ÖĞRETMENLİK KARİYERLİĞİYLE İLGİLİ SORU-CEVAP

ÖĞRETMEN KARİYER YÜKSELMELERİ UZMANLIK VE BAŞÖĞRETMENLİK SORU VE CEVAPLARI

ÖĞRETMENLİK KARİYERLİĞİYLE İLGİLİ SORU-CEVAP
Soru-1-Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında yükselme uzman/başöğretmenlik sınavlarının ne zaman yapılacak?
 
Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin Resmî internet sitesinden edinilen bilgi sonucunda Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğine dayanak teşkil eden 5204 sayılı Kanun’un bazı fıkraları Anayasa Mahkemesinin 21/05/2008 tarihli ve Esas No:2004/83, Karar No:2008/107 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayınlanması beklenmektedir. Söz konusu gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 
Soru-2- Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen unvanlı kadrolar dışında görev yapanların öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasına katılıp katılamayacakları;
 
Bilindiği üzere, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar başlıklı 8 inci maddesinde “(Değişik: 07/01/2006 tarihli ve 26046 sayılı R.G.) Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden…” hükmüne yer verildiğinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanlı kadrolar dışında görev yapanların bahse konu sürece başvuruları mümkün bulunmamaktadır.
 
Soru-3 -Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olup öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmayanlar ile daha önce öğretmenlik yapmış ancak, başvuru sırasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki bir hizmet sınıfına bağlı kadrolarda görev yapanların öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme başvurusunda bulunup bulunamayacakları,
 
Bilindiği üzere, 08/07/2004 tarihli ve 25516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5204 sayılı Kanun 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43’üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 152’nci maddesinde “…Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara;…”, hükmü yer aldığından hareketle Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olup öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmayanlar ile daha önce öğretmenlik yapmış ancak, başvuru sırasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki bir hizmet sınıfına bağlı kadrolarda görev yapanların öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme başvurusunda bulunmaları mümkün bulunmamaktadır.
 
Soru-4- Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin yapılan değerlendirme sonrasında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanını kullanmayı hak eden öğretmenlerin eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında ki bir unvana atanmaları veya emekli olmaları durumunda uzman/başöğretmenlik unvanlarına bağlı olarak yararlandıkları maddi tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacakları;
 
Bilindiği gibi, 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli III sayılı cetvelde; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan uzman öğretmen unvanını kazanmış olup 1-2’nci derecelerden aylık alanlar için %20, diğer derecelerden aylık alanlar için %15; başöğretmen unvanını kazanmış olup 1-2’nci derecelerden aylık alanlar için, %40, diğer derecelerden aylık alanlar için %30 oranlarında eğitim-öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği belirtilmiştir.
 
Görüleceği üzere söz konusu tazminattan, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanların yaralanabilmeleri mümkün olup, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme döneminde öğretmen kadrosunda bulunmaları nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazanmakla birlikte, bu unvanları kazananlar için öngörülen tazminatlardan, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında bir kadroya atananlar ile emekliye ayrılmış bulunanların yararlandırılmaları mümkün olamamaktadır.
 
Soru- 5-Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme sonrasında alanlarında ayrılan kontenjanlara yerleşenlerden adlarına düzenlenen uzman/başöğretmenlik sertifikalarını kaybedenlere yeniden sertifika düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı;
 
Bilindiği üzere, daha önce Valiliklere münhasıran yazılan 18/12/2006 tarih ve 101330 sayılı yazımızda “Milli Eğitim Bakanlığında ve özel öğretim kurumlarında görev yapıp öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme sonucunda kontenjana yerleştirilerek sertifika almaya hak kazanan uzman öğretmen ve başöğretmen listeleri illeri göre gruplandırılarak, il millî eğitim müdürlüklerinin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Valiliklerce, gönderilen sertifikaların aslı ilgilisine imza karşılığı verilerek bir örneği özlük dosyasına konulacaktır.” denilmektedir.
 
Diğer taraftan, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikalarının Bakanlığımızca yeniden düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 
Bu nedenle, bu durumda olan öğretmenlerin, uzman/başöğretmenlik sertifikalarının özlük dosyalarında bulunması gereken örneğinden, görev yaptıkları İl Milli Müdürlüklerine başvurmaları durumunda bir nüshasını almaları mümkün olabilecektir.
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER