MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNU YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanlığı İl / İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin 2015 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri için başvuru kılavuzunu yayımladı.

MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME KILAVUZUNU YAYINLADI
Milli Eğitim Bakanlığı İl / İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin 2015 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri için başvuru kılavuzunu yayımladı.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2015 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu Kılavuz, il/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin 2015 yılı yer değiştirme işlemlerinin, hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR 1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4-1/ç, 4-1/g, 4-1/ğ, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci maddeleri ile geçici 2'nci maddesi çerçevesinde;

a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler,

b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler gerçekleştirilecektir.

2.2. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2015 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir.

2.3. Yer değiştirmeler, şube müdürlerinin tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.4. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.5. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların atamaları, yer değiştirmeye esas puan üstünlüğü de dikkate alınarak, Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

2.6. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28'inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

2.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında 31/05/2015 tarihi esas alınacaktır.

2.8. İsteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında 30/06/2015 tarihi esas alınacaktır.

2.9. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.10. Yer değiştirmeye esas hizmet puanının hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29 ve 30'uncu maddeleri ile geçici 2'nci maddesi çerçevesinde sırasıyla; mazerete bağlı tercihte bulunanlar, bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar ve tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması yapılacaktır.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

3- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

3.1. MEBBİS Norm Taşra Yönetici Modülünde yer alan şube müdürü Norm Bilgileri, Zorunlu Hizmet Listesi ile Personel Listesinin kayıtlara uygunluğu kontrol edilecektir.

3.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.

3.3. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

3.4. 4 ve 5'inci hizmet bölgelerinde görev yapan ve 2 yıllık bölge hizmet süresini tamamlayan şube müdürlerinden yerlerinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürede DYS ortamında Bakanlığa gönderilecek; söz konusu hizmet bölgelerinde 4 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır.

3.5. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

3.6. 2014 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1 Takvimde belirtilen süre içerisinde DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

3.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih işleminden sonra tercihte bulunmayanlar, bu Kılavuza ekli Ek-2 Tercihte Bulunmayanlar Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp DYS ortamında Bakanlığa gönderilecektir.

3.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2015 tarihi esas alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2015 tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun son günü olan 19/06/2015 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve "görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

3.9. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme kapsamı dışındaki şube müdürlerinin yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2015 tarihi esas alınacağından, 01/07/2015-10/07/2015 tarihleri arasında ekleme yapılmayacaktır.

4- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler

4.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.

5- Diğer Hususlar

5.1. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15'inci maddesinde;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacağı; ancak, son genel nüfus sayımına göre Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde merkez nüfusu 50.000'i aşan IV, V ve VI. Bölgede bulunan il/ilçeler ile merkez nüfusu 100.000'i aşan I, II ve III. Bölgede bulunan il/ilçeler için yapılacak atamalarda bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir. (6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesi nedeniyle, il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfuslarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, başvurularda büyükşehir belediyesi olan illerin ilçeleri için 15'inci madde hükmü dikkate alınmayacaktır.)

5.2. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi (değişik: 30.06.2014) uygulanacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

5.3. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

5.4. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır.

5.5. Soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenler, ayrıldıkları hizmet alanına yeniden atanamayacaktır.

5.6. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il'e dönüştürülen veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

6- Başvurular

6.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il milli eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır.

6.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını kaydetmeleri sağlanacaktır.

6.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;

a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabileceklerdir. Örneğin;

1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

b) Bölge hizmeti süresini tamamlayan şube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dışındaki yerler için 20 tercihte bulunabileceklerdir.

Örneğin;

1- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

3- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanların, halen görev yaptıkları hizmet bölgesi dahil olmak üzere hangi hizmet bölgesinde görev yapacakları, istekleri de göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenecektir. (Danıştay 2. Dairenin 30/10/2014 tarihli ve E:2014/6156 sayılı kararı uyarınca)

6.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31/05/2015 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacaktır.

Örneğin;

1- Halen şube müdürü olarak 3'üncü hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha önce 1'inci hizmet bölgesinde 2 yıl, 3'üncü hizmet bölgesinde 2 yıl şube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 3 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 3'üncü hizmet bölgesi için öngörülen 4 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

2- Halen şube müdürü olarak 4'üncü hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha önce 2'nci hizmet bölgesinde 4 yıl, 4'üncü hizmet bölgesinde 5 yıl şube müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 6 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 4'üncü hizmet bölgesi için öngörülen uzatmalarla birlikte 4 (2+2) yıllık süreyi tamamladığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulacaktır.

3- Halen şube müdürü olarak 1'inci hizmet bölgesinde görev yapan bir yöneticinin daha önce 1'inci hizmet bölgesinde 4 yıl şube müdürü, 3 yıl da ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yaptığı varsayıldığında, bu yöneticinin yer değiştirmeye esas hizmet süresi 5 yıl 7 ay 19 gün olacaktır. Dolayısıyla bu yönetici, 1'inci hizmet bölgesi için öngörülen 6 yıllık süreyi tamamlamadığından bu dönemde yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

6.5. Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30/06/2015 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

6.6. İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise il milli eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

6.7. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe milli eğitim şube müdürlerince ilçe, il milli eğitim şube müdürlerince il milli eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

6.8. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıklarıhttp://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

6.9. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

7- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan

başvurular işleme alınmayacak; yapılmış olması halinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ 8- Atamalar

8.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

8.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ 2015 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ (EK-1)

BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

Kılavuzun yayımlanması

13/05/2015

- Bölge hizmeti süresini tamamlayanlardan;

- 4 ve 5. hizmet bölgesinde 2 yıl daha kalmak isteyenlerin başvurularının

- Mazerete bağlı başvuruların

- 2014 yılı atama döneminde mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin devam ettiğine dair belgelerinin,

DYS ile Bakanlığa gönderilmesi

25/05/2015-29/05/2015 (Saat:18.00'e kadar)

- Başvuruların kabul edilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci

15/06/2015-19/06/2015 (Saat:18.00'e kadar)

- Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi

26/06/2015

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

- Başvuruların kabul edilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci.

06/07/2015 - 10/07/2015 (Saat:18.00'e kadar)

- Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi

24/07/2015

Kılavuz için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER