MEB ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ HAZIRLADI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ

MEB ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ HAZIRLADI
Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî EğitimBakanlığına bağlı resmî ve özel
örgün ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarınageçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığıİlköğretim Kurumları Yönetmeliği” ile 7/9/2013 tarihli ve28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Millî EğitimBakanlığı Ortaöğretim KurumlarıYönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağırlık Katsayısı: Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplamasında kullanılan, her derse ait katsayıdeğerini,
b) Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı: Ortak sınavlar kapsamında, sınavı
gerçekleştirilen derslerde alınan puanların kendi ağırlık katsayıları ile hesaplanan puanı, c) Bakanlık: MillîEğitim Bakanlığını,
ç) Ek puan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerdengeçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı
kazanan öğrencilerin o yıla ait yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı, d) Genel müdürlük: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
e) Mazeret Sınavı: Ortak sınava katılamayan öğrenciler için yapılacak olan sınavı, f) Kılavuz/kılavuzlar: Ortaöğretim kurumlarına öğrenci geçiş işlemleriyle ilgili
gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan dokümanı/dokümanları,
g) Ortak sınavlar: Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında
Bakanlık tarafından yapılan ortak sınavları,
ğ) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan: Öğrencilerin; yılsonu başarı puanları ile ağırlıklandırılmış ortaksınav puanı esas alınarak hesaplanan puanı,
h) Öğrenci: Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim görenleri,
ı) Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
i) Yılsonu başarı puanı: Puanla değerlendirilen derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarıtoplamının, o derslereait haftalık ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 
Yılsonu başarı puanı
MADDE 5-(1) Öğrencinin derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık derssaati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanır. Bu
puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu
başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığıpuanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılır.
 
Ortak sınavlar
MADDE 6-(1) Ortak sınavlar, altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarakyapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere yılda ikidefa yapılır. Sınav tarihi, yeri, puan hesaplamaları ve ilgili diğer hususlar her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
(2) Ortak sınavlar, 8 inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden yapılır.
(3) Sınav soruları, 8 inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâpTarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.
(4) Sorular, sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenen öğretim programlarının belirlenen kazanımlarıesas alınarak öğrencinin eleştirel düşünme, analiz yapma, problem
çözme, sonuç çıkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanır.
(5) Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.
 
Sıra
Nu.
Ders Adı
Ağırlık
Katsayıları
1
Türkçe
4
2
Matematik
4
3
Fen ve Teknoloji
4
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
5
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
6
Yabancı Dil
2
TOPLAM
18
 
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
MADDE 7-(1) Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlıkkatsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamınabölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.
 
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan
MADDE 8-(1) Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortaksınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tampuan üzerinden yapılır.
Sınav sonuçlarının hesaplanması
MADDE 9-(1) Ortak sınav puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;
a) Her öğrencinin cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) Ortak sınavları yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunur.
ç)Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.
d) 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme aitağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortaksınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
(2) Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı veortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.
(3) Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan
öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanır.
 
Ortaöğretime yerleştirme
MADDE 10-(1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların
önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan
üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından merkezi yerleştirmeyapılır.
(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde,
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8, 7 ve 6 ncı
sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, yine eşitliğin devam etmesi halinde tercih
önceliği, bunların da eşit olması halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı dikkate alınır.
(3) Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yılsonu başarı puanı, sınıf tekrarı yapılan yıl esas alınarak belirlenir.
(4) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gerekli sınav tedbirleri alınır.
(5) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına geçiş
ve yerleştirme işlemlerinde öğrencinin ikamet adresi ve/veya okul tercihleri dikkate alınır. (6)Yerleştirmeişlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
Yurt dışında öğrenim görenler
MADDE 11-(1) Öğrenimlerini ülkemizdeki ortaokulların 8 inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışındaBakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler,
öğrenim belgesi ile başvurarak ortak sınava katılabilirler.
(2)Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlıolmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin
ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde
öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır. Söz konusu öğrencilerin puanlamalarına ilişkin esaslar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
 
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yılsonu başarı puanları,Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.
 
Ek puan
MADDE 12-(1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerdengeçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarınabelirlenen oranda ek puan verilir.
(2) Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematikolimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait
yılsonu başarı puanına; altın madalya alan veya birinci olanlar için yılsonu başarı puanının
% 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya
üçüncü olanlar için % 8'i, bu kapsamdaki etkinliklere katılanlar için ise % 7'si oranında ek puan eklenir.
(3) Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen birden fazla
uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksekderecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.
(4) Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmalara katılıp başarılı olanöğrencilerin aldıkları ek puan, yılsonu başarı puanlarına ilave edilir.
(5) Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. BelgelerGenel Müdürlüğe ibraz edilir. Ders yılı bittikten sonra gönderilen
belgeler işleme alınmaz. İbraz işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
 
Başvurulacak mevzuat
MADDE 13-(1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 14-(1) Şubat 2011 tarih ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim BakanlığıMerkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 15-(1) Bu Yönerge, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatiportaokullarının 8 inci sınıflarında uygulanmak üzere onay tarihinde yürürlüğe
girer.
 
Yürütme
MADDE 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER