MÜDÜRLÜK SINAVI CEVAPLARI

2 EKİM 2011 MÜDÜRLÜK SINAVI SORULARININ RESMİ OLMAYAN CEVAPLARI

MÜDÜRLÜK SINAVI CEVAPLARI

1.çam devirmek

2.öykü ince ince işleme sanatı

3.geceleyin(zarf)

4.özne yüklem (Türklerin nezaman...)

5.yağmurdan sonra (nesne eksik)

6.Atasözü şöyle diyor;( noktalama işareti)

7.Yunan mitolojisi,zeus (büyük harf yazımı)

8.GArbın afaı (cesaret)

9.gereksiz kibarlık

10.kitap seçmek birikim ve emek ister yoktu

11.resmi yazı(belirli standar belge B şıkkı

12.e posta adresleri başbakanlık

13.başlık yanlış (2.satır kurum 3.satır ana kuruluş)

14.A4:210*294 A5:210*148

15.yönetim açısından halkla ilişkiler(1,2,3 D şıkkı)

16.geçici ve örgütlenmemiş halkla ilişkilerin özelliği değil

17.etkili konuşma(konuşma tekdüze yanlıştı>)

18.halkla ilişkiler tek yönlüdür yanlıştı

19.okul kültürü sıralama 3-1-2 (d şıkkı)

20.içsel öğe:okulun fiziki donanım

21.informal engellemek için sert tedbir

22.okul yöneticisi özelliği 1-2 yönetim teknik

23.işgöreni yönetimde etkisiz kılmak yanlış

24.insan ilişkileri insanın kendini bilmesi

25.insan ilk konusu -d şıkkı

26.alışveriş ilişkisi

27.stratejik plan kısa dönem olması yanlış

28.mahalle muhtarı teknik çalışmalara katılmaz

29.okul gelişim planı c şıkkı(I-II)

30.misyon nitelik değil nicelik yanlış

31.herkesin istediği karar doğrudur yanlış

32.yetki astlara baskı aracı etik değil

33.profesyonellik

34.kazuistik kuram

35.açıklık

36.karar organı il idare kurulu

37.bölge müdürlüğü yerinden yönetim

38.bağlı kuruluş

39.üst makam önce konuşur yanlış

40.takdim hitap 1,2,3 doğru (d şıkkı)

41.2/3-üç

42.eş çocuk iş ile kınama cezası

43.aday memur 1-3 c şıkkı

44.idare geliri tarh tahakkuk (d şıkkı)

45.para cezası 2 katı

46.iç denetim kurulu(yolsuzluk 9 b şıkkı

47.fırsat ve imkan eşitliği

48. her türk çocuğu ilgi ve.. (okulöncesi değil)

49.liyakat

50.10 dekar

51.iktisadi devlet (b şıkkı)

52.kira bedeli il özel idaresi

53.vali 4 defa toplar

54.kaymakam köylerin tamamı yanlış

55.kaymakam vekaleti yalnız mülki amir sıfatı

56.bilgi kurulu başkanı kendi aralarında

57.suçların önlenmesi ve soruşturmanın..

58.gizli sırların başvuru sayısı yer almaz

59.dilekçe tbmm 60 gün

60.not bitaraflıktan derece indirimi

61.vekalet emrine alınmak diye ceza yok

62.1 sene kıdem zammı ve takdir alır

63.soyut ihbar incelenmez

64.öğretmene soruşturma izni vali

65.soruşturma izin süresi en fazla 60 gün

66.aylık karşılığı 6 saat

67.pansiyon sorumlusu 28 saat

68.sınav komisyonu en fazla 12

69.üst disiplin amiri tarafından kurula itiraz (d şıkkı)

70.şube müdür disiplin amiri milli eğitim müd

71.eğitim yerleriniplanlamak

72.öğrenciler bütün derslerden proje yanlış

73.ortak sınav yapılır doğruydu

74.3-5.sınıfta kalma yok

75.tiyatro en fazla 1 defa yanlıştı 2 defa

76.sosyal etkinlik zimmet defteri yoktur

77.1,2,3 te toplum hizmeti 5 saat

78.onur üyeleri oy kullanır yanlıştı

79.100 altına aile birliği yönetimi 3 kişi

80.ihale komisyonunda meslek odası temsilcisi yok

81.ders yılının 2 haftasında seçmeli ders değiştirlir yanlış

82.bölge müdürleri.ölçme teknikleriyle ilgilenmez

83.genel lise :2,00 yanlış

84.onur genel kurulu:her sınıftan 1 öğrenci öğrencilerce

85.derse girmemeyi alışkanlık haline (okuldan kısa süreli uzaklaştırma)

86.kısa süreli uzaklaştırma 5 gün

87. seçmeli dersleri il ilçe mem hazırlar

88.sınıf en fazla 36

89.uygulamalı ö.önce,teorik ö sonra yanlış(ders programı)

90.rehberlik psik amacı ( a şıkkı)

91.yaygın eğitim mesleğe iş hayatına yöneltir (b şıkkı)

92.taşıt yaşı:20

93.yönetim kurulundan 1 kişi yanlış

94.serapral palsili

95. özel eğitim 3-14 yaş

96.otistik mevcudu en fazla 4

97.kutlama ertelenirse ilk tatil günü

98.ulusal egemenlik 7 .00 de başlar yanlış

99.konuşma istiklal marşından sonra yanlış

100.10 kasım aynı gün gün batımında
 

Türkçe‐Dil Bilgisi 

 

Resmî Yazışma Kuralları 

 Soru: Resmi yazı kağıt boyutu?

Cevap: A4-A5

 

Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri 

 

Okul Yönetimi

 

Yönetimde İnsan İlişkileri 

 

Okul Geliştirme 

 

Eğitim ve Öğretimde Etik 

Soru: Etik kurulu başkanını kim seçer?

Cevap: Bakanlar kurulu

 

Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 

Soru: Kamu zarararınıda verilen ceza?

Cevap: 2 kat

  

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Soru: Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Hangi temel ilkedir?

Cevap: Fırsat ve imkan eşitliği

Soru: Hangisi temel ilke değildir?

Cevap: Liyakat 

 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

Soru: Köy okulunun bitişiğindeki ya da yanındaki uygulama bahesi kaç dekardan çok olamaz?

Cevap: 10

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

Vali İl İdare Kurulunu yıl kaç defa toplantıya çağırır?

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 

Soru: İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler ne ile taltif edilir?

Cevap: Takdirname verilmek veya bir seneye kadar kıdemlerine zammolunmak suretiyle taltif edilirler

 -1702 ‘de not işleminde taraflı davranmanın cezası nedir?

 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

soru: 4483'e göre İl merkezinde görevli öğretmen için soruşturma iznini kim verir?
 
Cevap: Vali
 
Soru: Resmi yazı kodlama sistemi kim tarafından belirlenir?
 
cevap: Başbakanlık
 
soru:Resmi yazının tanımı?
 
cevap:Kurum ve kuruluşların kendi aralarında iletişim sağladıkları resmi yazı,belge,bilgi,ve elekronik belgedir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Soru: Örgün ve yaygın eğt.kurum müdürleri kaç saat zorunlu derse girer?

Cevap: 6

Soru: Pansiyonlu okul müdür yardımcısının aylık gireceği zorunlu ek ders saaiti ne kadardır?

Cevap: 28

 

 
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Soru:  İKY ne göre haftalık ders programı ile ilgili hangisi yanlıştır?

 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Soru: Sosyal etkinliklerde tutulmayan defter?

Cevap: Zimmet defteri

 

Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 

Soru: Sınıf geçme de yanlış olan şık?

Cevap: Genel liseler'de not ortalamasının 2 olması

 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

Soru: Rehberliğin amacı?

Cevap: Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerineyöneliktir.Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerineyöneliktir.

 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 

Soru:Okul servis aracı kaç yaşından büyük olamaz?

Cevap: Araç yaşı 20'den büyük olamaz.

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

Soru: Özel eğitimde zorunlu eğitim hangi yaşlar arası?

Cevap: 3-14

 Soru: Otistik Sınıfen fazla kaç öğrenciden oluşur?

Cevap : 4

Soru: Serebrel Palsi'nin tanımı?

Cevap: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi

Cevap:

Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği 

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi 

Soru: Yanlış olan şık sorulmuştu?

Cevap: Konuşmaların İstiklal Marşı'ndan sonra yapılması. 
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER