MEB'DEN LİSE BÖLÜM TERCİHLERİYLE İLGİLİ ŞOK UYGULAMA

Mili Eğitim Bakanlığı, lise bölüm tercihleriyle ilgili yeni uygulamaya gitti. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin bölümleri 1. sınıfın notuna göre belirlenecek. Notu düşük olanlar istemediği bölüm veya okula nakledilecek.

MEB'DEN LİSE BÖLÜM TERCİHLERİYLE İLGİLİ ŞOK UYGULAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Geçtiğimiz cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9’uncu, dal seçimi ise 10. sınıfın sonunda yapılacak.Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40’ı ile 9. sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60’ı toplanarak belirlenecek. Yerleştirme işleminde tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınacak.

MÜDÜRLER YAPACAK

Dala yerleştirme işlemleri de 10’uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılacak.

Bu durumda 9. sınıf puanı düşük olan öğrencinin farklı bir bölüme geçişi yapılacak. Hatta kontenjanlar uygun olmaması durumunda farklı bir okula nakli de söz konusu olacak.

YENİ TERCİH ÇİLESİ

Mesela Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde Hemşirelik Bölümü’nü kazanmış ve yerleştirmesi yapılmış bir öğrenci 9. sınıf notu iyi olmaması durumunda teknisyenlik bölümüne yönlendirilecek. Aynı şekilde Endüstri Meslek Lisesi’nde Bilgisayar Bölümü’nü kazanan öğrenci, makine veya motor bölümüne geçiş yaptırılacak.

TEOG sınavını niye yapıyorsunuz?

Uy­gu­la­ma­nın doğ­ru an­cak za­ma­nı­nın uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, “Öğ­ren­ci­ler zor sü­reç­ten geç­ti. Bu­na rağ­men ter­ci­hi­ni yap­tı ve han­gi bö­lüm­de oku­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor. O öğ­ren­ci­le­ri baş­ka bö­lü­me yer­leş­ti­rir­se­niz bü­yük hak­sız­lık olu­r” de­di. Kon­cuk, bu­nun 28 Şu­ba­t’­ta­ki uy­gu­la­ma­dan fark­sız ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek şu hu­sus­la­ra dik­kat çek­ti : “Öğ­ren­ci­lerİ is­te­me­di­ği bö­lü­m ve­ya oku­la yer­leş­tir­mek ka­bul edi­le­mez. Hem­şi­re ol­mak is­te­yen öğ­ren­ci­yi na­sıl olur da fark­lı bö­lüm oku­tur­su­nuz? Ma­dem 9. sı­nıf not­la­rı baz alı­na­cak o za­man ne­den TE­OG di­ye bir sı­nav ya­pı­yor­su­nuz? Kal­dı ki oku­lun da de­ğiş­me ih­ti­ma­li var. Mağ­dur ol­muş öğ­ren­ci­ye ye­ni bö­lüm seç­me zo­run­lu­lu­ğu ve na­kil çi­le­si ya­şa­tı­yor­su­nuz. Mil­li Eği­ti­m bu uy­gu­la­ma­yı en azın­dan bir yıl son­ra ha­ya­ta ge­çir­me­li.”

NESRULLAH SONAY - BUGÜN GAZETESİ
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
NK
NK - 9 yıl Önce

İmam hatipler doldu taştı. Verdikçe veriyor.

SIRADAKİ HABER