OKUL MÜDÜRLERİNE SAVUNMA ÖRNEĞİ

Okul Bağışları ile ilgili bir çok okul müdürü hakkında soruşturma açıldı. Kamudan Okul Müdürlerine rehberlik edecek savunma ve itiraz dilekçe örneklerini yayınlıyor.

OKUL MÜDÜRLERİNE SAVUNMA ÖRNEĞİ
OKUL MÜDÜRLERİNEBAĞIŞ  CEZALAR İÇİN SAVUNMA ve İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 
 
 
  
İtiraz ise
 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA                            
                                                                                                    İSTANBUL
 
 
 
 
Savunmaysa
                                        ……………………..MÜDÜRLÜĞÜ’NE
………………..
 
 
                                                                                             
 
          İlgi    :…………………………….Müdürlüğü’nün ………….. tarih ve ……….. sayılı; “Savunmanız ”( Ceza aldıysa ceza  konulu yazısı.
    İlgi yazı içeriğinde belirtilen ve tarafımdan işlendiği iddia edilen “okullara ve okul-aile birliklerine yapılan bağış ve her türden yardımı kabul etmek” fiiline ilişkin olarak savunmam aşağıdaki şekildedir:
          20/07/2011 tarihinde yayımlanmış olan 2011/40 sayılı “Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması”  konulu Genelge’de Bakanlığa bağlı her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyeceği ve de bu dönemlerde; okul aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyeceği, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı” ifade edilerek, Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen 20/09/2011 tarihli ve 4884 sayılı yazı ile Genelgeye aykırı hareket eden okul müdürleri hakkında soruşturma açılması talimatı verilmiştir.
 
         Milli Eğitim sistemimizde okulların ve diğer eğitim kurumlarının bağımsız harcama bütçeleri yoktur. Yönetici ve öğretmenlerin ücretleri genel bütçeden karşılanmakta ise de diğer çalışan personellerin(memur-hizmetli-kaloriferci, güvenlik görevlisi-gece bekçisi) ücretleri ve sosyal hakları,  okul ve kurumların bakım-onarım, tamirat, genel temizlik, çevre temizliği sair sosyal hakları, su, telefon, internet giderleri gibi sabit ve zorunlu giderler için bütçeden pay ayrılmamaktadır. Yeni inşa edilen okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi, zamanında ödenemeyen elektrik ve doğalgaz faturalarının gecikme cezaları, boya-badana ve yıllık olağan bakımlar, her gün yarışma ve program dolayısıyla merkezlerde salonlara çağrılan öğrencileri aktaran araçlar için yol masrafları, okullarda fotokopi, kırtasiye gibi rutin giderler, müsabakalar dolayısıyla il dışına götürülen öğrencilerin ve heyetlerin yol, iaşe ve konaklama giderleri, okulun teknolojik olarak kendini yenilemesi gerektiği hallerde bu giderler gibi daha birçok giderleri mevcuttur. Bir kaçını saydığımız bu kalemlerin hepsi ödenek bulunmadığından yalnızca okul aile birliklerince söz konusu bağış ve yardımların birikimiyle karşılanmaktadır.
 
        Okul ve kurumların hizmet binaları, müştemilatları ve çevrelerinin temizliğinin ne şekilde sağlanacağı, temizlik malzemesi tedariki  ve temizlik çalışanlarının istihdamı gibi konular genel sağlık ve öğrenci-öğretmen sağlığını direkt olarak etki ve ilgilendirmeleri sebebiyle kamu düzenini ilgilendiren hayati bir konu olmasına rağmen bu kalemler  için bile okullara ödenek verilmemektedir. İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarının çok azında kadrolu yardımcı hizmetli mevcuttur. Her okul ve kuruma ortalama bir hizmetli bile düşmemektedir. Bundan dolayı hem temizlik malzeme ve personeli temini gerekse temizlik personeli istihdamı okul ve kurum yöneticilerinin en acil çözülmesi gereken meselesidir. Eğitim öğretim işlevlerinin bekası için muhakkak olan bakım-onarım, tamirat, geciken faturalarının faizleri, kurye, posta, toplantı ve temsil giderleri, tören ve bayram kutlama giderleri, telefon ve internet giderleri gibi daha bir çok giderler okul yöneticilerince karşılanması gerekli olan giderlerdir. Bu giderlerin karşılanmasında ödenek ayrılmadı için tek kaynak okul aile birliğinin topladığı bağışlardır.
 
Yukarıda sayılan bu ve bunun gibi zorunlu giderler ancak Okul-Aile birlikleri aracılığıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‘nu Madde 16 ‘da “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir…” denilmektedir.  Resmî Gazete  : 31.5.2005/25831 Sayılı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nin 6’ncı madde birinci fıkrasının (k) bendinde de “Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmakOkul- Aile Birliklerin görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır.
 
          Mevcut düzenlemelerde bu bağış ve yardımların kabul edilmesini engelleyen bir hüküm söz konusu olmadığı gibi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebileceğini açıkça hükme bağlamıştır.  2011/40 sayılı Genelgenin mahiyetinden de anlaşıldığı üzere “öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyeceği” hususuna yer verilmiş “kendi istek ve iradeleri ile okullara ve okul-aile birliklerine bağış ve her türden yardım yapanların, bu bağış ve yardımlarının kabul edilmeyeceği” hususuna da hiçbir şekilde yer verilmemiştir. Bir başka deyişle, Genelgede “kendi istek ve iradeleri ile okullara ve okul-aile birliklerine bağış ve her türden yardım yapanların, bu bağış ve yardımlarının kabul edilmesini engelleyen bir ifade söz konusu değildir.
 
         Adrese dayalı kayıt sistemi gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Okullarında sistem kaydı doğrudan kendisi yapmakta, Ortaöğretim kurumlarında ise sınav sonucuna göre kayıtlar yapılmakta olup, öğrenci kayıt kabullerinde okul yöneticilerinin zorla öğrenci velilerinden kayıt parası almaları gibi bir durum da söz konusu olmamaktadır. Ancak bazı öğrenci velileri kendi istek ve iradeleri ile okul veb sitelerinden aldıkları okul aile birliği banka hesap numaralarına özgür iradesi ve kimseye de bilgi vermeden bağış ve yardım yapabilmek hakkına sahiptir.
         Bir başka önemli husus ise; ne 1702 Sayılı Yasa’da ne 4357 sayılı yasada ne de; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlıklı Madde 125 / A-B-C-D ve E ‘de “okullara ve okul-aile birliklerine yapılan bağış ve her türden yardımı kabul etmek” Devlet memurlarına verilecek disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller arasındada sayılmamış olmasıdır. Dolayısıyla “okullara ve okul-aile birliklerine yapılan bağış ve her türden yardımı kabul etmek” soruşturma açılmasını gerektiren bir fiil  olmadığı gibi  ceza verilmesini de gerektiren bir durumda değildir.
         Halen Milli Eğitim Bakanlığında  yukarıda sayılan giderler ve bu giderleri gerektiren hizmetlerin yerine getirilmesi mevzuat dâhilinde okul yöneticilerinden talep edildiği halde, ne okul ve kurumlara, ne milli eğitim müdürlüklerine ne de bağlı olunan genel müdürlüklere bu giderleri karşılayacak herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. Bunun yanında okul yöneticilerine büyük bir sorumluluk yüklendiği ve hiçbir yetki verilmediği halde, bir de mevzuata uygun olarak kendi istek ve iradeleri ile bağış yapmak isteyen velilerden bağış ve yardım kabul etmelerinin engellenmesi ve haklarında disiplin soruşturması  açılmasının ve bu soruşturma sonunda tecziye
            Bir başka durum ise 20/09/2011 tarihli ve 4884 sayılı yazı ile 20/07/2011 tarihinde yayımlanmış olan 2011/40 sayılı  Genelgeye aykırı hareket eden okul  yöneticileri hakkında soruşturma yapılması yanlışıdır.  Çünkü 31.5.2005/25831 Resmi Gazete ve 2005/257 Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükmünce para toplama yetkisi olan Muhasip üyenin ve hesabına para yatırılan birlik başkanın ifadesi ifadeleri dahi alınmamıştır.
            Yine 31.5.2005/25831 Resmi Gazete ve 2005/257 Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği yürürlükteyken bir genelgeyle yönetmeliğin çalışma alanlarını ve şekillerini kısıtlamak mevzuatlara göre mümkün değildir. Mümkün olsa dahi 20/07/2011 Tarih ve  2011/40 Sayılı  Genelgenin muhatabı okul müdürü değil okul aile birliklileridir.Okul müdürlerinin görev tanımında okul aile birliklerine okul müdürleri ve ya yöneticileri emreder demiyor.
            31.5.2005/25831 resmi Gazete ve 2005/2573 sayılı tebliğler Dergisinde yayımlanan Okul aile birliği Yönetmeliğinde; Okul müdürleri müdür yardımcıları ve öğretmenler  her ne  kadar birliğin yönetim kurulu üyeleri arasında sayılmış olsa da, 7 kişiden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesini öğrenci velileri teşkil etmektedir. Bu 4 kişiye karşı okulun verdiği üye sayısı tam birlik içinde hareket etse dahi karar sayısına ulaşamamaktadır. Birliğin çalışma ve karar alma şekli okul yöneticisinin mutlak hakim olmasına imkan vermemektedir. Karar alma süreçlerinde okul yöneticilerinin mutlak bir üstünlük olmadığı gibi sayısal üstünlüğü de yoktur. Bakanlık bizden başka nasıl etki ve engelleme beklemiştir… Bakanlık okul müdürleri ve ya yöneticilerinden cebir kullanmalarını mı beklemiştir? Kaldı ki gayri nizami engelleme de sayısal bakımdan mümkün değildir.
Birçokları okul aile birliklerinden ve okul internet sitelerinden okulun banka hesap numaralarını alıp kendi istekleri ve ya birlik aktif üyeleri tarafından bağış yapmaya yönlendirilmişlerdir. Yatırılan paraları geri mi iade ettirecektik.  Mevzuata uygun olmayan hiçbir durum söz konusu değildir.
31.5.2005/25831 Resmi Gazete ve 2005/2573 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerince aile birliği başkanı ve diğer 3 üyesi veliler arasından seçilmektedir. Okul aile birliğimizin oluşumunda, görev ve yetkilerini kullanımında mevzuata aykırı hiçbir husus söz konusu değildir.
Bir başka durum ise İl Milli Eğitim Müdürlerinin farklı farklı davranış göstermeleridir….Bazı il müdürleri hukuksuzluk görmemiş ve o ildeki normal alınan hiçbir bağıl kabul soruşturma konusu olmamıştır. Bazı illerde ise Bakanın gözüne girmek isteyen İl Müdürleri İse verilecek cezayı bile nerdeyse belirleme noktasına kadar iş ilerletmiştir. Yine bir başka hukuksuzluk ise yöneticilerin yıllık  izinlerinin dahi ne zaman kullandıklarına bakılmazsızın yıllık izinde oldukları tarihlerde alınan bağışlardan dahi savunma istenmiştir. Yani suç işlemese dahi ceza almak kesin olacağı bir anlayışla hareket edilmiştir.
Mevzuata aykırılık olmamasının en büyük delili ise soruşturma konusu yapılan bağışların bağış sahiplerine iade edilmemesidir. Türkiye Cumhuriyetinde her vatandaş yasal olan her kuruma, kuruluşa özgürce bağış yapma hakkına sahiptir.  
             Sonuç itibariyle, …………. Müdürlüğü’nün ……… tarih ve ………sayılı yazısında yer alan iddiaları / Cezayı  kabul etmediğimi beyan eder, savunmamın/ itirazımın  dikkate alınarak her hangi bir disiplin cezası işlemi uygulanmamasına (ceza aldıysa eğer uygulanan disiplin cezasının kaldırılması için yazılacak .Açıkladığım nedenlerle tarafıma verilen disiplin cezasına itiraz ediyorum.  SONUÇ: Yukarıda açıkladığım ve resen nazara alınacak olan hususlarla,  itirazımın kabul edilerek  tarafıma verilen ………… cezasının kaldırılması hususunda gereğinin yapılmasını) sonucunu doğurmayacak şekilde hakkımda yürütülen soruşturmanın bu aşamada sona erdirilmesi/ kaldırılması  hususunda;
   Gereğini arz ederim. ……………
                        Ad Soyad
                                                                                                                        İmza
Yukarıdaki yazımızda hukuki dayanaklar yazılmıştır… Kişiler buradaki savunmaları kendilerine(müdür, okul aile birliğinden sorumlu müdür yardımcısı) göre düzenleyeceklerdir.
Devlet Memurları disiplin kurullarına 7 gün idari mahkemelere ise 60 gün zaman zarfında itiraz edebilirler. Her dava idari yargıya götürülebilir. Hukuki engel yoktur.

Mehmet ASLAN
Eğitim Yöneticisi
Kamudan.Com Mevzuat Edit. 

 
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER