. ÖĞRETMENLERE ŞOK. ADAY ÖĞRETMENLİKTEN GEÇİŞTE SINAV UYGULANACAK.

Meb Teşkilat yapısında yapılacak değişiklikler

. ÖĞRETMENLERE ŞOK. ADAY ÖĞRETMENLİKTEN GEÇİŞTE SINAV UYGULANACAK.
Meb Teşkilat yapısında yapılacak değişiklikler Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
 
Tasarıyla, eğitim sisteminin, gerek işleyişinde gerekse kurumsal örgütlenmesinde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün sağlanması amaçlanıyor.
 
Tasarıyla getirilen bazı düzenlemeler özetle şöyle:
 
Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanacak
 
 Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü kurulacak
Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak, halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetleri ihtisaslaştırılacak
 
Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenecek ve böylece Kurulun eğitim politikaları konusundaki karar alma yetkileri ilgili hizmet birimlerine devredilecek
 
- Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılacak
 
- Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı olanlar taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek. 
 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve strateji Geliştirme başkanı bakanlık müşaviri kadrolarına atanacak
 
- Bakanlıkta grup başkanı ve il müdürü olarak görev yapanlar ile halen şahsa bağlı daire başkanı, şube müdürü ve il müdürü kadrolarında bulunanlar, özlük hakları korunmak suretiyle eğitim uzmanı kadrolarına atanacak, bu şekilde eğitim uzmanı olarak atananlar harcırah almaksızın okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilecek
 
- Milli Eğitim Bakanlığı adına yurt dışına gönderilenlerden, gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler eğitim uzmanı kadrolarına atanacak
 
- Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenler desteklenecek; öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak
 
- Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek
- Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek
 
- Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacak
 
- Her ne ad altında olursa olsun tüm eğitim ve öğretim hizmeti sunanlar, Bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınacak
 
- Grup başkanı kadroları Daire başkanlığına dönüştürülecek
 
- Uzmanlaşma, etkinlik ve iş bölümünün sağlanması amacıyla, il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki eğitim denetmenleri başkanlıkları rehberlik ve denetim başkanlığının taşra birimlerine dönüştürülecek ve bakanlık denetçileri ile il eğitim denetmenleri eğitim denetmeni unvanı altında birleştirilecek
 
- Öğretim üyelerine verilebilecek disiplin cezaları kanunda açıkça belirlenecek.
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER