Rotasyonda MEB Genelgesi beklenmelidir

MEB; Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇIN imzasıyla yayınlanan 03/08/2001 tarih ve 53953 sayılı yazısı ile Zorunlu Yer değiştirmelerin ikinci bir emre kadar tüm illerde askıya alınması talimatı verilmişti.

Rotasyonda MEB Genelgesi beklenmelidir
 
Rotasyon Genelgesi Yayınlanmadan Zorunlu Yer Değiştirmeler Başlayamaz
 
Zorunlu Yer değiştirmelerin ikinci bir emre kadar tüm illerde askıya alınması talimatı gereğince MEB Personel Genel Müdürlüğünün Zorunlu Yer değiştirmeler yapılsın emrini ve ayrıntıları içeren genelge yayınlanmadan iller rotasyon duyurusu yapamazlar. Fakat bu emre rağmen duyuru yapan iller bulunmaktadır.
 
Peki, Rotasyon İşlemi Nasıl Yapılacaktır
 
13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte 9/08/2011 tarihli ve 28020 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değişik, “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi; “MADDE 22 – (1) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler Valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 10 gün önce duyurulur. Duyuruda; yerleri değiştirilecek yöneticilerin görevli bulundukları eğitim kurumları ile yöneticilikleri boş bulunan diğer eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.
 
(2) Eğitim Kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.
 
(3) Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.
 
(4) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;
 
a) 26 ncı maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,
 
b) Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih,
 
c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi,
 
ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih
 
esas alınır.
 
(5) 7 nci ve 8 inci maddelere göre atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.
 
(6) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile sınırlı olmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, ikinci defa duyuru yapılır. Duyuruda; bu madde kapsamında daha önce duyurusu yapıldığı halde başvuru yapılmaması nedeniyle atama yapılamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine yer verilir. Bu şekilde duyurusu yapılan yöneticiliklere atanmak üzere başvuruda bulunanların atama işlemleri tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine olacak şekilde kura ile yapılır.
 
(7) Bu madde kapsamında,
 
a) Fen Lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine
 
b) Bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine
 
yer değiştirme suretiyle atanırlar. Ancak bu durumda olanlar istemeleri halinde 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine de yer değiştirme suretiyle atanabilirler.
 
(8) Yedinci fıkrada sayılan eğitim kurumları dışında kalan diğer eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, müdürler bakımından 7 nci ve 8 inci madde hükümleri ile birlikte eğitim kurumlarının tipleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümleri dikkate alınır.
 
(9) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ilgili yılın 30 Eylül tarihi esas alınır.
 
(10) Zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden;
 
a) Eğitim Kurumu müdürleri ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 5 yıl geçmeden eğitim kurumu müdürü,
 
b) Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür başyardımcısı,
 
c) Eğitim Kurumu müdür yardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür yardımcısı,
 
olarak atanma isteğinde bulunamazlar.
 
(11) Atama sonuçları atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde, il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle duyurulur.” hükümlerine göre rotasyon işlemi uygulanacaktır.
 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.
 
Bu değişiklik ile,
 
Müdür Başyardımcıları İle Müdür Yardımcılarına Da Rotasyon Getirildi.
 
Müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara rotasyon getirildi.
 
Okul Müdürleri İçin Aynı Tipteki Okul Veya Kurumlara Rotasyon Uygulanacak
 
Müdürlerin bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7. ve 8. maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde rotasyona tabi tutulacak. (İdari mahkemeler önceki rotasyon döneminde farklı tipteki okullara yapılan rotasyonları iptal etmişti) müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise okul tipi dikkate alınmadan 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınacak.
 
Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ayrıntılar aşağıdaki şekilde belirlendi.
 
Birleştirme Ya Da Dönüştürme Rotasyon Başlangıç Tarihini Değiştirmeyecek
 
26. maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri esas alınacak.
 
Okulun Adının Değişmesi Rotasyon Başlangıç Tarihini Değiştirmeyecek
 
Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih esas alınacak.
 
Seçimler Nedeniyle İstifa Rotasyon Başlangıç Tarihini Değiştirmeyecek
 
Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi esas alınacak.
 
Görevlendirme Rotasyon Başlangıç Tarihini Değiştirmeyecek
 
Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih esas alınacak.
 
Not: Mahkeme kararıyla eski kurumuna dönenlerin rotasyon başlangıç tarihlerinin hesaplanmasının yönetmelik metninde yer almaması sıkıntı doğuracaktır.
 
Rotasyonda İkinci Defa Duyuru Yapılacak
 
Rotasyonda atanamayanlar ile sınırlı olmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, ikinci defa duyuru yapılacak.
 
Rotasyonda Bilgisayar Kurasından Vazgeçildi
 
Birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine kura çekilerek belirlenecek.
 
5 Veya 8 Yılın Hesabında Yerine 30 Eylül Tarihi Esas Alınacak
 
Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ilgili yılın temmuz ayının ilk günü yerine 30 Eylül tarihi esas alınacak.
 
Rotasyonda Sürenin Hesaplanması Yöneticinin Atandığı Tarihten Başlayacak
 
Rotasyonda yöneticinin atandığı tarih esas alınacak ve 30 Eylül tarihine kadar geçmişe dönük müdürler için 5 yıllık çalışma süresi, müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları içinde 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulacak.
 
Fen Lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine, Bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine rotasyon yapabilecek veya istekleri halinde yönetmeliğin 7. ve 8. madde hükümleri dikkate alınarak başka kurum ve okullara rotasyona yapabilecek.
 
Rotasyon ağustos ve eylül aylarında yapılacak.
 
Rotasyona Tabi Tutulan Önceki Okuluna 5–8 Yıl Geçmedikçe Dönemeyecek
 
Rotasyona tabi tutulan yöneticiler aynı unvanla rotasyonda önceki okullarına; müdürler için 5 yıl, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları için ise 8 yıl geçmedikçe dönemeyecek.
 
Eski yönetmelikte 10 eğitim kurumu tercih edilebiliyor iken bu yönetmelik değişikliği ile 25 eğitim kurumunu tercih edilebilecek, başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılacak, Yönetici atama duyurusunda başvuru süresi 5 işgününden az olamayacak. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanacak.
 
Bunun yanında Yönetmeliğin “Komisyonların oluşumu” başlıklı 9. maddesi, birinci fıkrasının (b) bendindeki; “b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile il millî eğitim müdürlerince belirlenecek iki eğitim kurumu müdürü ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o ilde Bakanlık personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.” hükümlerine göre Yönetici Atama ve Yer Değiştirme İl Değerlendirme Komisyonunda o ilde Bakanlık (Yurt-kur ve üniversitedeki üyeler sayılmayacak) personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin de yer alacağı unutulmamalıdır.
 
Rotasyon Ağustos Ve Eylül Aylarında Yapılacak.
 
Yönetmeliğin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23. maddesindeki; “MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin;
 
a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,
 
b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,
 
c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında
 
gerçekleştirilir.”
 
(2) 33 üncü madde kapsamındaki iller arası yer değiştirmeler Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılabilir.” hükümlerine göre Rotasyon ağustos ve eylül aylarında yapılacak.
 
Rotasyon Başlangıç Tarihi Yöneticinin Okula Atandığı Tarih Olacak
 
Ayrıca Yönetmeliğe geçici 3. madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 9/8/2011 tarihinde yöneticilik görevi yapanların, 22 nci madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır” bu hükümlerine göre Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesi yani rotasyon kapsamındaki yer değiştirmeleri için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınacaktır.
 
Bundan önceki yönetmelikte rotasyon başlangıç tarihinin hangi tarih olduğu, yönetmelik yayınlandıktan sonra rotasyon süresinin hesaplanması gerektiği kamuoyunca tartışılmıştı.
 
Yönetmeliğe eklenen bu geçici 3. madde ile rotasyonun başlangıç tarihi olarak yönetmeliğin yayın tarihi değil de yöneticinin atandığı tarih esas alınacak ve 30 Eylül tarihine kadar geçmişe dönük müdürler için 5 yıllık çalışma süresi, müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları içinde 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulacak.
 
Yöneticilikteki Hizmet Süresi Aynı Okulda Aralıksız Olanlar Hesaplanacaktır
 
A okulunda Müdür olarak görev yapan bir yönetici farklı bir okulda çalıştıktan sonra aynı okula tekrar Müdür olarak atandığında yöneticilik hizmet süresi aynı okulda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınacağından eski hizmet süresi dikkate alınmayacaktır.
 
MEB Personel Genel Müdürlüğü Yeni Yayınlayacağı Rotasyon Genelgesinde Aşağıdaki Hususlara Açıklık Getirmelidir.
 
1-Mahkeme kararı ile tekrar eski okuluna/kurumuna dönen okul müdürlerinin veya yardımcılarının 5–8 yıllık süresinin hesabı nasıl yapılacaktır. Mahkeme süresince okuldan/kurumdan/ayrı kalınan süre hesaptan düşülecek midir?
 
2- Aynı okulda aralıksız Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Okul Müdürlüğü yapan yöneticinin hizmet süresi birliktemi hesaplanacaktır?
 
Örneğin; Aynı okulda 4 yıl müdür yardımcısı iken aynı okulun müdürlüğüne atanan ve oradaki 1 yıllık süresi ile 5 yılını dolduran yöneticinin hizmet süresi nasıl hesaplanacaktır. Bu yönetici rotasyona tabi olacak mıdır? Bu örneklerin tersi yani müdürlükten müdür yardımcılığına veya müdür başyardımcılığına geçenler içinde verilebilir.
 
Bu sorulara yenilerini eklemek istiyorsanız lütfen yorum olarak belirtiniz.
 
Ahmet Kandemir
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
MEHMETZOR
MEHMETZOR - 10 yıl Önce

SAYIN AHMET KANDEMİR Siz gerçekten çok şeyi iyi biliyorsunuz mesela bakanlıktan il ve ilçe yöneticlerinden gerçekten tbrik ederim sizibakanlık yanılıyor siz yanılmıyorsunuz.hatta çoğu yerde bakanlığı yönlendiriyor belli bir süre sonra bakanlık onu yapmak durumunda kalıyor25 mart eylemine ceza veriemez tavrını hiç untamıyoruntebrik ederim ....iyi ki varsınız

MEHMET K.
MEHMET K. - 10 yıl Önce

Norm fazlası durumunda olan ancak 8 yılını doldurmamış müdür yardımcılarının durumları ne olacak? mevcut çalıştıkları okul türü dikkate alınarak öncelikli olarak mıaynı türdeki bir başka okula atanacaklar ?Ayrıca atama dönemlerini beklemeleri gerekiyormu prosedür nasıl işleyecek?Birde rotasyonla bir başka okula gönderilen idareci 2 yıl sonra isteğe bağlı yerdeğiştirmelerden yararlanabilecek mi?Yardımcı olacak bilgisi olan arkadaşlara veya yetkililere teşekkürler.

SIRADAKİ HABER