MEB'DEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA DUYURUSU

2014 MEB İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu

MEB'DEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA DUYURUSU

2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
İL- İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROLARINA 
GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSU 
 
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı 
il-ilçe millî eğitim müdürlükleri 1. derece 1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme 
yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 07/03/2014 tarihinde Bakanlık 
internet sayfasından duyurulmuştur. 
 Söz konusu Yönetmeliğin; 
“Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinde; “ Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi 
kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) 
bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve 
eğitime ilişkin şartları taşımak, …”, 
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda 
aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır: 
a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için; 
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma 
uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya 
müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya 
öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az 
olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.”, 
“Yazılı sınava başvuru’’ başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu 
Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak 
isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli 
şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.”, 
 “Atama” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Yönetmelikte belirtilen 
görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından 
sözlü sınav, … sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de 
dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü, tesis 
müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst 
öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; … öncelik verilir.” 
Aynı maddenin ikinci fıkrasında; “Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde 
görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme 
suretiyle atanabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde 
yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.” 
hükümleri yer almaktadır. 2 | 4
 
Öte yandan, 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci 
maddesinde; 
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, 
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet 
ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, 
bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacağı; 
ancak, son genel nüfus sayımına göre Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde merkez nüfusu 
50.000’i aşan IV, V ve VI. Bölge Hizmetindeki il/ilçeler ile merkez nüfusu 100.000’i aşan I, 
II ve III. Bölge Hizmetindeki il/ilçeler için yapılacak atamalarda bu hükmün 
uygulanmayacağı belirtilmektedir. 
 
6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak 
belirlendiğinden, il merkezi ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfuslarının 
birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, başvurularda Büyükşehir Belediyesi olan illerin 
ilçeleri için 15 inci madde hükmü dikkate alınmayacaktır. 
 
A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR 
İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki 1. derece boş 1709 şube müdürü kadrosuna 
atanmak için; şube müdürü görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlar 
başvuruda bulunabileceklerdir. 
 
B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ 
Başvurular 4-10 Nisan 2014 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet 
adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle 
yapılacaktır. 
Boş 1709 şube müdürü kadrosu, başvurunun başlangıcı 04/04/2014 tarihinde Bakanlık 
internet sitesinde duyurulacaktır. 
 
 
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ 
1. Başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki öğrenim durumu, 
hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, 
düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler 
MEBBİS ortamında yapılacaktır. 
 2. Başvuruda bulunulurken yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır. 
3. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları 
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir. 3 | 4
 
4. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda 
belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve 
yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
 
 
Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 
1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan, 
2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan 
başvurular işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler 
iptal edilecektir. 
D- YAPILACAK İŞLEMLER 
İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler 
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan 
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. 
2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı 
maddesinde aranan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece şube 
müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava 
başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru 
tarihinin son günü olan 08/11/2013 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu 
il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir. 
3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il millî 
eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır. 
4. MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki bilgilerin doğruluğundan, ilgili İl Millî Eğitim 
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri bölümü sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların 
incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. 
5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak İl Millî Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi 
Hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir. 
 
Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler 
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan 
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. 
2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek 
elektronik ortamda onaylanacaktır. 
 
E- DİĞER HUSUSLAR 
 
1. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre 
içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 4 | 4
 
2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli 
şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir. 
3. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara 
uymayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
F- ATAMA 
1. Atama, Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde sözlü 
sınav puanı ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştirilen yere yapılacaktır. 
Eşitlik olması halinde, sırasıyla; 
- Yazılı sınav puanı yüksek olana, 
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, 
- Hizmet süresi fazla olana 
öncelik verilecektir. 
 
2. Atama sonuçları 16/04/2014 tarihinde, Bakanlığımızın internet sitesinde 
duyurulacaktır. 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34 
www.meb.gov.tr 
http://ikgm.meb.gov.tr/ 
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 
Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA 
 

2014 MEB İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle

Atama Başvuru Duyurusu için tıklayınız.

 

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER