddeler;

“Protokol Kapsamında Yapılacak İşler

Madde 6- Bu Protokol kapsamında taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

6-1. İlgili mevzuat hükümlerine göre okul müdürü ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi, öğretmen ve diğer personelin atanması,

Tarafların Yükümlülükleri

Madde 7- Tarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

7-1. MTEGM’nin Yükümlülükleri

7-1.3. Protokol kapsamındaki okulların ilgili mevzuatına uygun olarak Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları kapsamına alınmasını sağlamak,

7-1.4. Protokol Yürütme Kurulu’nun teklifi ile okullarda görevlendirilmesi istenilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirmelerini Protokol Danışma Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda gerçekleştirmek,

7-2. İL MEM’in Yükümlülükleri

7-2.3. Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin okullara atanması, görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri PYK teklifi, PDK’nin uygun görüşü doğrultusunda uygulamak, 7-2.4. Protokol kapsamındaki faaliyetlerde Oda/borsalar ile koordinasyonu sağlamak,

Protokolün Yönetim ve İşleyişi

Madde 9- Bu Protokol, Protokol Yürütme Kurulu (PYK) ve Protokol Danışma Kurulu (PDK) ile yürütülür, PDK’nin kararı esas alınır.

PYK’nin görevleri şunlardır:

9-1.1. Okula atanması ve görevlendirilmesi önerilen, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin değerlendirmelerini yaparak Protokol Danışma Kurulu’na (PDK) teklif etmek,

PDK’nin görevleri şunlardır:

9-2.3. Okulda görev alacak müdür, müdür yardımcısı, atölye ve laboratuvar ile genel bilgi öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve diğer personelin atamaları/görevlendirilmeleri ve yer değiştirmeleri hakkında ilgili mevzuatına uygun kararlar alıp gereği için ilgili birime bildirmek,

Öğretmenlerin Atanması ve Yöneticilerin Görevlendirilmesi

Madde 10- Okullara öğretmen ataması ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte PYK’nin görüşü ve PDK’nin kararına göre MEB tarafından yapılır.

10-1.Öğretmenlerin atanmasında öncelikle il içinde, yeterli aday bulunmaması halinde ise Türkiye genelinde duyuruya çıkılır. Duyuruya başvuru yapan öğretmenler arasından uygun görülenler PYK tarafından belirlenerek PDK’ye bildirilir. PDK’nin atanması için karar verdiği öğretmen isim ve bilgileri MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Atamalar ilgili birim tarafından gerçekleştirilir. Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri ile Beceri Tasarım Atölyelerinde öğretmenlerin görevlendirilmesi ile ilgili işlemler PYK’nin görüşü alınarak ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre yürütülür.

10-2. Okul müdürü okulda eğitimi ve öğretimi yapılan alanlardan olmak üzere, atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından seçilir. Adaylar öncelikle il içerisinden, il içerisinde aday bulunamaması halinde il dışından PYK tarafından önerilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre PDK’nin kararı ile inhası MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilerek okul müdürünün görevlendirilmesi yapılır.

10-3. Müdür yardımcılarından en az 2’si (iki) okulda eğitim ve öğretimi yapılan alanların atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından seçilir. Diğer müdür yardımcıları, atölye ve laboratuvar öğretmenleri veya genel bilgi öğretmenleri arasından PYK’nin teklifi Valiliğin görüşü ile birlikte PDK’ye bildirilir. PDK tarafından uygun görülen adayların görevlendirilmesi için MEB Personel Genel Müdürlüğüne PDK kararı ile birlikte teklifte bulunulur. Görevlendirme işlemi ilgili birim tarafından gerçekleştirilir.

10-4.Okulda müdür, müdür yardımcısı, atölye ve laboratuvar öğretmeni ile genel bilgi öğretmeni olarak görev yaparak azami çalışma süresini tamamlayanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanların görev süreleri PYK'nin görüşü ve PDK’nin kararı ile her yıl 1 (bir) yıllığına uzatılabilir. Süre uzatımındaki üst sınır yürürlükte olan mevzuata göre belirlenir.

Genel hükümler, değişiklikler ve ilaveler

Madde 15- Okulda görevli yönetici ve öğretmenler hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda idari yönden görev yeri değişikliği yapılması; PYK’nin teklifi, Valiliğin uygun görüşü ve PDK’nin kararı ile MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilerek sonuçlandırılır. Yönetici ve öğretmenler dışında kalan personel ile ilgili olarak, PYK’nin görüşü doğrultusunda ilgili mevzuata göre Valilikçe gerekli işlemler yapılır.”

Ahmet Kandemir

Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 10:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER