SORULARLA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği ile ilgili sıkça sorulan sorular ve açıklamalar...

SORULARLA ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Soru 1- Ortaöğretime yerleştirme puanıyla öğrenci alan okulların nakline esas kontenjanlar nasıl belirlenmektedir?
 
Yönetmeliğin 38/2 nci maddesine göre açık kontenjanlar sınıf bazında belirlenmektedir. Sınıf kontenjanının ve sınıf bazındaki nakle esas taban puanın belirlenmesinde yerleştirme puanı kullanılmadan gelen öğrenciler dikkate alınmaz. (Yargı kararına bağlı gelenler, şehit gazi çocukları, yurtdışından gelenler ile koruma altına alınma kapsamında gelenler)
 
Soru 2- Hazırlık sınıfı bulunmayan okullardan hazırlık sınıfı bulunan okulların ara sınıflarına nakil ve geçiş nasıl yapılır?
 
Yönetmeliğin 38/7 nci maddesine göre okulların nakil şartlarıyla birlikte Türkçe ve Birinci yabancı dil derslerinden yeterlilik sınavındaki başarıya dayalı olarak ( Her bir dersten en az 70 puan) nakil ve geçiş yapılabilir. Bu kapsamda nakil müracaatında bulunan öğrencilerin yeterlilik sınavları nakil istenilen ilgili okul müdürlüğü tarafından yapılır. Başarılı olan öğrencilerin nakil işlemleri ise kontenjan dâhilinde gerçekleştirilir.
 
Soru 3- Özel ortaöğretim kurumlarından yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan resmi ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş nasıl yapılır?
 
Yönetmeliğin 37 nci maddesine göre resmi ortaöğretim kurumları arasında geçerli olan nakil şartları özel ortaöğretim kurumlarından resmi ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde program uyumuna bağlı olarak uygulanmaktadır.
 
Soru 4- Genel liselere nakil ve geçişler nasıl yapılır?
 
Tüm okul türlerinden genel liselerin ara sınıflarına adrese dayalı olarak zaman sınırlaması olmaksızın nakil yapılabilmektedir.(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 27/09/2013 tarih ve 2705339 sayılı yazısı)
 
Soru 5- Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Polis Koleji ve Askeri liselerden Anadolu Liselerine 11 ve 12 nci sınıflarda da nakil ve geçiş yapılabilir mi?
 
Yeterli puan ve kontenjan bulunması şartıyla söz konusu okullardan Anadolu Liselerine nakil ve geçiş imkânı bulunmaktadır. (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 27/09/2013 tarih ve 2705339 sayılı yazısı)
 
Soru 6- Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası nasıl uygulanır?
 
Yönetmeliğin 163 üncü maddesi kapsamında yer alan okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasının alt sınırı 1, üst sınırı ise 5 gündür. Okul öğrenci disiplin kurulu okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası gerektiren fiillere göre cezanın alt ve üst sınırı doğrultusunda karar verir. Ceza alan öğrencinin ceza aldığı günler özürlü devamsızlıktan sayılır (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 27/09/2013 tarih ve 2705339 sayılı yazısı).
 
Soru 7- Aynı yönetim altında bulunan farklı programlar için okul birincisi nasıl belirlenir?
 
Aynı yönetim altında bulunan her farklı diploma programı için ayrı okul birincisi belirlenir.
 
Soru 8- Yarım gün tatil olan günlerde devam-devamsızlık süresi nasıl hesaplanacaktır?
 
Tatil nedeniyle yarım gün program uygulanan günlerdeki devamsızlık süresi yarım gün olarak hesaplanır.
 
Soru 9- Aynı yönetim altındaki farklı program türlerinde ortak sınavlar nasıl yapılacaktır?
 
Farklı programlardaki derslerin her biri için ayrı ortak sınav yapılır. Ancak Yönetmeliğin 45/1-c maddesi doğrultusunda eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelini esas alan ortak sınavlar yapılması halinde aynı yönetim altındaki tüm programlara ait derslerin sınavları da ortak yapılır. Bu sınavlarla ilgili iş ve işlemler mili eğitim müdürlükleri ve Bakanlıkça yürütülür.
 
Soru 10- Okul türlerine göre; 30 veya 34 olan sınıf kontenjanlarının aşılması durumunda yeni bir şube açma zorunluluğu var mıdır?
 
Ortaöğretime yerleştirme puanına göre öğrenci alan okullarda kontenjanların nasıl oluşacağı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde ifade edilmiştir. Buna göre; okulun taban puanı ve kontenjanına bağlı olmadan istisnai şartlara bağlı olarak gelen öğrenciler (Yargı kararına bağlı gelenler, şehit gazi çocukları, yurtdışından gelenler ile koruma altına alınma kapsamında gelenler) hariç olmak üzere şube öğrenci sayısının 30/34 aşması durumunda yeni bir şube açılır. Ancak İstisnai şartlara bağlı gelen öğrencilerden dolayı şubedeki öğrenci sayısının 30/34 ün üzerine çıkması yeni bir şube açılmasını gerektirmez. Bu durumda öğrenci sayısı 40 ı aşana kadar sınıf bölünmez.
 
Soru 11- Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okulların öğrenci sayısı 12 nin altında bulunan sınıf/sınıflarında alan açma imkânı var mıdır?
 
Ortaöğretim kurumlarında sınıf tekrar edenler de dâhil olmak üzere 9 uncu ve 10 uncu sınıfta öğrenci sayısının 12'den az olması durumunda sınıf (program) oluşturulmaz, alan açılmaz. Bu öğrenciler, ilgi ve istekleri doğrultusunda açılan diğer sınıf (program) ve alanlara yönlendirilirler. Ancak yeter sayı ile açılan program ve alanlar, öğrenci sayısı 12 nin altına düşse bile içinde bulunulan öğretim yılında kapatılmaz.
 
Soru 12- Örgün ortaöğretimde öğrenim hakkını tamamlayan öğrenciler ile örgün ortaöğretimden ayrılarak açık öğretim liselerine kayıt yaptırmak isteyenlere tasdikname düzenlenecek midir? Bu işlem e-Okul sisteminde nasıl gerçekleştirilecektir?
 
Bu öğrencilere Yönetmeliğin 73 üncü maddesine göre öğrenim durum belgesi düzenlenecektir (Tasdikname düzenlenmeyecektir). Belge örneğine e-Okul sisteminde yer verilmiştir.
 
Soru 13- Kılavuz yayımlandıktan sonra tanımlanan kontenjanlarda değişiklik yapılabilir mi?
 
Yönetmeliğin 25/2 maddesine göre kılavuzun yayımından sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.
 
Soru 14- Ortaöğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlerde zaman sınırlaması var mıdır?
 
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler;
 
a- Yerleştirme puanına göre öğrenci alan resmi ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler; nakil şartlarının taşınmasına bağlı olarak her ayın son haftası mesai saatleri içerisinde öğrenci başvurusu alınarak takip eden ayın ilk iş günü sonuçlandırılmaktadır.
 
b- Yerleştirmeye esas puan kullanmaksızın öğrenci alan resmi ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler; program uyumu ve/veya adrese dayalılık esas alınarak zamana bağlı olmaksızın yapılmaktadır.
 
c- Özel okullardan resmi okullara nakil ve geçişler; yerleştirme puanına göre öğrenci alan resmi okullara nakil şartlarının taşınması ve program uyumuna bağlı olarak her ayın son haftası mesai saatleri içerisinde öğrenci başvurusu alınarak takip eden ayın ilk iş günü sonuçlandırılmaktadır. Özel okullardan herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan okullara nakil ve geçişlerde ise zaman sınırlaması bulunmamaktadır.
 
ç- Resmi okullardan özel okullara nakil ve geçişler; özel öğretim kurumlarının kendi mevzuat hükümleri doğrultusunda zamana bağlı olmaksızın yapılabilmektedir.
 
d- Özel okullar arasında nakil ve geçişler; özel öğretim kurumlarının kendi mevzuatı doğrultusunda zamana bağlı olmaksızın yapılabilmektedir.
 
e- İstisnai nakil ve geçişler; yargı kararına bağlı gelenler, şehit gazi çocukları, yurtdışından gelenler, koruma altına alınma kapsamında gelenler ile yabancı uyruklu öğrencilerin nakil ve geçişleri, aynı tür okullar arasında olmak kaydıyla süreye bağlı olmaksızın öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır.
 
Soru 15- Yoğunlaştırılmış eğitim uygulaması kapsamında işletmelerde mesleki eğitime devam eden 10 uncu sınıf öğrencilerinin sınıf tekrarına kalması halinde devam-devamsızlık durumları nasıl değerlendirilecektir?
 
Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre yoğunlaştırılmış eğitim programına devam eden öğrencilerden, sınıf tekrarına kalanların (yıllık çalışma takvimine göre) ders yılı başından sınıf geçme durumunun kesinleştiği tarihe kadar geçen süreleri devamsızlık süresinden sayılmaz.
 
Ancak ders yılı içerisinde devamsızlık nedeniyle başarısız duruma düşenlerin diğer ortaöğretim kurumları ile birlikte okula devam etmeleri sağlanır.
 
Soru 16- Mesleki Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş nasıl yapılır?
 
Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapılmaz.
 
Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapılabilir. Bunun için yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarının taşınması, örgün ortaöğretimde okuma hakkının bulunması ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olma şartları aranmaktadır. Şartları taşıyan öğrencilerin nakil ve geçişleri ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilmekte olup diğer zamanlarda nakil ve geçiş yapılmamaktadır.
 
Nakil ve geçişi yapılan öğrencinin, Açık öğretim Liselerinde başarılı olarak kredisini aldığı dersler yeni okulunun sınıflar bazında haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısının iki katı kredi almış olanların nakil ve geçişleri ilişkilendirildikleri sınıfa yapılır.
 
Soru 17- Açık öğretim liselerinde geçen süre örgün ortaöğretimde öğrenim hakkı kapsamında nasıl değerlendirilir?
 
Öğrenim hakkının kullanılmış ya da kullanılmamış sayılma hali örgün ortaöğretim kurumları için geçerlidir. Yönetmeliğin 41/4 maddesine göre; Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinden, örgün ortaöğretime geçiş şartlarını taşıyanlar örgün ortaöğretime geçebilmekte olup açık öğretim liselerindeki öğrenim süreleri, sınıf tekrarı veya öğrenim hakkının kullanılmış sayılma hali olarak değerlendirilmez.
 
Soru 18- Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan/özel yetenek/mülakat/ mülakat ve beden yeterliliği sınavı/sınavları ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına hangi okullardan nakil ve geçiş yapılır?
 
Yönetmeliğin 37/2 maddesine göre, okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde, alan/dal bulunmaması hâlinde ise 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek, birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilmektedir.
 
Yönetmeliğin 37/2 maddesine göre, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alan okullara ise resmi/özel kendi türleri dışındaki diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılamamaktadır.
 
Soru 19- Sorumluluk sınavları ne zaman ve nasıl yapılacaktır?
 
Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre, sorumluluk sınavları, yıl ders yılı içerisinde yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde yapılmaktadır. Belirtilen sınav dönemlerinde; sınav programının hazırlanarak ilan edilmesi, sınava girecek öğrencilerin belirlenerek kendilerine duyurulması, ders bazında öğretmen/öğretmenlerin belirlenerek görevlendirilmesi ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinden öncelikle okul müdürlüğü sorumludur.
 
Soru 20- Sorumluluk sınavlarına itiraz edilebilir mi edilirse nereye nasıl edilecek?
 
Sorumluluk sınavları Yönetmeliğin 58 inci maddesine göre ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve uygulamalı sınav esaslarına göre yapıldığından bu sınavlara da Yönetmeliğin 49/4 madde hükümlerine göre itiraz edilebilir. Buna göre, öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince sınavda görevli öğretmen/öğretmenlerin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon tarafından, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen komisyon tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.
 
Soru 21- Öğrenci ve personelin maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı kimler önlem almalıdır?
 
Öğrenci ve personelin maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıklarından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ilgili okullar ve işletmeler birinci derecede sorumlu olup zamanında gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
 
Soru 22- Birinci ders saatine girmeyen öğrenci geç gelmiş mi sayılacak yoksa devamsız mı sayılacak?
 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesine göre "geç gelme", öğretmenler kurulunun belirlediği süre ile sınırlı olmak kaydıyla sadece birinci ders saati için geçerlidir. Bu sebeple birinci derse girmeyen daha sonraki derslere geç gelen, dersler bitmeden erken ayrılan ve derslere gelmeyen öğrencilerin durumları devamsız olarak değerlendirilir.
 
Soru 23- Anadolu Teknik Lisesinden diğer mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına geçiş yapılabilir mi?
 
Yönetmeliğinin 37/2 ve 41/2 maddelerine göre; Anadolu teknik lisesi programlarından teknik lise, Anadolu meslek lisesi ve meslek lisesi programlarına, teknik lise ve Anadolu meslek lisesi programlarından da meslek lisesi programlarına nakil ve geçiş yapılabilmektedir.
 
Soru 24- Ders yılı başında oluşan gruplardaki öğrenci sayısının azalması halinde nasıl bir yol izlenecektir?
 
Ders yılı başında oluşturulan gruplardaki öğrenci sayısında daha sonra azalma olması halinde mevcut gruplarla eğitim ve öğretime devam edilecektir. Durum ikinci dönem başında öğrenci sayısı dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.
 
Soru 25- Fiziki şartlar, öğretmen ve öğrenci durumuna göre okulların farklı günlük ders programı uygulama imkânı var mıdır?
 
Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenmekte olup illerde milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan çalışma takvimleri valilik onayına bağlı olarak yürürlüğe konulmaktadır. Buna göre okullar bulundukları ilin çalışma takvimini dikkate alarak günlük vakit çizelgelerinin, haftalık ders programlarının ve ders dağılımlarının pedagojik esaslar doğrultusunda haftanın 5 iş gününe dengeli olarak dağılımından sorumludurlar.
 
Soru 26- Birinci dönem içerisinde devamsızlık süresini aşması nedeniyle başarısız sayılan ve durumu velisine tebliğ edilen öğrencinin ikinci dönem hiç okula devam etmemesi ona öğrenim hakkını kullanmamış sayılma imkânı verir mi?
 
Yönetmeliğin 59/1-c maddesinde, özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır. Denilmektedir.
 
Buna göre; birinci dönem özürsüz sürekli devamsızlık nedeniyle başarısız duruma düşen öğrenciler o yıla ait öğrenim hakkını kullanmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin ikinci dönem okula hiç gelmeyeceğini beyan etmesi ya da gelmemesi bu öğrencilere öğrenim hakkını kullanmamış sayılma imkânı vermez. Yönetmelik hükümleri gereğince devamsızlıktan kalan öğrenci öğrenim hakkını kullanmıştır.
 
Soru 27- Bir öğretmene haftada en fazla kaç saat koordinatörlük görevi için ek ders ücreti ödenebilir?
 
Yönetmeliğin 88 inci maddesine göre görevlendirilen koordinatör öğretmenlere, “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 15/2-b maddesinde belirtildiği üzere büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati, diğer il ve ilçelerde 16 saati geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında ek ders görevi verilebilir.
 
Soru 28- Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan öğretmene koordinatörlük görevi verilir mi? Verilirse ek ders ücreti ödenir mi?
 
Bakanlığımızın 27.07.2007 tarihli ve 11707 (2007/19) sayılı Genelgesinin 2 nci maddesinin 7 nci paragrafında belirtildiği üzere işletmelerde mesleki eğitim görevi kapsamında koordinatörlük görevi verilir ve aylık karşılığı ders görevlerini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın ders ücreti ödenir.
 
Soru 29- Ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler ile öğretmen yetersizliğine bağlı olarak görevlendirilen emekli atölye meslek dersi öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilebilir mi?
 
Ek ders ücreti karşılığı okulda boş geçen dersleri okutmak üzere görevlendirilen atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile emekli atölye ve meslek dersi öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilmez.
 
Soru 30- Asker öğretmenler koordinatör olarak görevlendirilebilir mi, görevlendirilirse koordinatörlük ücreti ödenir mi?
 
06.07.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığından Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda asker olarak görev yapan öğretmenlere, emsali öğretmenler için verilen bütün görevler verilir ancak ek ders ücreti karşılığı yapılan koordinatörlük görevi için ücret ödenemeyeceğinden bu görev verilmez.
 
Soru 31- Aynı işletmeye gönderilen 91 öğrenci var, koordinatör öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılacaktır?
 
Yönetmeliğin 88/2-f maddesine 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilmektedir. Buna göre 15 in katlarını geçen 91 öğrenciye ilave bir koordinatör öğretmen daha yani 7 koordinatör öğretmen görevlendirilme imkânı bulunmaktadır.
 
Soru 32- Aynı işletmede aynı öğretmene farklı günlerde koordinatörlük görevi verilebilir mi?
 
Aynı öğretmene aynı işletmede farklı öğrenci grubu için değişik günlerde koordinatörlük görevi verilebilir.
 
Soru 33- Hemşirelik alan dersleri gruplara bölünerek işlenebilir mi?
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulamalı derslerin eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre gruplar halinde yapıldığından, Hemşirelik alan dersleri de grup halinde işlenecektir.
 
Soru 34- Örgün ortaöğretim kurumları bünyesinde eğitim gören mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki koordinatörlük görevi nasıl yürütülecektir?
 
Aynı okul bünyesindeki örgün ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin işletmelerde yaptıkları mesleki eğitim için koordinatörlük görevi birlikte planlanabilir. Bu durumda o okulda öğretmenlere ödenecek toplam koordinatörlük görevine yönelik ek ders ücretinin belirlenmesinde Yönetmeliğin 88/2 maddesine göre mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitim programlarının ders yükü de dikkate alınır.
 
Aynı maddenin beşinci fıkrasına göre, öğretmenlere haftada okutabilecekleri aylık ve ek ders ücreti karşılığı toplam ders yüküne tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında verilebilecek ilave 10 saatlik ek ders görevi, koordinatörlük görevi için verilemez. Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında verilebilecek ek ders ücreti, fiilen derse girilmesi kaydıyla ödenir.
 
Soru 35- Öğretmenlerin mesleki çalışma boyunca okulda bulunmaları gereken süre nedir?
 
Yönetmeliğin 87 nci maddesi gereğince yönetici ve öğretmenler, okul yönetiminin hazırlayacağı plan ve program dâhilinde günlük azami çalışma süresini(sekiz saati) geçmemek üzere mesleki çalışma yaparlar.
 
Soru 36- Koordinatörlük görevi aylık karşılığı verilebilir mi?
 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 15 inci maddesine göre koordinatörlük görevi aylık karşılığı verilemez.
 
Soru 37- İş yeri açma belgeleri nasıl düzenlenecek?
 
Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir. Belge örneği e-Okul sistemine yansıtılıncaya kadar mevcut seri numarası basılı işyeri açma belgesinin kullanılmasına devam edilecektir.
 
Soru 38- Staj süresi ne kadardır?
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 (320 saat) iş günüdür. Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj esaslarına göre yapılan yaz uygulamaları ise programlarında belirtilen süre kadardır.
 
Soru 39- Staj hangi sınıftan itibaren yapılır?
 
Staj, 10 uncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilir.
 
Soru 40- Mülga Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre 300 saat staj yapan öğrencilerin staj süresi 320 saate çıkarılacak mı?
 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 7.9.2013 tarihi itibariyle 300 saatlik staj çalışmasını tamamlayan ve stajı başarılı kabul edilen öğrencilere ek 20 saatlik staj çalışması yaptırılmayacaktır. Ancak stajını tamamlayamayan, stajı kabul edilmeyen ve staj çalışmasını yapmamış öğrencilerin staj süresi 40 iş gününe (320 saat) göre tamamlattırılacaktır (Staj süresince özürlü veya özürsüz devamsızlığı nedeniyle eksik kalan süreler de bu kapsamda değerlendirilir).
 
Soru 41- Koordinatör öğretmenlere ödenebilecek toplam ders yükünün belirlenmesinde işletmedeki öğrenci grup sayısı dikkate alınır mı?
 
Koordinatör öğretmenlere verilebilecek toplam ders yükü; Yönetmeliğin 88/2-ç ve d maddesine göre belirlenen ders yükü toplamıdır.
 
Örnek: Koordinatörlük Ders Yükü= (İşletmede mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıftaki mevcut grup sayısı) x (işletmede mesleki eğitim ders saati sayısı) + (alan şefi+atölye şefi+laboratuar şeflerine verilen planlama, bakım ve onarım ek ders görevi)
 
Soru 42- Bir usta öğretici veya eğitici personel kaç öğrenciden sorumludur?
 
Yönetmeliğin 135 inci maddesine göre işletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için, işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.
 
Soru 43- Sağlık meslek liselerinde 9 uncu sınıfta gruplandırma yapılır mı?
 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre dokuzuncu sınıfta gruplandırma yapılmaz.
 
Soru 44- Koordinatörlük görevi 40 dakika üzerinden mi, 60 dakika üzerinden mi değerlendirilir?
 
Koordinatörlük görevi, ders görevinin yapılmış sayılacağı bir durumdur. Yönetmeliğin 88/2-b maddesine göre verilen görevin yerine getirilmesi esastır. Bu nedenle öğretmenin işletmede bulunacağı sürenin saat veya dakika yönünden değerlendirilmesi doğru değildir.
 
Soru 45- Tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerin işletmelerdeki meslek eğitimlerinde koordinatör öğretmen nasıl görevlendirilir?
 
Yönetmeliğin 88/5 inci maddesinde geçen “Koordinatörlük görevi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için verilmez.” hükmü, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında verilen 10 saatlik ek ders görevi koordinatörlük kapsamında değerlendirilmeyecektir. Mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri de örgün eğitimde olduğu gibi işletmedeki mesleki eğitimine hafta içinde devam ettiklerinden koordinatörlük görevinin de bugünlerde verilmesi gerekmektedir. Gerektiğinde koordinatörlük görevinin her iki grup için birlikte yapılabilme imkânı bulunmaktadır.
 
Soru 46- İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ortak sınavları nasıl yapılacaktır?
 
Zümre kararına bağlı olarak işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin bütün derslerin sınavlarının imkânlar ölçüsünde ortak yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde sınavlar ayrı ayrı yapılacaktır.
 
Soru 47- Norm kadro fazlası öğretmenlere koordinatörlük görevlendirmesi yapılır mı?
 
Norm kadro fazlası öğretmenlere de koordinatörlük görevi verilir.
 
Soru 48- İşletmede beceri eğitimi derslerinin birden fazla olduğu Anadolu sağlık meslek liselerinde koordinatörlük görevi nasıl yapılacaktır? Bu derslerin puanları nasıl verilecektir?
 
Bu okullarda derslere göre ayrı ayrı koordinatörlük görevi verilmez. Koordinatörlük görevi Yönetmeliğin 88/2-f maddesine göre yürütülür. Ancak her dersin dönem puanları ayrı ayrı verilir.
 
Soru 49- Alan ve dal değişikliği nasıl yapılacaktır?
 
Aynı program türünde açık kontenjan bulunması halinde 10 uncu sınıfta alan değişikliği için geçilmek istenen alana en düşük yerleştirme puanının tutması, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değişikliği için geçilmek istenen dala yerleştirme puanının tutması halinde birinci dönem sonuna kadar alan ve dal değişiklikleri yapılabilmelidir.
 
Soru 50- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 11 inci sınıfta dal açılabilmesi için kaç öğrenci olması gerekmektedir?
 
Yönetmeliğin 26/2 maddesi göre; 11 inci sınıfta dal açılabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri dikkate alınır ve asgari öğrenci sayısı doğrultusunda grup oluşturulur.
 
Soru 51- Anadolu Sağlık Meslek Liselerine diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabilir mi?
 
Yönetmeliğin 37/3 maddesine göre; Anadolu sağlık meslek liselerine resmi/özel kendi türü dışındaki diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.
 
Soru 52- Onikinci sınıfta çeşitli nedenlerle işletmeye yerleştirilemeyen öğrencilerin, okul atölyelerinde eğitime devam edebilmeleri için sayı zorunluluğu var mıdır?
 
12 nci sınıfta işletmeye yerleştirilemeyen öğrencilerin okulda eğitimlerine devam ettirilmelerinde bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Bu durumdakilerin sayısına bakılmaksızın okulda eğitimleri yaptırılır.
 
Soru 53- Toplam 45 gün olan devamsızlık süresinin istisnası var mıdır?
 
Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde devamsızlık konusu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 
Buna göre; örgün ortaöğretim kurumlarında öğrencinin okula devamı esas alınmış olup okula devam zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda 180 işgününden oluşan bir eğitim ve öğretim yılında özürlü ve özürsüz toplam devamsızlık süresi 45 gün ile sınırlandırılmıştır. Faaliyetler dışındaki her türlü izin, rapor ve benzeri mazeretler özürlü devamsızlık kapsamında değerlendirilmekte olup belirtilen 45 günlük süreye dâhildir. Bu nedenle toplamda 45 günü aşan devamsızlık süresinin ayrıca istisnası bulunmamaktadır.
 
Soru 54- Özürleri nedeniyle toplam 45 günlük devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu ne olacaktır?
 
Yönetmeliğin 59/1-c madde hükümlerine göre özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, için durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılma imkânı bulunmaktadır.
 
Soru 55- Okul müdürünün öğrenciye verebileceği iznin süresi kaç gündür? Bu izin 45 günlük süreye dâhil midir?
 
Yönetmeliğin 78/4-ı maddesine göre okul müdürlerinin, öğrencilere ders yılı içerisinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verme ve bu yetkisini yardımcılarına devretme hakkı bulunmaktadır. Okul yönetimince verilen bu izin de özürlü devamsızlık kapsamında olup toplam 45 günlük süre içerisinde değerlendirilecektir.
 
Soru 56- Veli beyanına bağlı öğrenci devamsızlığına ilişkin talepler nasıl değerlendirilecektir?
 
Yönetmeliğin 36/7 maddesine göre; Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir.
 
Diğer özürlerle birlikte öğrenci velisinin yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirdiği mazeretler de özürlü devamsızlık kapsamında değerlendirilir.
 
Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
 
Soru 57- Kasım ve Nisan aylarında yapılan sorumluluk sınavlarında görevli öğretmenlere ücret ödenir mi?
 
Yönetmeliğin 58/2 madde hükümlerine göre yapılan sorumluluk sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12 nci maddesi kapsamında, sınavın ders saatleri içinde veya dışında yapıldığına bakılmaksızın fiilen yerine getirilen her bir sınav görevi için 5 saat ek ders ücreti ödenecektir.
 
Soru 58- Ortak sınavlar nasıl yapılacaktır?
 
Yönetmeliğinin 45. maddesi kapsamında aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları sınav öncesinde zümre öğretmenlerince hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir.
 
Okulda ortak sınav yapılan sınıfların dışında normal eğitim ve öğretim işleyişi devam eder. Zümre öğretmenlerinden herhangi birinin sınav günü mazeret nedeniyle okula gelmemesinden dolayı sınav iptal edilmez. Okul müdürlüğünce başka bir öğretmen veya yönetici görevlendirilir.
 
Ortak sınavlarla ilgili her türlü tedbir okul müdürlüğünce alınır.
 
Soru 59- Ortak sınavlarda sınav tekrarı hangi durumlarda yapılır?
 
Yönetmeliğin 47/3 maddesinde; yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması halinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır denilmekte olup, başarısız öğrencilerin çoğunluğu ibaresinden aynı sınıfın bir şubesindeki başarısızlık anlaşılmalıdır. Buna göre, tekrarına karar verilen sınava bu şubeyle birlikte diğer şubelerdeki başarısız öğrenciler ve notunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler de katılabileceklerdir.
 
Bu nedenle tekrar sınavının da zümre kararına bağlı olarak ortak yapılması ve bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Soru 60- Yürürlükten kaldırılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 76 ncı maddesine göre nakil alınan öğrenciler okulun taban puanını değiştirir mi?
 
Nakil işlemlerinde e- Okul sisteminde yer alan taban puanlar dikkate alınacaktır.
 
Soru 61- Anadolu öğretmen liselerinde yürütülen uygulamaları izleme etkinliği yapılacak mıdır?
 
28/09/2013 tarihli ve 83203306/10.04/2720264 sayılı Makam Onayı ile Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle söz konusu etkinlikler yapılmayacaktır.
 
Soru 62- Sözlü değerlendirme kaldırıldı mı?
 
Mülga ortaöğretim mevzuatında yer alan sözlü değerlendirme ve ödev kavramlarına 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer verilmemiştir.
 
Ancak yeni Yönetmelikte sözlü değerlendirme ve ödev kavramlarına karşılık gelebilecek proje ve performans çalışması kavramlarına yer verilmiş olup bu kavramlarla öğrencinin bir bütün olarak gösterdiği performansının ve yaptığı projelerin yazılı ve uygulamalı olarak değerlendirmesi amaçlanarak Bakanlığın diğer mevzuatıyla (Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) uygulama birliği ve bütünlük sağlanması hedeflenmiştir.
 
Zeki Kara - Özel Haber
Gazetekamu
 
Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet
mehmet - 8 yıl Önce

peki meslek liselerinde 10 11 ve 12.sınıflarda anadolu lisesi olarakmı mezun olacaklar

SIRADAKİ HABER