MEB’den Ders Kitabı İhtiyacı İçin Resmi Yazı

01.02.2019 tarihinde açılacak olan Kitap Seçim Modülü, 28/02/2019 tarihinde okulların kullanımına kapatılacaktır. 

MEB’den Ders Kitabı İhtiyacı İçin Resmi Yazı

Kontrol ve onaylama işlemleri için 1-11 Mart 2019 tarihleri arasında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu nedenle, resmi ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülüne girmeleri gerekmektedir.

Ücretsiz dağıtıma esas ders kitabı miktarı, okul/kurum müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne girilen, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanan verilere göre belirlenecektir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç miktarı Kitap Seçim Modülüne girilirken, ilgi yazımıza ve her ders kitabı için konulan açıklamalar ile aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Aynı sınıfta okutulan ortak kitaplarının öğretmen sayısı dışında eşit sayıda girilmesi gerekmektedir. (Örneğin; Türkçe 2, Hayat Bilgisi 2, İngilizce 2, Matematik ve Müzik 2 kitaplarının eşit sayıda girilmesi) takım kitaplarda ders kitabı sayısı ile öğrenci çalışma kitabı sayısı eşit olacak, veri girişinde konuya gerekli hassasiyet gösterilecek, bu eşitlik mutlaka sağlanacaktır.

2- Öğretmen Kılavuz kitaplarına ilişkin ihtiyaç girilirken ilgili dersin öğretmen sayısı kadar girilecektir.

3- Kitap Seçim Modülünde kitapların hangi okul türüne ait olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, her kitapla ilgili http://ttkb.meb.gov.tr/wwv/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 adresinde yer alan "Haftalık Ders Çizelgeleri" dikkate alınacak ve ekli listedeki açıklamalar mutlaka okunacak ve kitabın hangi okul türüne ait olduğu görülerek ihtiyaç girilecektir.

4- İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Almanca, Arapça ve Fransızca kitaplarına yabancı dili Almanca, Arapça veya Fransızca olan öğrenciler için ihtiyaç girilecektir.

5- Okutulacak seçmeli derslerin belirlenerek ihtiyaçların öngörülen süre içerisinde Kitap Seçim Modülüne girilmesi gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten ve Kitap Seçim Modülü kapandıktan sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığına dolayısıyla kamu zararına, ilave kitap ihtiyaçları ise okullar açıldıktan sonra gönderilebildiğinden eğitim öğretimin aksamasına neden olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.

6- Okul müdürlüklerince, Kitap Seçim Modülüne veri girişi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

6.1- Kitap Seçim Modülü açılınca "Sol menü" de yer alan "Kitap İhtiyaç Belirleme" seçeneğine basılarak "Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı" gelecektir.

6.2- Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının isimleri, "SINIFLAR", "DİĞER", "ÖĞRETMEN" ve farklı "OKUL TÜRLERİ" olarak listelenmiştir.

6.3- Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranında kayıt eklemek için "Yeni" düğmesi seçilecektir. Gelen ekranda kitabın ilkokullar için 1, 2, 3 ve 4. sınıflar "ÖĞRETMEN" ve "DİĞER", ortaokullar için 5, 6, 7 ve 8. sınıflar "ÖĞRETMEN" vc "DİĞER" seçeneği; ortaöğretim okul/kurumlan 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar, "DİĞER", "ÖĞRETMEN" ve farklı "OKUL TÜRLERİ" ne göre kitabın adına uygun seçilecektir.

6.4- Kitaba ilişkin ihtiyaç duyulan kitap sayısı zorunlu derslerde ekranda görülecek olup, bu sayıya o dersi okutan öğretmen sayısı ilave edilerek belirlenen sayı ilgili kutucuğa girilecek ve "Üst menü"de yer alan "Kaydet" düğmesine basılacaktır. Bu işlem her kitap için tekrar edilecektir.

6.5- Birden fazla sınıfta okutulabilecek ders kitapları "DİĞER" bölümünden seçilecektir.

6.6- Kitap sayıları girildikçe okul için belirlenen kitaplar ve miktarları aynı sayfanın altında liste halinde yer alacaktır.

6.7- Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili düzeltme yapmak veya kayıt silmek için sayfanın altında oluşan listedeki kitap kodunun başında yer alan "Açık klasör" şeklindeki resim seçilecek, tekrar bu kitaba ait ekrana dönülerek istenilen işlem yapılabilecektir.

6.8- Girilen her kitap için her defasında "Kaydet" düğmesine basılacaktır. Böylece kitapların tamamının kaydedildiğinden emin olunacaktır.

6.9- Okul/kurumun ihtiyaç duyduğu kitap çeşidi ve sayısı girildikten sonra sayfanın altında oluşan liste incelenecek, ihtiyaç duyulan kitapların tamamının girilip girilmediği kontrol edilecektir.

6.10- İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi tamamlanıp kaydedildikten sonra "Üst menü" de yer alan "Rapor Al" düğmesine basılarak girilmiş olan verilerin dökümü alınacak ve alınan liste okul/kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanacaktır. 

Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir sureti de il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Listelerde yer alan kitap sayıları denetim ve rehberlik sırasında öğrenci ve öğretmen sayıları ile karşılaştırılarak tutarlığı kontrol edilecektir.

6.11- Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan Çıkış düğmesine basılarak Modülden çıkılacaktır.

7- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları ile görme engelli öğrenciler için hazırlanan Braille baskılı kitap ihtiyaçları da okul/kurumlar tarafından Kitap Seçim Modülüne girilecektir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarına ait kitap ihtiyaçları kitap belirlenirken, takip ettikleri eğitim programına uygun ders kitapları seçilmelidir.

7.1- Resmi ve özel bütün okul/kurumlar "Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranına kitap ihtiyacını girdikten sonra özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları için, "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına girecek ve sayfada yer alan özel eğitim kitapları girişi için 6'ncı maddede belirtilen işlem basamakları izlenecektir.

7.2- "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına girilecek kitap sayısında sadece okul/kurumunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı ve dersi okutan öğretmen sayısı esas alınacaktır.

7.3- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kitap ihtiyacının "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına girişini müteakip, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerinden Braille baskılı kitap ihtiyacı olan resmi ve özel okul/kurumlar, bu ihtiyaçlarını "Braille (Kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranına gireceklerdir.

7.4- "Braille (Kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranına girilecek kitap sayısında sadece okul/kurumunda Braille (kabartma) baskılı kitap ihtiyacı bulunan görme engelli öğrenci ve öğretmen sayısı esas alınacaktır.

8- Kitap ihtiyaçlarının Kitap Seçim Modülüne girişinin kontrol edilmesi için Modül 1-6 Mart 2019 tarihleri arasında ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu süreçte ilçe milli eğitim müdürlüklerince aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır.

8.1- İnternet bağlantısı olmadığı için veri girişi yapamayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan okullardan ve/veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden ilgili okulun kurum kodu ile girilecektir.

8.2- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk defa açılması planlanan okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim alındığında yeni açılan okul/kuruma verilmesi sağlanacaktır.

8.3- Kitap seçimi yapan veya yapmayan okul/kurumlar ile ihtiyaç girilen kitap sayıları, il milli eğitim müdürlükleri tarafından 7-11 Mart 2019 tarihleri arasında kontrol edilecek ve onaylanacaktır.

8.4- Kontrol işlemi için Kitap Seçim Modülünün açılış ekranı ile "Kurum Bilgileri" sayfasındaki "Raporlar" seçeneğine basılarak kitap seçimi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumların listeleri alınacaktır. Kitap ihtiyacını Modüle girmeyen okul/kurumlar uyarılacak, okul/kurumun girdiği bilgilerde görülen eksiklik, fazlalık veya yanlışlıklar ilgili okulla görüşülerek il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okulun ekranında düzeltilecektir.

8.5- İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul/kurumların seçtiği kitapların görülmesi için Kitap Seçim Modülünün açılış ekranı ile "Kurum Bilgileri" sayfasındaki "Ara" butonuna basılarak listeden kurum seçimi yapılacak ve bu kurumun girmiş olduğu kitap bilgileri ekranda kontrol edilecektir. Bu işlemler her kurum için ayrı ayrı tekrarlanacaktır.

8.6- Kontrol işlemi sonucunda kitap girişleri problemsiz olan kurumlar için "Kitap Muayene İşlemleri" menüsü altında açılacak olan "İlçe Kitap Kontrol Onaylama" ekranında kitap seçimi yapan kurumların listesi görülecektir. 

Bu listede yer alan "Kitap Seçimi Tamam" ibaresi kitap girişini tam yapan her kurum için seçilecek ve "Kaydet" butonuna basılarak son kontrol sisteme kaydedilecektir.

8.7- İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmayan veriler dikkate alınmayacaktır. Okulların girdiği verilerin öngörülen sürede incelenip onaylanmaması durumunda kitap eksiğine neden olunacağından konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir.

8.8- Kitap Seçim Modülü, il/ilçenin kullanımına kapatıldıktan sonra Modüle kitap eklenmesi ve il/ilçe onayı mümkün olmayacağından ihtiyaç girmeyen okul kalmaması sağlanacaktır.

9- Kitap Seçim Modülüne girilen kitap sayısının eksikliği ve fazlalığı ile veri girişi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan okul/kurum müdürleri ve il/ilçe milli eğitim müdürleri sorumlu olacak, konuya ilişkin iş ve işlemler, Maarif Müfettişleri tarafından da izlenecektir.

10- 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde Kitap Seçim Modülüne girilecek, okul/kurum veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa yazılı veya şifahi olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

11- Kitap Seçim Modülüne bilgi girişi sürecinde karşılaşılan genel sorunlar için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0312 413 1551-1912 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir. Kitapların içerikleri veya okutulacağı sınıflarla ilgili tereddüte düşülmesi halinde gerekli bilgi, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten alınacaktır.

Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na da konulan yukarıdaki açıklamalar ile ekli listenin resmi ve özel bütün okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarma ivedilikle duyurularak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim görecek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitap sayısının doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve Kitap Seçim Modülüne girilmesi için gerekli her türlü tedbir okul/kuruııı müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürleri tarafından alınacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER