YENİ DERS ÇİZELGESİ MAHKEMELİK OLDU

TES, MEB'İN yayımladığı yeni ders çizelgesini mahkemeye taşıdı

YENİ DERS ÇİZELGESİ MAHKEMELİK OLDU
Türk Eğitim Sen'den yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
Bilindiği üzere, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısına göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflardan başlayarak Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğe göre belirtilen okul türlerinin 10 uncu sınıflarına 6 saat Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 3 saat Biyoloji dersleri eklenmiş, Beden eğitimi dersleri ise kaldırılmıştır. MEB tarafından milli eğitimin temel amacına ters düşülerek hazırlanan bu düzenlemede, Beden Eğitimi dersinin öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmelerindeki önemli rolü göz ardı edilmiş, öğrencilerin yaratıcılık ve yeteneklerinin farkına varmasına ve geliştirmesine imkan sağlanmasının önü kapatılmıştır. Ayrıca çok sayıda öğretmenimiz de bu düzenlemeden dolayı norm fazlası olacağı için mağdur olacaklardır.
Türk Eğitim Sen olarak, Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklik ile Beden Eğitimi dersinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açtık. 

işte o dilekçe 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
 
“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.”
 
 
DAVACI                   : Türk Eğitim Sen (Çankaya Vergi Dairesi No: 8760196179)
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
 
VEKİLİ                     : Av. Dilek ATAK
                                    Bayındır 2 Sok. No:46 Kızılay/ANKARA
 
 
DAVALI                   : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA
 
T.KONUSU              : Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı ile;
2-Meslek Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin10 uncu sınıflarda 2 saatlik Beden Eğitimi dersinin kaldırılması,
3-Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin10 uncu sınıflardaki 2 saatlik Beden Eğitimi dersinin kaldırılması,
4-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Tıbbi Laboratuvar ve Radyoloji alanlarının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi ders saatinin kaldırılması,
5-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedik Protez ve Ortez Alanının10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi dersinin kaldırılması,
6-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Alanının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi dersinin kaldırılması işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.
 
T.TARİHİ                 : 28/01/2014
 
İZAHAT                    :          
 
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısına göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflardan başlayarak Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğe göre belirtilen okul türlerinin 10 uncu sınıflarına 6 saat Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 3 saat Biyoloji dersleri eklenmiş, Beden eğitimi dersleri ise kaldırılmıştır. Dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekmektedir. Şöyle ki;
T.C. ANAYASASI’NIN;
A. “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı;
MADDE 56-“ Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun
“Türk Milli Eğitiminin Amaçları” başlıklı;
I – Genel amaçlar:
Madde 2 – “Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Beden Eğitimi dersinin amacı; öğrencilerin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarıdır. Beden eğitimine ve spora katılımın; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmede önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu süreçlerde Beden Eğitimi dersinden beklenen; öğrencilere hareket yetkinliklerini geliştirmede, aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmede yol gösterici ve destekleyici olmasıdır. Aynı zamanda öğrenciler, beden eğitimi ve spor yolu ile öz‐yönetim, sosyal ve düşünme becerilerini de geliştirebilmektedir.
Özellikle resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin, öğrencilerin yaratıcılık ve yeteneklerinin farkına varmasına ve geliştirmesine imkan sağladığı muhakkaktır.  Yükseköğretime geçişte öğrencilerin yeteneklerinin esas alınması ve bu yeteneklerin geliştirilmesi gerekmekte iken, eğitim stratejilerinde sanat ve spor derslerinin arka plana itilmesi, bu derslerin hiçbir önemi yokmuş gibi tamamen kaldırılması, milli eğitim sistemimizin temel amaçlarına ters düşmektedir.
Dava konusu düzenleme ile çok sayıda öğretmenimiz norm fazlası olacağı için mağdur olacaktır. Ayrıca daha az sayıda beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacaktır. Davalı Bakanlığın hem öğrencileri hem de öğretmenleri mağdur eden dava konusu düzenlemesinin iptali gerekmektedir.
2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yukarıda yürütmesinin durdurulması talep edilen işlemin uygulanmasının, öğrenci ve öğretmenlerimizin aleyhine telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebebiyet vereceği muhakkaktır. Bu nedenle iptali istenilen işlem sebebi ile ilgili davalı idareden savunma alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararının verilmesi elzemdir.
            Yukarıda izah edilen sebeplerle, işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Bu hususta nihai takdir hakkı Sayın Mahkemeniz’e aittir.  
 
HUKUKİ SEBEPLER        : T.C. Anayasası,  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu vs. ilgili mevzuat   
 
HUKUKİ DELİLLER        : Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı vs. yasal deliller
 
NETİCE-İ TALEP             :          
 Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece re’sen gözetilecek hususlar dikkate alınarak,
 
1)      Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı ile;
2-Meslek Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin10 uncu sınıflarda 2 saatlik Beden Eğitimi dersinin kaldırılması,
3-Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin10 uncu sınıflardaki 2 saatlik Beden Eğitimi dersinin kaldırılması,
4-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon, Çevre Sağlığı, Diş Protez, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Tıbbi Laboratuvar ve Radyoloji alanlarının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi ders saatinin kaldırılması,
5-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedik Protez ve Ortez Alanının10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi dersinin kaldırılması,
6-Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Alanının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi dersinin kaldırılması işleminin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE,
 
2)    Tüm yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                
 
 
 
Davacı Vekili
                                                              Av. Dilek ATAK
 
 
 
 
EKLER         :
1-Onanmış vekaletname örneği
2-Hukuki deliller bölümünde sayılanlar
Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
can polat yaşar
can polat yaşar - 9 yıl Önce

bu habere tek cevap yazıklar olsun diyiyorum birde olimpiyatlarda türkiyede başarıbekliyorlar sayın bakanım suat kılıc beden eğitimi dersin 4 saata-e cıkmasını isterken malesef bazı kuş beyinliler ders saatini düşürüyorlar bu kuş beyinlilerin galiba çooukları özürlü spor yapamıyarlar zorlarına gidiyor ondan drsi iptal ediyorlar ne diyeyim yazıklar olsun

b.grn
b.grn - 9 yıl Önce

Diyecek bir kelime bulamıyorum her halde sağlıksız,obezit olmuş bir toplum istiyorlar.saçmalıktan başka bir şey değil.

Hakan
Hakan - 9 yıl Önce

Hangi mantıkla kaldırırlar hala anlamış değilim. Allah ıslah etsin...

SIRADAKİ HABER