YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

MİLLÎEĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
MillîEğitim Bakanlığından:

MİLLÎEĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1
13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılıResmîGazete’de yayımlanan MillîEğitim BakanlığıEğitim KurumlarıYöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“ç) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanıitibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,”
“(2) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfıkadrolarında çalışıyor olmalarışartıaranır.”

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmışolmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkınıkaybetmemişolanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılıResmîGazete’de yayımlanan MillîEğitim Bakanlığına BağlıFen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlüAnadolu liselerine yazılı, sözlüya da mülakat/uygulama sınavlarısonucuna göre atanıp görev yapmışolan öğretmenler arasından atama yapılır.

(2) Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmışolmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkınıkaybetmemişolanlar arasından atama yapılır.

(3) Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(4) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılır. Ancak, öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncüve dördüncüfıkralarında sayılan eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazıeğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

(6) Yatılıİlköğretim Bölge Okullarıhariçdiğer eğitim kurumlarının;
a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,
b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,
c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,
ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,
eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmışolma şartıaranır.

(7) Yatılıİlköğretim Bölge Okullarının;
a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,
b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,
c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,
ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl
eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmışolma şartıaranır.”

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl millîeğitim müdürüveya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, bir ilçe millîeğitim müdürüile il millîeğitim müdürlerince belirlenecek iki eğitim kurumu müdürüve 4688 sayılıKamu Görevlileri SendikalarıKanununa göre eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o ilde Bakanlık personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi olmak üzere toplam altıüyeden oluşur.”

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 (1) Eğitim kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacakların belirlenmesi için seçme sınavıyapılır.

(2) Seçme sınavı, Seçme SınavıKomisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezîsistemle yazılıolarak veya elektronik ortamda yapılır.

(3) Müdürlük seçme sınavıayrıolarak müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığıseçme sınavıbirlikte yapılır. Sınavlar eşzamanlıolarak yapılabileceği gibi farklıtarihlerde de yapılabilir.

(4) Müdürlük seçme sınavısorularıayrıhazırlanır. Müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığıseçme sınavısorularıbirlikte hazırlanır. Müdürlük seçme sınavıayrısalonda, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığıseçme sınavıise birlikte aynısalonda yapılır.

(5) Yönetici adaylarıhangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almışolduklarıpuanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir.

(6) Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmışolanlar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar şartlarıtaşımalarıkaydıyla istemeleri hâlinde müdürlük, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalıatamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.”

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığıiçin sınav konularıve puan değerleri şunlardır:”

MADDE 6 AynıYönetmeliğin 13 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 (1) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığıiçin sınavların yapılacağıtarihten en az 1 ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılır.

(2) Sınavların yapılacağıyer, zaman, sorulacak soru sayısıve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar duyuruda belirtilir.

(3) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavlarına, bu Yönetmelikte belirtilen şartlarıtaşımalarıkaydıyla; mevcut yöneticiler, daha önce yöneticilik yapmışolanlar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmışolanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlıeğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılıDevlet MemurlarıKanunu ve 4688 sayılıKamu Görevlileri SendikalarıKanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da istemeleri hâlinde başvuruda bulunabilirler.

(4) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında;
a) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlıeğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerinin tamamı,
b) 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı,
c) Özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü,
değerlendirilir.

(5) Yönetici adaylarıhangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almışolduklarıpuanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalıolarak ancak bir kere atama yapılır. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariçolmak üzere, atamasıyapıldığıhalde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamalarıiptal edilir. Bu durumda olanlar bu sınav sonucuna dayalıolarak tekrar atama isteğinde bulunamazlar.

(6) Seçme Sınavına başvuruda bulunabilmek için  7 nci ve 8 inci maddelerdeki şartlar aranır.

(7) Seçme Sınavıbaşvurularına ilişkin usul ve esaslar her sınav döneminde hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.”

MADDE 7 AynıYönetmeliğin 14 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 (1) Seçme sınavları100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda 70 ve daha yukarıpuan alan adaylar başarılısayılır.”

MADDE 8 AynıYönetmeliğin 16 ncımaddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sınavların sonuçlarına ilânıtarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlık kayıtlarına girecek şekilde bir dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz yapılabilir. Bu itirazlar, itiraz dilekçesinin kayda girdiği tarihten itibaren en geç15 gün içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.”

MADDE 9 AynıYönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncüve dördüncüfıkralarıdeğiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki altıncıfıkra eklenmiştir.

“(2) Müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavınıkazanmışolan yönetici adayları, duyurusu yapılan boşeğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(3) Başvuruda bulunan adayların atamaları; Müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavından almışolduklarıpuan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(4) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamalarıpuan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçlarıatamaların yapıldığıtarihten itibaren en geç5 işgünüiçinde il millîeğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.”

“(6) Müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavına dayalıolarak müdür yardımcılığına atamasıyapılanlar aynısınav sonucuna dayalıolarak müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 10 AynıYönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaçduyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasınısağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) En az bir yıl süreyle yöneticilik yapmışolmak kaydıyla müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavınıkazanmışolan yönetici adayları, duyurusu yapılan boşeğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla yirmi beşeğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(3) Başvuruda bulunan adayların atamaları, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavından almışolduklarıpuan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıklarıpuan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(4) Atama sonuçlarıatamaların yapıldığıtarihten itibaren en geç5 işgünüiçinde il millîeğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

(5) Müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığısınavına dayalıolarak müdür başyardımcılığına atamasıyapılanlar aynısınav sonucuna dayalıolarak müdür yardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 11 AynıYönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncüfıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki dördüncüfıkra eklenmiştir.

“(2) Müdürlük sınavınıkazanmışolan yönetici adayları, duyurusu yapılan boşeğitim kurumu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla yirmi beşeğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; müdürlük sınavından almışolduklarıpuan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıklarıpuan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

(4) Atama sonuçlarıatamaların yapıldığıtarihten itibaren en geç5 işgünüiçinde il millîeğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.”

MADDE 12 AynıYönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 (1) Bu madde kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmeler valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasınısağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyurulur. Duyuruda; yöneticilikleri boşbulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(2) Eğitim kurumu yöneticileri, bulunduklarıeğitim kurumunda görev yaptıklarıyönetim kademesinde ilgili yılın 31 Mayıs tarihi itibariyle en az 2 yıl asaleten görev yapmışolmak kaydıyla il içinde, görev yaptıklarıyönetim kademesiyle aynıkademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartlarıtaşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda süre kaydıaranmaz.

(3) Mevcut eğitim kurumu müdürleri, daha önce bu görevi yapmışolup ayrılanlar ve  25 inci maddede yer alan ve üçüncü, dördüncüve beşinci kademe yöneticilikte geçmişsayılan görevlerde bulunmuşolanlar, il içinde görev yaptıklarıyönetim kademesiyle aynıya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartlarıtaşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(4) Mevcut eğitim kurumu müdür başyardımcılarıile daha önce bu görevi yapmışolup ayrılanlar ve  25 inci maddede yer alan ve ikinci kademe yöneticilikte geçmişsayılan görevlerde bulunmuşolanlar, il içinde müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(5) Mevcut eğitim kurumu müdür yardımcıları, daha önce bu görevi yapmışolup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve birinci kademe yöneticilikte geçmişsayılan görevlerde bulunmuşolanlar, il içinde müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(6) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu madde kapsamında başvuruda bulunan adaylarda, bu Yönetmelikte aranan şartların yanısıra bu maddede sayılan yönetim kademelerinde asaleten görev yapmışolma şartlarıaranır.

(7) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncüve beşinci fıkralarında sayılan adayların başvurularıbirlikte alınır. Bunların atamalarıbu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almışolduklarıpuana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüesasına göre yapılır. Bu madde kapsamında yapılan atamalar, atamaların yapıldığıtarihten itibaren en geç5 işgünüiçinde il millîeğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.”

MADDE 13 AynıYönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 (1) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler Valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasınısağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 10 gün önce duyurulur. Duyuruda; yerleri değiştirilecek yöneticilerin görevli bulunduklarıeğitim kurumlarıile yöneticilikleri boşbulunan diğer eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(2) Eğitim kurumu müdürlerinden bulunduklarıeğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumlarıiçin öngörülen şartlarıtaşımak kaydıyla yapacaklarıtercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; aynıtipteki eğitim kurumlarıolacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüesasına göre değiştirilir.

(3) Eğitim kurumu müdür başyardımcılarıile müdür yardımcılarından bulunduklarıeğitim kurumunda görev yaptıklarıyönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumlarıolacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüesasına göre değiştirilir.

(4) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;
a) 26 ncımaddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,
b) Görev yaptıklarıeğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlıolarak adlarına yeni kararname düzenlenmişolan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıklarıtarih,
c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarınıtakiben tekrar aynıeğitim kurumuna atamasıyapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi,
ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıklarıtarih
esas alınır.

(5) 7 nci ve 8 inci maddelere göre atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamalarıbir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.

(6) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların atamalarıtercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile sınırlıolmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığıtarihten itibaren en geç5 gün içinde, ikinci defa duyuru yapılır. Duyuruda; bu madde kapsamında daha önce duyurusu yapıldığıhalde başvuru yapılmamasınedeniyle atama yapılamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine yer verilir. Bu şekilde duyurusu yapılan yöneticiliklere atanmak üzere başvuruda bulunanların atama işlemleri tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamalarıboşkalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine olacak şekilde kura ile yapılır.

(7) Bu madde kapsamında,
a) Fen lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine
b) Bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine
yer değiştirme suretiyle atanırlar. Ancak bu durumda olanlar istemeleri halinde 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen şartlarıtaşımalarıkaydıyla bu eğitim kurumlarıdışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine de yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(8) Yedinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarıdışında kalan diğer eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, müdürler bakımından 7 nci ve 8 inci madde hükümleri ile birlikte eğitim kurumlarının tipleri, müdür başyardımcılarıve müdür yardımcılarıbakımından ise  7 nci ve 8 inci maddeleri hükümleri dikkate alınır.

(9) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ilgili yılın 30 Eylül tarihi esas alınır.

(10) Zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden;
a) Eğitim kurumu müdürleri ayrıldıklarıeğitim kurumlarına, atandıklarıeğitim kurumunda göreve başladıklarıtarihten itibaren 5 yıl geçmeden eğitim kurumu müdürü,
b) Eğitim kurumu müdür başyardımcılarıayrıldıklarıeğitim kurumlarına, atandıklarıeğitim kurumunda göreve başladıklarıtarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür başyardımcısı, 
c) Eğitim kurumu müdür yardımcılarıayrıldıklarıeğitim kurumlarına, atandıklarıeğitim kurumunda göreve başladıklarıtarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür yardımcısı,
olarak atanma isteğinde bulunamazlar.

(11) Atama sonuçlarıatama işlemlerinin tamamlandığıtarihten itibaren en geç5 işgünüiçinde, il millîeğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle duyurulur.”

MADDE 14 AynıYönetmeliğin 23 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavısonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğühallerde kadro imkânlarıve ihtiyaççerçevesinde ocak ve şubat aylarıdışında da,
b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlıyer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,
c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında
gerçekleştirilir.”

(2) 33 üncümadde kapsamındaki iller arasıyer değiştirmeler Bakanlıkça uygun görüldüğühallerde kadro imkânlarıve ihtiyaççerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılabilir.”

MADDE 15 AynıYönetmeliğin 24 üncümaddesine aşağıdaki üçüncüfıkra eklenmiştir.
“(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre yapılan değerlendirmede de puan eşitliği olmasıhalinde adayların katılımıda sağlanarak kura yoluna başvurulur.”

MADDE 16 AynıYönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 (1) Öğretmenlikte adaylığıkaldırılmışolmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlıolmak üzere;
a) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı, eğitim müfettişliği, APK uzmanlığı, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği ile şube müdürüve daha üst unvanlıgörevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncükademe yöneticiliğinde,
c) İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az 1 yıl görev yapmışolmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncükademe yöneticiliğinde,
geçmişsayılır.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan;
a) Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesabında, kesintisiz olmak kaydıyla kurucu müdürlüğe başlanıldığıtarihten itibaren Bakanlıkça kuruma müdürlük norm kadrosunun verilmesine ilişkin onay tarihine kadar geçen süreler,
b) Müdür yetkililikte aranan en az bir yıllık görev süresinin hesabında, kesintili ya da kesintisiz müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı
dikkate alınır.”

MADDE 17 AynıYönetmeliğin 26 ncımaddesine aşağıdaki üçüncüfıkra eklenmiştir.
“(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında atamasıyapılan yöneticilerden daha sonra farklıkurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartlarıtaşımalarıgerekir.”

MADDE 18 AynıYönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci ve üçüncüfıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynımaddeye aşağıdaki dördüncüfıkra eklenmiştir.
“a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısıolarak atananlar ile BakanlıklararasıOrtak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararasıkuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,”

“(2) Bu maddenin birinci fıkrasıkapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumlarıortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıklarıeğitim kurumu yöneticiliği boşolmasıdurumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmamasıdurumunda, varsa ve istemeleri halinde il millîeğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine,  durumlarına uygun boşeğitim kurumu bulunmamasıdurumunda ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde yönetici olarak atanamayanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.”

“(3) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamıya da bir kısmıkaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlasıdurumunda olan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığıtarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlasıdurumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçlarıbirlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.  Durumlarına uygun boşeğitim kurumu bulunmamasıya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarınıonayladığıtarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boşyöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrasıkapsamında yatılıkız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığınorm kadrosu bu fıkra kapsamıdışındadır.”

“(4) Bu maddenin üçüncüfıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artmasıya da her hangi bir nedenle boşyönetici normu oluşmasıhalinde norm kadro fazlasıdurumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.”

MADDE 19 AynıYönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncüfıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Alan değişikliği, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmalarınedeniyle,”

MADDE 20 AynıYönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Görev yerleri bu madde kapsamında değiştirilenler aradan üçyıl geçmedikçe ayrıldıklarıeğitim kurumuna yönetici olarak atanma isteğinde bulunamazlar.”

MADDE 21 AynıYönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 33 üncümaddeler kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmelere;
a) Görevden uzaklaştırılanlar,
b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlıeğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler,
c) Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar,
ç) 657 sayılıDevlet MemurlarıKanunu ile 4688 sayılıKamu Görevlileri SendikalarıKanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar,
bu durumlarısonlandırılmadan başvuruda bulunamazlar.”

MADDE 22 AynıYönetmeliğin 33 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 (1) Yöneticilerin iller arasıyer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Bakanlıkça ülke genelinde başvuru tarihinden en az on gün önce yapılır. Duyuruda; illere göre yöneticilikleri boşbulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Duyurusu yapılacak eğitim kurumlarının belirlenmesi ve Bakanlık tarafından açılacak elektronik başvuru sayfasına yansıtılmasından il millîeğitim müdürlükleri sorumludur.

(3) İlgili yılın 31 Temmuz tarihi itibarıyla geriye doğru bulunduğu ilde toplam en az 3 yıl yöneticilik görevi yapmışolanlar, halen bulunduklarıyönetim göreviyle aynıkademedeki yönetim görevine olmak üzere, elektronik başvuru sayfasına yansıtılan eğitim kurumlarından, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumu tercih etmek suretiyle iller arasıyer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Adaylar sadece bir ilin eğitim kurumlarınıtercih edebilecekleri gibi birden fazla ilin de eğitim kurumlarınıtercih edebilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğübulunmayanlar, bu yükümlülüğünütamamlamışolanlar ile bu yükümlülükten muaf tutulmuşolanlar bu madde kapsamında iller arasıyer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğübulunan yöneticiler; 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılıResmîGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren MillîEğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre belirlenen, illerin zorunlu çalışma yükümlülüğüöngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(6) İller arasıyer değiştirmelere ilişkin atamalar bu Yönetmelik eki EK-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre puan üstünlüğüdikkate alınarak Bakanlıkça yapılır. Atama işlemleri tamamlandığıtarihten itibaren en geç5 işgünüiçinde Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 5 gün süreyle duyurulur.”

MADDE 23 AynıYönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak farklıeğitim kurumlarına ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 24 AynıYönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİMADDE 3 (1) 9/8/2011 tarihinde yöneticilik görevi yapanların, 22 nci madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.”

MADDE 25 AynıYönetmeliğin ekinde yer alan  EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 AynıYönetmeliğe ekteki EK- 4 Yöneticilik Ek Puan Formu eklenmiştir.

MADDE 27 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 Bu Yönetmelik hükümlerini MillîEğitim Bakanıyürütür.
 
Yönetmeliğin YayımlandığıResmîGazete'nin
Tarihi Sayısı
13/8/2009 27318
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin YayımlandığıResmîGazete'nin
Tarihi Sayısı
1 29/8/2009 27334
2 10/9/2009 27345
3 15/5/2010 27582
4 9/10/2010 27724
 


EK-1'i görmek için tıklayınız
 
EK-2'i görmek için tıklayınız
 
EK-4'i görmek için tıklayınız
 
Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER