MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DÜZENLENMİŞ HALİ

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin atama ve tayinlerde çok köklü değişikliklere gitti. İşte bazı ayrıntılar:

MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DÜZENLENMİŞ HALİ

 -İl içi  tayinlerde çalışma süresi 3 yıla çıkıyor...


Daha önce 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl içi tayinler 3 yıla çekilmişti. Yönetmelikte yapılan değişiklikle il içi tayinlerde ilde çalışma süresi 3 yıla çıkarılıyor..Daha önce il içi tayinlerde ilde çalışma süresi 2 yıl idi.

-il içi tayinlerde görevlendirme öğretmen ve idareci olarak kadrosunun bulunduğu kurumların dışında öğretmen ve idareci olarak görev yapanların çalışma süresi il içi tayinlerde hizmet süresi hesabına dahil edilecek..

Ancak öğretmen ve idareci sıfatı dışında bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurulşlarında görev yapanların çalışma süresi il içi tayinlerin hesabında hizmet süresine dahil edilmeyecektir.
 
 
 
TASLAĞA GÖRE DÜZENLENMİŞ HALİ (Değişen Maddeler Koyu İle Belirtilmiştir)
 
 
TASLAĞA GÖRE DÜZENLENMİŞ HALİ
 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
 
 
Resmî Gazete       : 6.5.2010/27573
Tebliğler Dergisi     : MAYIS 2010/2632-EK
 
Ek ve Değişiklikler: 
1) 30.7.2010/27657 RG    
2) 08.04.2011/27899 RG    
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesiiçin gerekli sayıda öğretmen atanması ile öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmenleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla belirlenen öğretmenlikleri,
b) Alan 
değişikliği: Öğretmen olarak görev yapanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun olduğu yükseköğretim programlarına ilişkin kararı doğrultusunda öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara geçişlerini,
c) Atama: Bakanlığın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında görev 
almak isteyenlere aday veya asıl öğretmen olarak görev verilmesini,
ç) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
d) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,     
e) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki;  okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı yazmak, ders notu hazırlamak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan kurumları,
f) Eğitim Kampusu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, 
spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonuçok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,
g) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,
ğ) 
Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri,
h) Hizmet alanı: 
Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,
ı) Hizmet süresi: Değerlendirmeye esas alınan çalışma süresinin başlangıç 
tarihinden itibaren geçen süreyi,
i) Hizmet Puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri,
j) Kamu Personel Seçme Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yapılan sınavı,
k) Kılavuz: Öğretmenlik görevine atamaya veya öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan düzenlemeyi,
l) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
m) Norm kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını,
n) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve  öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişileri,
o) Özel öğretim kurumları: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,
ö) Pedagojik Formasyon: Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,
p) Sınav: Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacak engelliler için çoktan seçmeli test şeklinde merkezi olarak yapılacak yarışma sınavını,
r) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu: Öğretmen olarak atanacaklardan sabıka kaydı bulunanlar ile işledikleri suçlardan dolayı görevine son verilenlerin 
yeniden öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu,
s) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasındaki görev yeri değişikliklerini,
ş) Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri, belde ve köyleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri,
t) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi,
u) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi,
ü) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet alanlarını,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması,
b) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması,
c) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması,
ç) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü,
d) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi,
e) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM 
Kurullar ve Komisyonlar
Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu
MADDE 6 – (1) Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü,  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, ana hizmet birimleri genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek dört genel müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
(1) Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın başkanlığında. Temel Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, Yenilik ye Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, İnsan Kaynaklan Genel Müdürü, 1 inci Hukuk Müsaviri ve 25/672001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 ncı maddesine göre oluşturulan Kurum idari Kuruluna katılma hakkı kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri;
a) Bakanlığa her yıl atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine,  alanlara ve illere göre kontenjanları,
b) Atama yapılacak iller ile atama yapılacak alanlara göre taban puanları,
c) Bakanlığa atama izni verilen engelli öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama yapılacak illere ve alanlara göre kontenjanları,
ç) Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini,
d) Ülke genelinde alanlara göre öğretmenlerin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla yer değiştirmelerde alanlara göre atama yapılacak eğitim kurumlarını,
e) Atama çeşitlerine göre atama yapılacak  eğitim kurumlarını
belirlemek ya da belirlenmesini sağlamaktır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır.
(2) Kurul tarafından alınan kararlar, Bakan tarafından da uygun görülmesi ile birlikte yürürlüğe girer.
(3) Kararın uygulanmasından Personel Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. Personel Genel Müdürlüğü, 
uygulama aşamasında ihtiyaç duyulması durumunda gerekçelerine de yer vermek suretiyle Kuruldan yürürlükteki kararda değişiklik yapılmasını ya da yeni kararlar almasını talep edebilir. Personel Genel Müdürlüğünün talepleri Kurul tarafından  değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(4) Kurulun sekretarya görevi Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
"MADDE 7- (1) Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu, her yıl yapılacak atama ve yer değiştirme programlarına esas olmak üzere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;
 
a) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine, alanlara ve illere göre kontenjanları,
b)  Öğretmenlik görevine atama yöntemlerini, atama yapılacak alanlara göre taban puanlan, atama yapılacak illeri ve eğitim kurumlarını,
c) Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak yöntemleri,
ç) Ülke genelinde alanlara göre öğretmenlerin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla yer değiştirmelerde alanlara göre atama yapılacak eğitim kurumlanı belirler ya da belirlenmesini sağlar.
 
 
(2)  Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır, Kurul'da kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul tarafından alınan kararlar Bakan tarafından da uygun görülmesi ile birlikte yürürlüğe girer. Kurul kararlarının uygulanmasından insan Kaynaklan Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü, uygulama aşamasında ihtiyaç duyulması durumunda gerekçelerinede yer vermek suretiyle Kuruldan yürürlükteki kararda değişiklik yapılmasını ya da yeni karar almasını talep edebilir. İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün talepleri Kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 
(3) Kurulun sekreterya görevi İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce yürütülür."
İl eğitim personeli planlama kurulu
MADDE 8 – (1) İllerde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında;
a) Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün,
b) Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün,
c) İl millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürünün, 
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisinin,
d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin
yer aldığı il eğitim personeli planlama kurulu oluşturulur.    
İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri 
MADDE 9 – (1) İl eğitim personeli planlama kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.
(2) İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.
(3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.
(4) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.
(5) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür. 
MADDE 9 – (1) İl eğitim personeli planlama kurulu;
(a) Bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararlan çerçevesinde; öğretmenlerin il içinde yapılacak her türlü yer değiştirmeleri ile il ya da ilçe emrine ataması yapılan öğretmenlerin il içindeki görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.
(b)  İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğilim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarım belirleyerek İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne bildirilmesini sağlar.
(c)  İlerinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla öğretmen fazlalığı bulunan yerlerdeki öğretmenlerin ihtiyaç duyulan eğilim kurumlarına yönlendirilmesini sağlar, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirileceklere ilişkin ilkeleri belirler.
(c) İl ya da ilçe emrine ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri; atama ve yer değiştirme usullerini esas alarak belirlenmesini sağlar.
(d) İhtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne bildirir.                                                   
(e)   İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğüne bildirir.
(f) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde; öğretmen alımına ilişkin başvuru bürolarını oluşturarak, başvuruların Bakanlıkça belirlenen usullere göre kabul edilmesini ve onaylanmasını sağlar.                                       
 
(2) İl eğitim personeli planlama kurulu, atama yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine toplnır. Seketarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür."    
 
Atamalarda komisyon oluşturulması
MADDE 10 – (1) İşledikleri suçlardan dolayı görevlerine son verilen öğretmenlerden yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenler ile öğretmenliğe ilk defa atanacaklardan adli sicil kaydı bulunanların öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla Bakanlıkta Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu oluşturulur.  
(2) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu; Personel Genel Müdürü veya uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili atama dairesi başkanı ile iki şube müdürü ve bir hukuk müşavirinden olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Komisyon atama dönemlerinde ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
"MADDE 10 - (1) Öğretmenlik görevine ilk defa ya da yeniden atanacaklardan adli sicil kaydı olanlar ile öğretmen olarak görevli iken görevine son verilenlerin durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyon oluşturulur.
(2) Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu; İnsan Kaynaklan Genel Müdürü başkanlığında İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünden ilgili 3 grup başkanı ve bir hukuk müşaviri olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Komisyon; öğretmen olarak görev yaptıkları süre içinde işledikleri fiillerden dolayı görevlerine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenler ile öğretmenliğe ilk defa ya da yeniden atanacaklardan adli sicil kaydı bulunanların, işlemiş oldukları fiillerin öğretmenlik görevine engel oluşturup oluşturmayacağı yönlerden durumlarım değerlendirerek atamaya yetkili makamın takdirine arz eder.
(4)  Komisyon atama döneminde ve komisyon başkanının çağrısı üzerine toplanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce yürütülür.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Atamalar
Atama şartları
MADDE 11 – (1) Öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak.
b) Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini 
başarıyla tamamlamış olmak.
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
ç) 
Sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
d) Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak.
e) Sağlık durumu hariç adaylık dönemi içinde, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak.
f) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak.
g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. 
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.
Atama çeşitleri
MADDE 12 – (1)  Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:
a) İlk atama
b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama
c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama
ç) Millî sporcuların ataması
d) Bedensel engellilerin ataması (Yürürlükten kaldırılmıştır)
İlk atama
MADDE 13 – (1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;
a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
ç) Aday Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev 
yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar
ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler. 
Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı  kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla;
a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar,
b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar
bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.
(2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar, öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.
(3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile Devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınır. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte önce göreve başlayana öncelik verilir.
(4) Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
(5) Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz 
usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmaz.
Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama
MADDE 15 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.
(2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınır.
(3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.
Millî sporcuların ataması
MADDE 16 – (1) Millî sporculardan;
a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve 
takımmüsabakalarında ilk üç dereceye girenler,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri 
Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez 
ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar
öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Atamalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuatına göre belirlenen öncelik sırası esas alınarak yapılır.
MADDE 16- 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 'Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre millî sporcu belgesi verilenlerden öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlan taşıyanlar. Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler Bunların atamalan. Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek öncelik sırası esas alınmak suretiyle bu alan için ayrılan kontenjan sınırlılığında Bakanlıkça yapılır."
Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları
MADDE 17 – (1) Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri 
yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şartı aranmaz.
(2) 
Birinci fıkrada belirtilenlerin atamaları zamana bağlı olmadan yapılabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır.
(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu, istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.
Kontenjan belirleme
MADDE 18 – (1) Öğretmen atamalarında; öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenlere ve sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlara öncelik verilir.
(2) İl millî eğitim müdürlükleri, il içi ve iller arası yer değiştirmeler ile emeklilik ve benzeri nedenlerden dolayı oluşan öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkânlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle atama yapılması istenilen alanlar ve eğitim kurumlarını tespit ederek Bakanlığa bildirir.
(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;
a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,
b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi
kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.
(4) Üçüncü fıkrada sayılanlara ayrılan kontenjanın dışında kalan kontenjan 13 üncü madde kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.
(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10’u millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılır.
(6) İl millî eğitim müdürlüklerinin tespitleri de dikkate alınarak atama yapılacak alanlar, atama çeşitleri ile kontenjanlar Bakanlıkça belirlenir.        
(7) Atama çeşitlerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.
Atama dönemi
MADDE 19 – (Değişik : 08.04.2011/27899 RG) (1) Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilir.
Duyuru, başvuru ve tercihler
MADDE 20 – (1) Eğitim kurumlarına öğretmen alınacağı hususu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ilanından itibaren Personel Genel Müdürlüğünce en geç on iş günü içinde Bakanlık 
internet sayfasında duyurulur. Duyuruda; öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türü ve taban puanlar, başvuruda istenecek belgeler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yeri ve süresi, puanların ya da hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi  ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir.
"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" ibaresi "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi** olarak, "Personel Genel Müdürlüğü" ibaresi de "İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir
(2) Öğretmenlik başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi, beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular,  Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. İl ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Öğretmenlik için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.
(4) Öğretmenlik görevine atanma talebinde bulunan adaylar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Adaylar başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.
(5) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da en çok bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatırlar.
(6) Öğrenimleri birden fazla alana 
kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler.
(7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar yeniden atanmak üzere;
a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana,
b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana,
c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimi itibarıyla atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabilirler.
(8) Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler.
Başvurularda istenecek belgeler ve beyan
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 13, 15, 16 ve 17 nci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği,
c) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar bakımından diploma denklik belgesi,
ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 
kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
d) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair yazılı beyanı (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur),
e) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
f) Millî sporculardan ilgili mevzuatına göre millî sporcu unvanını kazandığına dair belge veya kurumca onaylı örneği.
(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
b) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği.
(3) Öğretmenliğe başvurularda ayrıca; T. C. kimlik numarası, adli sicil yazılı beyanı, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir hâlin olmadığına dair yazılı beyanı, askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı, öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesine göre alanlar itibarıyla belirlenen taban puanın üzerinde puan aldığına ilişkin beyanı esas alınır. 
(4) Öğretmenlik başvurularında bu madde kapsamında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.
(5) Öğretmenlik başvurularında adli sicil kaydı bulunanlardan sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı istenir.
(6) Beyana dayalı bilgiler, 
teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir. 
Atama
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları bu Yönetmeliğin;
a) 13 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğü,
b) 14 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri,
c) 15 inci maddesi kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri,
esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır.
(2) 16 ncı madde kapsamında  yapılacak millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelik sırası esas alınarak kontenjan sınırlılığında yapılır.
"(2) öğretmenlik görevine atamalar, alanlar itibarıyla belirlenen ve adayların tercih ettiği eğitim kurumlarına doğrudan yapılır.
(3) Bedensel engelli adayların ataması ilgili mevzuatına göre yapılacak sınav başarı sıralamasına göre yapılır. (3. Fıkra yürürlükten kaldırılıştır)
(4) Öğretmenlik başvurusu kabul edilenlerin atamaları, eğitim kurumlarına yapılır. Atamalar, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde gerçekleştirilir.
(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla 13 üncü madde kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.
(6) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile  belirlenir.
(7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci  maddeleri kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası  ile belirlenir.
(8) Atamalarda; ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi beş iş gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir. 
Tebligat ve göreve başlamada istenecek belgeler
MADDE 23 – (1) Ataması yapılanların başvurularında belirttikleri adreslerine valiliklerce 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamasının yapıldığını herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla öğrenenler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne göreve başlamak üzere başvurduklarında tebligat beklemeksizin göreve başlatılır.
(2) Öğretmen olarak ataması yapılanlar;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği,
b) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumca onaylı örneği,
c) Bedensel engeli olanlar dışında sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
d) İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
e) Askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
f) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
g) Mal bildirimi,
ğ) Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
h) Elektronik başvuru formunun onaylı örneği  
ile birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu belgelerin asıllarını getirenlerden bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin örnekleri görevlilerce onaylanarak birer örneği alındıktan sonra asılları adaya iade edilir.
(3) Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda buna ilişkin belgeler adaydan ayrıca istenmez.
(4) İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılır, belgelerinde eksiklik görülenler  ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmaz. Öğretmenliğe başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılır. Göreve başlatılmasında tereddüde  düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.
"Personel Genel Müdürlüğü" ibaresi de "İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir
Göreve başlamama hâlinde yapılacak işlemler
MADDE 24 – (1) Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar.
"Personel Genel Müdürlüğü" ibaresi de "İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler
İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler
MADDE 25 – (Değişik birinci fıkra:30.7.2010/27657 RG) (1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.
"(1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerine ilişkin duyuru. Bakanlık Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunca alınacak ilke kararlan ve yapılacak yer değiştirme planlan çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın, internet şayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir."
 
(2) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ya da olağandışı durumlarda başvuru süresi uzatılabilir. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
(3) İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(4) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
(5) İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Öğretmenler başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.
(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.
(7) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekir.
(8) Yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olan öğretmenler bilgilerinin düzeltilmesi amacıyla başvurularının iptalini talep edebilirler. Başvuruları iptal edilenlerin bilgileri düzeltildikten sonra başvuruları yenilettirilerek onaylanır.
(9) Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler başvurularını ilgili onay makamlarına onaylattırdıktan sonra başvurularının kabul edildiğine dair elektronik çıktı belgesini ilgili makamdan alırlar.
(10) Öğretmenler başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan yer değiştirme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(11) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması hâlinde bilgisayar kurasına başvurulur. Puan eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi yer değiştirme duyurularında belirtilir.
İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 26 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.          
(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(4) İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.
"(4) isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerden; 
 
a) İl içinde yer degiştirme isteğinde bulunacak Öğretmenlerin yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken üç yıllık sürenin hesabında, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak görev yaptıktan süreler ile kadrolarının bulunduğu eğitip, kurumu dışında il içindeki diğer eğitim kurumlarında öğretmen ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınır. Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenlerin buralarda geçirmiş oldukları süreler yer değiştirmeye esas hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak bunlardan Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmeden önce kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda en az üç yıl süreyle çalışmış olanlar, il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Bakanlık kadrolannda öğretmen olarak görevli iken askerlik görevini yerine getirmek üzere ayrılanlardan askerlik görevini askere gitmeden önce öğretmen olarak kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda ya da aynı il içindeki diğer eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi hariç askerlikte geçirdikleri süreleri il içi yer değiştirmelerde esas alınan sürelerin hesabında dikkate alınır.
 
b) İller arası yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları İlde çalışılması gereken sürenin hesabında, kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınır. Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik görevini yerine getirmek üzere ayrılanlardan askerlik görevini kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi hariç askerlikte geçirdikleri süreler il dışı yer değiştirmelerde esas alman sürelerin hesabında dikkate alınır. Askerlik görevim kadrosunun bulunduğu ilde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç Öğretmenlerin aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler, iller arası yer değiştirmelerde dikkate alınmaz."
(5) Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.
(6) (Değişik altıncı fıkra : 30.7.2010/27657 RG) İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde alınır. İl içi yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları haziran ayı içinde alınır.
(7) Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(8) Fen, sosyal bilimler, 
güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liselerine 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanan öğretmenler ile bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı anılan mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanamayanlar, istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanırlar.
"(8) Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlan arasında tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Bunlardan ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı atanamayanlar, istemeleri hâlinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanırlar.
(9) Ulusal projeler/protokoller veya uluslar arası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, proje kapsamında eğitim görmüş öğretmenlerden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, bu Yönetmelikle belirlenen yer değiştirme dönemi dışında da yapılabilir. Projenin sona ermesi durumunda, proje kapsamında görev yapan öğretmenler öncelikle görevli oldukları eğitim kurumunda alanlarında açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Alanlarında açık norm kadro bulunmaması hâlinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.
"(9) Ulusal projeler/protokoller veya uluslar arası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumları ile Bakanlık Din öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından protokol kapsamında yurt dışından getirilen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik açılan eğitim kurumları ile ülke genelindeki imam-hatip liselerinde öğrenim gören başarılı öğrenciler arasından seçilerek oluşturulan ve özel bir onayla açılan eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacı Bakanlık Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, bu Yönetmelikle belirlenen yer değiştirme dönemi dışında da yapılabilir. Projenin sona ermesi durumunda, proje kapsamında görev yapan öğretmenler öncelikle görevli oldukları eğitim kurumunda alanlarında açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Alanlarında açık norm bulunmaması hâlinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar."
(10) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde; öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, bunun da eşit olması durumunda bilgisayarda kura yoluna başvurulur.
(11) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlardan izinleri ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içi ve iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(12) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda dönecek olan öğretmenlerden görev süresi ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler, il içinde ya da il dışına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
"(12) Yurt dışında görevlendirilmeleri nedeniyle veya ilçe milii eğitim müdürlüklerine ya da eğitim kurumu müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilen kadrolara atanan öğretmenlerden görev sûrelerini doldurduktan sonra yurda dönenlerin görev yerleri, istekleri ve bu Yönetmelikte belirtilen özür durumları dikkate alınarak alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlan olacak şekilde valiliklerce belirlenir. Bunlardan isteyenler, sıra kapsamında olmamak koşuluyla alanlarında ihtiyaç bulunması durumunda il içinde daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna; Bu mümkün olmaması durumunda ise il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan diğer eğitim kurularına atanır. Bunlardan yer değiştirme dönemlerinde yurda dönen ya da ilgili yılın 15 Eylül tarihine kadar döneceğini belgelendirenler, il içinde ya da il dışına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerin il içi ve iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri bakımından bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bu durumdaki öğretmenlerin aylıksız izinli sayılan öğretmen olan eşlerinin il içi görev yerlerinin belirlenmesinde de aynı şekilde işlem yapılır."
(13) Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşler aynı yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları arasında tercihte bulunmak zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerindeki tercihlerine atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
"(13) Her ikiside öğretmen olan eşlerden gerekli şartlan taşımaları kaydıyla yalnızca biri yer değiştirme başvurusunda bulunabileceği gibi her ikisi de başvuruda bulunabilecek ve tercihlerine açılan "farklı illerdeki eğitim kurumlarım da tercih edebileceklerdir. Her ikisi de yer değiştirme başvurusunda bulunan ancak farklı il ya da ilçelere atanan eşlerden biri atandığı görev yerinde göreve başlayacak, eşi görevinden ayrılmamak kaydıyla ataması nı iptal ettirerek daha sonra aynı yılın özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Her ikisi de yer değiştirme başvurusunda bulunan eşlerden yalnızca birinin atanması ya da yalnızca birinin başvuru yaparak yer değiştirme suretiyle atamasının yapılması durumunda eşi, aynı yılın özür durumundan yer değiştirme döneminde eş durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir."
(14) Her ikisi de öğretmen olan eşler, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunlardan farklı  yerlere atamaları yapılanlar  ile  yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. (14. Fıkra yürürlükten kaldırılıştır)
(15) Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri
MADDE 27 – (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;
a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü  hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl
çalışmakla yükümlüdürler.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler,  atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.
Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 28 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak ilgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresini dolduranlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar.          
(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine 
devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz.
(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da  ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmet bölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar.
Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar
MADDE 29 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen istisna hükümler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışındaki yerlere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar 
MADDE 30 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.
(4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. (4. Fıkra yürürlükten kaldırılıştır)
Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler
MADDE 31 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.
(2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.
(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.
(4) Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.
(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.
(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.
(6. Fıkra Yürürlükten kaldırılmıştır)
Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler 
MADDE 32 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin  zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların;
a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,
b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,
c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,
d) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri,
e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,
f) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,
g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler
zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.
Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi
MADDE 33 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.
 (3) Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.
(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
(5) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanların zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.
(6) Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.    
(7) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünü belgelendirenlerin istemeleri hâlinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal edilir.
(8) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmaması hâlinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.
İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar   
MADDE 34 – (Değişik birinci fıkra : 30.7.2010/27657 RG) (1) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.
"(1) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları aşağıdaki şekilde yapılır.                                     
 
a) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde haziran ve ağustos aylarında yapılır. Aynı kurumun birden fazla öğretmen tarafından tercih edilmesi durumunda, aynı kurumu tercih eden öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır ve atamalar bu sıralamaya göre atama yapılacak eğitim kurumunun ihtiyacı çerçevesinde haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ağustos ayı içinde yapılacak sıraya bağlı iliçi yer değiştirme suretiyle atamalardan sonra ataması yapılamayanların sıralan iptal edilir
 
b)  İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle, atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğilim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre  ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır.”
(2) Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin kararnameler,  atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. İl millî eğitim müdürlükleri atama kararnamelerini en geç beş iş günü içinde eğitim kurumu müdürlüklerine gönderir. Kararnamelerin eğitim kurumu müdürlüklerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 Temmuz tarihine kadar tebliğ ve ayrılma işlemleri tamamlanır. Kararnamesi tebliğ edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde yeni görev yerlerinde göreve başlamak zorundadırlar.
(2.Fıkradaki "1 Temmuz"  ibaresi "15 Temmuz" olarak değiştirilrmiştir.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler
MADDE 35 – (1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.
“(l) Öğretmenler, Bakanlıkça yapılacak yer değiştirme planlamaları doğrultusunda her yıl yaz tatili dönemlerinde sağlık ve eş durum özürleri nedeniyle Özürlerinin olduğu yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu özürleri nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.”
(2) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.
(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. 
"(3) Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme işleğinde bulunabilmeleri için öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Ancak sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak görev yerinin değiştirilmesini isteyen öğretmenleri adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranmaz.”
(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.
"(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, 14 üncü madde kapsamında atananlar, sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yapılacak yer değişiklikleri hariç olmak üzere özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için son atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.
(5) Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir
belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmaz.
(6) İl içi ve iller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmaz. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
u(6) Bu Yönetmelikte belirtilen özür durumları bulunmasına rağmen istekleri doğrultusunda ya da herhangi bir nedenden dolayı görev yerleri il içinde veya iller arasında değiştirilen öğretmenler yer değiştirme suretiyle atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan yeni özür durumu hariç olmak üzere yer değiştirme suretiyle atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeden özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunamazlar."                                                                                              
(7) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden istemeleri hâlinde birinin sağlık durumu ya da olağanüstü hâllere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması durumunda her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilir.
"(7) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin sağlık durumu ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması durumunda istemeleri hâlinde her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve ver değiştirme suretiyle atamaları, öğretmen olan eşin yer değiştirmeye esas olan özür durumu esas alınarak yapılır. Özrü nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenin hfemet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı yer değitistirmesi yapılamadığında. Öğretmen olan eşinin de yer değiştirmesi yapılmaz.                      
 
“(8) Sağlık durumu ya da eş durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, özürlerinden dolayı atanmak istedikleri ilçe ya da il emrine yapılır. İlçe ya da il emrine ataması gerçekleştirilen ve buralarda göreve başlayan öğretmenlerin görev yerleri aşağıdaki şekilde belirlenir:
 
(a) İl millî eğitim müdürlükleri; özür durumundan illeri emrine ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine esas olmak üzere il içinde alanlar itibanyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamını internet sitesinde  bu öğretmenlere duyuracaklardır. İlçe ya da il emrine atanan öğretmenler, özür durumlarının karşılanabileceğiyerlerdeki açık ilan edilen bu eğitim kurumlarının tamamını tercih edeceklerdir. Bu şekilde tercihleri alınan öğretmenlerin görev yerleri, hizmet puanı en fazla olandan başlanmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri eğitim kurumlarından biri olacak şekilde belirlenir. Tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği nedeniyleatanamayan öğretmenlerin görev yerleri, öncelikle atandıkları ilçe içinde olmak üzere bunun mümkün olmaması durumunda ise il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde belirlenir. Görev yeri belirlemeleri, il içinde yerleşim yerleri arasında dengeli dağılım gözetilerek ve yığılmalara meydan verilmeden atama kararnamelerinin valiliklereintikalinden itibaren en geç on beş gün içinde bir defada herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden tamamlanır.
 
(b)  Atandığı ilçe ya da ilde alanı itibarıyla görev yeri belirlenemeyen öğretmenlerin görev yerleri, alanları esas alınarak Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacaklann mezun oldukları yüksek öğretim programları ile aylıkları karşılığında okutacaklan derslere ilişkin kararlarına göre valiliklerce belirlenir. Bu öğretmenler ders ve ek ders görevlerini. öğrenimleri ve alanları itibarıyla yerine getirirler.
 
(c)  İl içinde eşinden farklı ilçede görev yapan öğretmenler, alanlanndaki norm kadro açığı çerçevesinde, il içi özür durumundan eşlerinin bulunduğu ilçeye ya da bu ilçenin belde ve köylerine, büyükşehir statüsündeki illerde görev yapanlar ise büyükşehir belediyesinin sınırlan içindeki ilçeleri arasında ya da büyükşehir belediyesinin sınırlan içindeki ilçelerden Adrese Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçeye yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
 
Sağlık durumu özrü
MADDE 36 – (1) Öğretmenler, sağlık kurulu raporunda; kendisi,  eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunması durumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
"(1) Öğretmenlerden kendisi, eşi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından biri kanser, akıl hastalığı ya da organ nakli gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan bir hastalığa yakalanan ya da bunlar dışındaki hastalıklardan dolayı alacakları sağlık kurulu raporunda; "Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması durumunda, hastanın sağlık durumu tehlikeye girecektir." ibaresinin belirtilmiş olması kaydıyla hastalığın tedavi edilebileceği bir yere sağlık durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Öğretmenin kendisi için psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin alacağı raporlarda ayrıca hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil edip etmeyeceğinin belirtilmiş olması gerekir. Tüp bebek tedavisi devam eden ve tedavilerinin en az bir yıldan fazla süreceğini belgelendiren öğretmenler tedavilerinin yapıldığı yerlere bu özür durumundan yer deriştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlüsü olanların atamaları, istemeleri durumunda atanacakları ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılabilir.
(4) Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi gerekir.
(5) Bu madde kapsamında özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır.
(6) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;
a) Elektronik Başvuru Formu,
b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,
c) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
ç) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenir.
Eş durumu özrü
MADDE 37 – (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler,  ocak ve ağustos aylarında yapılır.
"(1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri. şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı ver değiştirmeler, ağustos ayında yapılır."
(2) Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.
(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;
a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,
b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,
c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,
ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere, 
d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere
yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün 
sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.
(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.
(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz.
(9) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;
a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında  sürekli işçi olarak çalışanlardan;
1) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,
2) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.
b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;
1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,
3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,
4) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.
(10) Öğretmenlerden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim  şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.
“(11) “Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.”
Öğrenim durumu özrü
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.
(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.
 (3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.
 (4) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;
a) Yer Değiştirme Formu,
b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge. 
(38.Madde Yürürlükten Kaldırılmıştır.)
ALTINCI BÖLÜM
Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı
Yer Değiştirmeler ile Diğer Yer Değiştirmeler
Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 39 – (1) Genel hayatı etkileyen;  deprem, sel,  yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını 
krizmerkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde o ilin en üst mülki amirinin uygun görüşle teklifi doğrultusunda özel hayatını etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
"(2) Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle "görevli olduğa yerde kalmalarının hayati tehlike  vardır ibaresi bulunması kaydıyla o ilin en üst mülki amirinin teklifi" doğrultusunda yer değiştirme isteğinde bulunabilirler."
(3) Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Eşi veya çocuğu ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(4) Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.   
(4) Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğunu belgelendirmeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yer değiştirme' isteğinde bulunabilirler." Memurlar.biz
(5) Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.   
(6) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, diğer fıkralar kapsamındaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir.
(7) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına tercihlerinde yer verirler.
(8) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmaz.
(9) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar. (9. Fıkra Yürürlükten Kaldırılmıştır.)
(9) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında resmi bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğu bulunanöğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla her bir çocuğu için bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. 
(10) Bu madde kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar, başvurularını gerekli belgeleri de eklemek suretiyle Bakanlıkça elektronik ortamda açılan başvuru sayfası üzerinden yapacaklardır. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın Bakanlıkça yapılacak bir plan dâhilinde yapılır.
Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın;
a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,
b) Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların
hizmetin gereği olarak görev yerleri değiştirilebilir.
“(1) Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülen öğretmenlerin görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebilir.”
(2) Bu kapsamda il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenler, o il içinde görevli oldukları yerleşim yeri dışındaki diğer eğitim kurumlarına, o il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmaması hâlinde diğer illerde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayabilecekleri hizmet alanlarına atanırlar.
(3) Görev yerleri bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre;
a) İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları ile,
b) İl içinde ilçe dışına görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye;
c) İlçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna
aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
“(3) Görev yerleri;
a) İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları il’e,
b) İl içinde ilçe dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye;
c) İlçe içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna
aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.”
 
(4) Görev yerleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre değiştirilenlerin daha sonra il içi ve il dışı yer değişikliği istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(4) Görev yerleri değiştirilenlerin daha sonra il içi ve il dışı yer değişikliği istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
 (5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın iller arasında Bakanlıkça, il içinde valiliklerce yapılır.
İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri
MADDE 41 – (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni  eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.
(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.
(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.
"(3) Eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereği norm kadro güncellemeleri sonucunda;
a) Görevli oldukları eğitim kurumlarında öğretmen norm kadro sayısının azalması durumunda, norm kadro tespit çizelgesinin Bakanlıkça onaylandığı tarih itibarıyla hizmet puanı esasına göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olan öğretmenden başlamak üzere hizmet puanı en az olan öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenir. Bu belirlemeden sonra o eğitim kurumunda görevli öğretmenlerden kimlerin norm kadro içinde olduğu, kimlerin norm kadro fazlası konumunda olduğu en geç 5 iş günü içinde öğretmenlere eğitim kurumu müdürlüğünce duyurulur. 
b)Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro  açığı bulunan eğitim  kurumlarına  tercihleri  de dikkate  alınarak  hizmet   puanı üstünlüğüne göre atanırlar.memurlar.biz                                                                          
c) Bu fıkra kapsamındaki öğretmenlerin  il içinde yer değiştirmelerinde bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken süre şartı aranmaz.
 
(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.
(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.
"(5) İl içinde öğretmen fazlalığı bulunan yerlerdeki fazlalığın ihtiyaç duyulan yerlerdeki eğitim kurumlarına, yapılanatamalarla giderilememesi durumunda il içinde alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlan norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlere duyurularak norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri alınmak suretiyle atamaları, valiliklerce zamana bağlı olmaksızın ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç Kasım ayı sonuna kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Herhangi bir kuruma atanmak için başvuruda bulunmayan norm kadro fazlası öğretmenlerinil içindeki görev yerleri valiliklerce belirlenir. Norm kadro fazlası öğretmenler, görev yerleri belirleninceye kadar dersgörevlerini 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 20 nci maddesi kapsamında yerine getirirler. 
Yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması
MADDE 42 – (1) Yer değiştirme döneminde eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme döneminde yapılacak atamalarla karşılanır.
(2) Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde duyurulmak ve il içinde yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamındaki öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak öğretmenlerle karşılanır.
“(2) Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde duyurulmak ve il içinde yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamındaki öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır.”
 
Millî takım antrenörleri ile millî sporcuların yer değiştirmeleri
MADDE 43 – (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda millî takım antrenörü veya sporcusu seçilmeleri nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulan öğretmenler federasyonlarca görevlendirildikleri yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
“Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda” ifadesi “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili birimlerince” olarak değiştriliştir.
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 44 – (1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.    
(2) Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.
"(2) Alan değişikliği işlemleri haziran ayında yapılacak planlama doğrultusunda  Bakanlıkça yapılır."
 (3) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.
(4) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.
"(4) Talim ve Terbiye Kurumu kararlarıyla dersi ya da alanı ka1dırıla öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yoluyla atanırlar.
 
(5) İstihdam alanı daralan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulu karar ve görüşleri çerçevesinde mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler arasında yer alan derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.
(6) Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM 
Ortak Hükümler
Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması
MADDE 45 – (1) Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.
(2)  (Değişik ikinci fıkra : 30.7.2010/27657 RG) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir. Yer değiştirme suretiyle atamalar sonucu norm kadro açığı oluşan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla karşılanır.
(3) Öğretmenlik görevine atamalarda adayların tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları, illerin alanlar itibarıyla doluluk oranları esas alınarak ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları, öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan adayların tercihine imkân sağlayacak şekilde Bakanlıkça açılan elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.
"MADDE 45- İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme"suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları il milli eğitim müdürlüklerince; illerindeki yerleşim yerleri arasında denge sağlanması bakımından alanlar itibarıyla doluluk oranları oluşabilecek ihtiyacın mevcut öğretmenlerle karşılanması gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir. Herhangi bir alanda öğretmen fazlalığı bulunan yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara açılmaz.
(2) Yer değiştirme suretiyle atamalar sonucu kadro açığı oluşan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bu Yöneimeliğin 19.uncu maddesinde belirtilen öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla karşılınır. Atamalarda öğretmen adaylarının tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları, ülke genelinde iller ve alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarına göre doluluk oranları esas alınarak dengeli dağılımı sağlayacak şekilde il millî eğitim müdürlüklerinin önerisi üzerini. Bakanlıkça belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları, öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan adayların tercih edebilmesi bakımından Bakanlıkça açılan elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.
Hizmet bölgeleri 
MADDE 46 – (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.
Hizmet alanları ve hizmet puanı 
MADDE 47 – (1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
(2) Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(3) Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir.
(4) Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında;
a) Birinci Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
b) İkinci Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
c) Üçüncü Hizmet Bölgesi illerin;
1) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
2) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
3) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
4) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
5) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
6) Hizmet Alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30
puan verilir.
(5) Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.
(6) Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca
bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.
(7) Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.
(8) (Ek sekizinci fıkra : 30.7.2010/27657 RG) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu Yönetmelik eki EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilir. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra  EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer verilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar
MADDE 48 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler, görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.
(2) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde hizmet bölgelerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin ödenen sigorta prim ödeme gün sayısı kadarı, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.
(3) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.
(4) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu kurumlarda geçirdikleri süreler, görevlendirildikleri eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.        
(5) Bakanlık merkez teşkilatı ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları hizmet bölgesinin birinci hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.
 (6) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları yerin dahil olduğu hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.        
(7) Askerlik görevini yurtdışında yapmış olanların askerlikte geçirdikleri süreler ile yurtdışında görevlendirme suretiyle geçirilen süreler, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.
(8) Görev yeri değişikliğine bağlı mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yerinde geçmiş sayılarak dikkate alınır.
(9) Hizmet puanı hesaplamalarında il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.       
(10) Askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.          
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi
MADDE 49 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları; kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi durumu, sosyo–ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;
a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş geliş imkânlarının bulunup bulunmadığı,
b) Öğretmen ihtiyacının, kadrolu veya sözleşmeli öğretmen bulunmadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yüksek öğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,
c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin kendi isteğiyle en az 3 eğitim–öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,
ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı,  
d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer kurumlardaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,
e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,
f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenildiği düzeyde yerine getirilip getirilemediği,
g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayiş gücünün bulunup bulunmadığı,
ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,
gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre göz önüne alınacak diğer konular da dikkate alınmak suretiyle benzerlik ve yakınlıklarına göre gruplandırılarak Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındığı tarihten itibaren her 3 yılda yapılacak yeni bir değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.
(3) Eğitim ve öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile eğitim kurumlarının yer aldığı yerleşim yerlerinin idari bağlılıklarının değiştirilmesi ve benzeri nedenlerden dolayı hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağına ilişkin düzenlemeler, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanarak ocak ayında yürürlüğe konulur.
Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 50 – (1) Öğretmenlik görevini yürütmesine engel olacak derecede bir hastalığa yakalanan öğretmenlerden görevlerini devamlı surette yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden verilen sağlık kurulu raporunda belirtilenler ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilenler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda durumlarına uygun başka hizmet sınıflarına atanabilirler.
"(2) Bedensel engellilerin Devlet memurluğunu alınmalarına ilişkin mevzuat kapsamında öğretmenliğe atananlardan, bedensel engelinin öğretmenlik görevini gereği gibi yerine yetirmesine engel oluşturduğu sağlık kurulu raporu ve dcndmcnlcr tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilenler, öğrencisi olmayan kurumlarda" tf'^a cğ'tım-oğrciım hizmetleri ile ilgili diğer işlerde görevlendirilebilir ya da istamctofö&njmde durumlarına uygun diğer hizmet sınıfına atanabilirler.
Yer değiştirme işleminin iptali
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birisine bağlı olarak il içinde veya il dışına görev yerleri değiştirilen öğretmenlerden yer değiştirmeyi gerektiren özürleri ortadan kalkanların istemeleri hâlinde eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atanırlar.
(2) İl içi ya da iller arası isteğe ya da zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kapsamında görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmez. Ancak yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve istemeleri hâlinde eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atanırlar.        
"(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmel alanlüıfiaflakî eğilim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden il içi ya da iller arasında vjîtöğs ya da zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak görev yerleri dcğiştirilcjtf,"u"C'i yer değiştirme suretiyle atamalarının iptalini talep edenlerin yer değişi irmeleri ip.';rl ecl';ebilir. Bunlar dışında zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler ile zorunlu,* ■/■cıi'ir.'a yükümlülüğüne tabi olmayan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü /ir^-ıflliliJıi hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ara.Miıda ya da diğer yerlerdeki f.r;it*ı*.V;4';irıımlarıarasında yer değişikliği yapılanların yer değiştirme işlemlerinin iptali isteÖV.W'$tc alınmaz. Ancak yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra bu Yönetmelikte belirt İKİ'î. .öT:îîr durumlarından bîrinin oluşması ve istemeleri hâlinde eski görev yerlerinden ajiiiı^^nış olmaları kaydıyla ytfr değiştirme suretiyle atamaları iplal edilir. Hu şekil
 
Etiketler: MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DÜZENLENMİŞ HALİMeb öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik taslağıÖğretmen atama yönetmeliğiÖğretmen yer değiştirme yönetmeliği
Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Serkan ÇETİN
Serkan ÇETİN - 11 yıl Önce

Eğitim özrü nasıl kaldırılabilir ya? Sendikalar yönetmelik cıkmadan müdahale etmelidir... Anayasal hak nasıl engellenebilir ki? Davaların ardı arkası kesilmez...

ismail gidici
ismail gidici - 11 yıl Önce

38. madde kalkmıştır derken eğitim durumu özründe sadece norm kadro açığı kadar mı öğretmen alınacak demek oluyor bu :S

pdrci
pdrci - 11 yıl Önce

arkadaş nerede hani sözleşmeli öğretmen iken kendi kpss puanıyla atanıp bir sürü haktan muaf tutulacağına dair düzeltme. Allah belalarını versin bunların.

pdrci
pdrci - 11 yıl Önce

arkadaş nerede hani sözleşmeli öğretmen iken kendi kpss puanıyla atanıp bir sürü haktan muaf tutulacağına dair düzeltme. Allah belalarını versin bunların.

pdrci
pdrci - 11 yıl Önce

arkadaş nerede hani sözleşmeli öğretmen iken kendi kpss puanıyla atanıp bir sürü haktan muaf tutulacağına dair düzeltme. Allah belalarını versin bunların.

pdrci
pdrci - 11 yıl Önce

arkadaş nerede hani sözleşmeli öğretmen iken kendi kpss puanıyla atanıp bir sürü haktan muaf tutulacağına dair düzeltme. Allah belalarını versin bunların.

pdrci
pdrci - 11 yıl Önce

arkadaş nerede hani sözleşmeli öğretmen iken kendi kpss puanıyla atanıp bir sürü haktan muaf tutulacağına dair düzeltme. Allah belalarını versin bunların.

pdrci
pdrci - 11 yıl Önce

arkadaş nerede hani sözleşmeli öğretmen iken kendi kpss puanıyla atanıp bir sürü haktan muaf tutulacağına dair düzeltme. Allah belalarını versin bunların.

SIRADAKİ HABER