MEMUR ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

Memur öğretmenler, yıllarca öğretmen olma hayali ve planı ile yaşadıkları halde memur olarak başladıkları kamu görevlerinden öğretmenliğe geçememenin mağduriyetini yaşıyorlar. İşte memur öğretmenlerin kendi kaleminden yaşadıkları ve beklentileri:

MEMUR ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

Yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, öğretmenlik ataması yapılmamış MEMURÖĞRETMENLERİN"SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süreleri " veya"Mezuniyet Tarihleri Önceliği" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişlerianayasal aile birliğinin korunması adına 30 ve üzeri yaştakiler içinzorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..                                                                                                                        

MEMURÖĞRETMENLERin aralarında öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+...vs  sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da dikkat çekici bir ayrıntıdır!..

KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma,öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!..

2015 yılı içinde özelde çalışan dershane öğretmenlerinin KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına ataması yapılacaktır!..

"28 Şubat Mağduru" olarak adlarılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

Yine KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!"açıklaması  yine  Eylül 2014'teki 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!..

Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,Maliye,Milli Eğitim Bakanlığı'nda,diğer tüm yetkililerin zaman zaman basına verdikleri demeçlerindeki öğretmen atamalarının yetersizliği konusunda Devlet Bütçesi'ne,Hazine'ye getireceği maddi yük;mali disiplin,yetersizlik,olanaksızlık,...vs sözleri de her türlü medya organında kayıtlıdır!..

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan ve memnuniyet oluşturmayan sayıları 80.000'i aşan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen,büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS'siz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur.

Kaldı ki bu duruma itiraz edenler için peşinen belirtmek gerekirse memuröğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklayalım: 

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. MEB  6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!..

T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur. Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!..

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!..Oysa KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!.. Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'den 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken,65 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!..Son iki yıldır da ÖABT'ye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!..

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir!..

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı DÜZ MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ŞEFLİK,...vs kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi,iktisat, işletme... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!..Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH,GİH,TH,..vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!..

Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış ÖĞRETMENLİK haklarımızın yok edilmemesi ; ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin,MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an öğretmenlik dışı ASİLMEMUR olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının Kurumlar arası İLK atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir!..   

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
GÜRAY ARSLAN
GÜRAY ARSLAN - 7 yıl Önce

Memuröğretmenler adına teşekkürler..

fenci
fenci - 7 yıl Önce

Mesleği öğretmen olan fakat memuru olarak kamu görevinde çalışan biriyim. Diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında geçiş varken MEB'e öğretmen olarak geçişin kaldırılması ile öğretmenlik görevini yerine getirememekteyim. İdealim olan ve yapmayı çok istediğim meslek olan öğretmenliği yapamıyorum. Sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen sayısının bu kadar fazla olduğu ve de dershane öğretmenlerinin de sınavsız atanacağı, öğretmen açığının olduğu bu ortamda benim gibi kamu görevlisi birinin MEB'e geçiş yapamaması şahsım ve benim durumumda olanlar için üzücü ve adalet konusunda noksan bir durum. Benim durumumda olanların MEB'e geçişi maliyeye ek bir yük getirmemektedir. Biz memur öğretmenler zaten KPSS ile yüksek puanlarla mevcut görevlerimize atandık. KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma görevlisi ve okutman kadrolarına halen kurumlararası geçiş hakkı açık olup dershane öğretmenlerine ise sadece mülakatla alım planlanmaktadır. Bu adalet olgusundan noksan kararın düzeltilmesini mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. 31.08.2012 den önce kurumlar arası geçiş ile %3 kontenjan sahibi memur öğretmenler hakkını geri istiyor.

Ayşe YILDIZHAN
Ayşe YILDIZHAN - 7 yıl Önce

Umarım bu magduriyetimizi artık bir duyan ,dikkate alan olur. Gerçekten duyarlı büyüklerimizin yardımına ihtiyacimiz var....

aysun
aysun - 7 yıl Önce

Maduriyetin en kisa surede giderilmesini umuyorum.

sena su
sena su - 7 yıl Önce

lütfen bu konudaki mağduriyetimiz giderin ..kurumlararsı atama istiyoruz.başka bişey istemiyoruz elimizden alınan hakkın bize geri verilmesini istiyoruz...

ŞEYMA ÖZDOĞAN
ŞEYMA ÖZDOĞAN - 7 yıl Önce

MEMUR ÖĞRETMENLERE KURUMLAR ARASI İLK ATAMA HAKKI YENİDEN VERİLMELİDİR

Mehtap
Mehtap - 7 yıl Önce

2012 yılında elimizden alınan kurumlar arası atama hakkımızı geri istiyoruz lütfen sesimizi duyun ve bize olumlu haberler verin.

mehtap
mehtap - 7 yıl Önce

Memur Öğretmenler olarak 1 gecede değiştirilen Yönetmelik yüzden mağdur durumdayız. Bizler artık eğitimini aldığımız öğretmenlik mesleğini yapmak istiyoruz. Bize bir an önce Öğretmen olma hakkı tanınmalı


SIRADAKİ HABER