Uzman öğretmenlik unvanıyla ilgili önemli karar

Uzman öğretmenlik unvanıyla ilgili önemli karar

Uzman öğretmenlik unvanıyla ilgili önemli karar
Uzman öğretmenliğe kontenjan sınırlaması getiren hüküm ile hizmetiçi eğitime puan veren Kanun hükmünü, Anayasa Mahkemesi 2008 yılında Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.
Tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapanlar, sınavdan muaf tutulmuştu.
Tezli yüksek lisans yapan bir öğretmen MEB'e başvuru yapmış ancak bu başvuru reddedilmiştir.
Red işleminin iptali için açılan dava idari yargıda lehe sonuçlanmış, bu karar Danıştay tarafından da onanmıştır.
 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43. maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddeleri dayanak alınarak çıkarılan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin “Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar” başlıklı 9. maddesi;
“Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.
Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;
a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak şartı aranır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Ancak; Anayasa Mahkemesi’nin 18/03/2009 günlü, 27173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/05/2008 günlü, E:2004/83, K:2008/107 sayılı kararıyla,
1- Sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları kanunda belirlenmediği için 5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi”, “alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem…. Yönetmelikle düzenlenir. ,”, “branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları,” ve “ile diğer hususlar” ibareleri Anayasa’nın 2. ve 7. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.
2- uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik kadrolarına ayrılan kontenjanlar nedeniyle öğretmenler kariyer basamaklarında yükselme koşullarının tümünü sağlasa bile, % 20 ve % 10’luk sınırlama nedeniyle bütün öğretmenler yükselme olanağına sahip olamayacaklarından uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik hakkını elde edemeyeceklerdir. Bu durum ise yığılmalara, tıkanmalara ve çalışma hayatında olumsuzluklara neden olabileceğinden İlgi (a) da ki Kanun’un maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.” hükmü Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi kararı 18/03/2009 tarih ve 27173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 18/03/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
13/08/2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin “Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar” başlıklı 9. maddesinde ise alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanların, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaf tutulacağı, muafiyet için de adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak şartı aranacağı düzenlenmiştir.
Ancak; Anayasa Mahkemesinin 2004/83 Esas, 2008/107 karar sayılı ve 21.05.2008 tarihli kararı ile 5204 Sayılı Kanun”un 1. maddesinde yer alan “alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem …. yönetmelikle düzenlenir.” ibaresi iptal edildiğinden tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik sertifikasını almaları için 7 yıllık kıdem şartını düzenleyen Yönetmelik maddesi de kendiliğinden hükümsüz kalmıştır.
Dolayısıyla öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavında uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik kadrosu için belirlenen kontenjan sınırının ve kıdem süresinin Anayasa Mahkemesi’nin 18/03/2009 günlü, 27173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/05/2008 günlü, E:2004/83, K:2008/107 sayılı kararıyla kaldırıldığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının cevabi yazısında belirtildiği üzere tezsiz yüksek lisansımın tezli yüksek lisans eğitimine denk olduğundan bahisle dilekçe tarihimden geçerli olmak üzere, Uzman öğretmenlik unvanına sahip olmamın sağlanması ve sertifikamın düzenlenerek aynı tarihten geçerli olmak üzere ödenmeyen parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte ödenmesi hususunu; 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğinin 12.maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla¬rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER