ÖĞRETMEN MESAİ SAATİ DIŞINDA TOPLANTIYA ÇAĞRILABİLİR Mİ?

İlköğretimde öğretmenler mesai saatleri dışında toplantıya çağrılabilir mi?

ÖĞRETMEN MESAİ SAATİ DIŞINDA TOPLANTIYA ÇAĞRILABİLİR Mİ?
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında Öğretmenlerin toplantıları ile ilgili olarak; 
26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretmenler kurulu" başlıklı 34. maddesindeki; hükümlerinde göre Öğretmenler kurulu toplantıları ile ilgili hükümler bulunmaktadır.
 
İşte o hüküm;
 
"Öğretmenler kurulu
 
MADDE 34 - (1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.
 
(2) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;
 
a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
 
b) Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
 
c) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dahil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
 
ç) Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.
 
(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz."
 
Bu hükümlere göre Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında öğretmenler kurulu toplantıları;
 
1- Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır.
 
2- Okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da toplanır.
 
3- Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur.
 
4- Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.
 
Bu açıklamalara göre, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında;
 
Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına öğretmenler kurulu toplantıları veya herhangi bir toplantı yapılamaz.
 
Yine; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına, veli toplantısı, okul aile birliği toplantısı, seminerler veya eğitim-öğretim faaliyetlerine öğretmenlerin resen katılımı istenemez. Bu tür faaliyetler mesai saatleri içerisinde genellikle ters devre olacak şekilde planlanmalıdır. Bu mümkün değilse izin alınarak yarım gün öğretim yapılır ve kalan zamanda toplantı gerçekleştirilir.
 
Konusu eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren toplantılar mesai saatleri içerisinde ters devre olacak şekilde planlanmalıdır. Konusu eğitim ve öğretim faaliyetleri olmayan toplantılara da mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenlerin resen katılımı istenemez ve bu toplantılara katılımda gönüllülük esas alınır.
 
09.02.2012 Tarihli ve 28199 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin "Genel kurul" başlıklı 9. maddesinde yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına okul aile birliği toplantısı yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.
 
Yukarıda yer verdiğimiz yönetmeliklerde yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına, toplantı ve faaliyet yapılabileceğine ve bu toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin resen katılıma zorlanacağına dair zaten bir hüküm yer alamaz.
 
Çünkü; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde toplantı ve faaliyet yapılabileceğine ve bu toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin resen katılıma zorlanması yürürlükteki mevzuatlara aykırılık oluşturmaktadır.
 
Şöyle ki;
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
 
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
 
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
 
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.
 
Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde toplantı ve faaliyet yapılabileceğine ve bu toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin resen katılıma zorlanması, yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.
 
Yarın "İlköğretimde öğretmenler mesai saatleri dışında toplantıya çağrılamaz" haberimde öğrenilmiş çaresizliklerimizi, tabuları ve alışkanlıklarımızı yıkmak üzere görüşmek umuduyla.
 
Ahmet KANDEMİR
Kaynak: www.memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER