Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Yayımlandı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim sistemindeki iç ve dış kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine dair ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu teşkilatına, çalışma usullerine, yükseköğretim kurumlarındaki kalite komisyonu yapılanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

b) Başkan: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısını,

ç) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,

d) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

e) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterini,

f) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

g) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

ğ) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulunu,

h) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporu,

ı) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,

i) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

j) Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

k) Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

l) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

m) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

n) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırlanan ve başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunulan raporu,

o) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Yükseköğretim Kalite Kurulunun organları

MADDE 4 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu; Kurul ve Başkandan oluşur.

MADDE 5 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu;

a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,

b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,

c) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,

ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,

d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,

f) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,

ğ) Öğrenci temsilcisi bir

üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.

(2) (a) ve (b) bentleri uyarınca seçilen üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. (c) bendi uyarınca seçilen üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını taşıması gerekir. (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca kurumları temsil edecek üyelerin en az Başkan Yardımcılığı düzeyinde, (d) ve (g) bentleri uyarınca kurumları temsil edecek üyelerin ise en az Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde olması gerekir. Öğrenci temsilcisi, Kurul tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir.

(3) Kurul üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerekir.

(4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Kurul üyelerinden öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. Görev süresi biten veya herhangi bir nedenle Kuruldan ayrılan üyenin yerine en geç bir ay içinde ilgili kurum/kuruluş tarafından aynı usulle seçim/görevlendirme yapılır. Görev süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlar.

(5) Kurul, Başkanın belirleyeceği tarihlerde ayda en az bir kez olmak üzere, Başkanın çağrısı veya Kurul üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.

(6) Kurul, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Üyeler, kurumlarına ilişkin kararların görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

(7) Geçerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam dört toplantıya katılmayanların ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olanların görev süreleri dolmadan üyelikleri sonlandırılır.

(8) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve öğretim elemanları davet edilmeleri durumunda Kurul toplantılarına katılabilirler. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısıyla öğrendikleri hususların gizliliğine uymakla yükümlüdür. Görevlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları Kurul bütçesinden karşılanır. Kurul üyeleri dışında davet yoluyla toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevleri;

a) Yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin ulusal politika ve stratejileri belirlemek ve kamuoyu ile paylaşmak,

b) Yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,

c) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve bunlara ilişkin kuralları belirlemek,

e) Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin beş yılda en az bir defa dış değerlendirmesini yapmak ve ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak,

f) Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini değerlendirmek, izlemek ve buna ilişkin sonuçları Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

g) Dış değerlendirme ve akreditasyonda uygulanacak süreçlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek üzere etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak,

ğ) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreci sonrası, kurumsal geri bildirim raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporunu her yıl hazırlamak, yayımlamak ve başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak,

h) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek karar vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerini iptal etmek,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'yi temsil etmek,

i) Yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin konularda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kuruluyla işbirliği yapmak,

j) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanma düzeyini değerlendirmektir.

(2) Kurul, gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını belirleyerek komisyonlar kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir.

Başkan ve Başkan Yardımcısı

MADDE 7 - (1) Kurul tarafından kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkan Yardımcısı, Başkana vekalet eder.

(3) Başkan ve Başkan Yardımcısı sürekli görev yaparlar ve bu görevlerde bulundukları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya süresinden önce ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlerine geri dönerler. Görev sürelerinin bitimini müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren asli kadrolarına ilişkin aylıklarını almaya başlarlar.

(4) Başkan ve Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Cumhurbaşkanınca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev alamazlar.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Kurulun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsili ile kanun, yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

(2) Başkanın görevleri;

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek,

b) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak yıllık bütçeyi ve mali tabloları hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek,

c) Genel Sekreter ve şube müdürlerinin atamasını yapmak,

ç) Genel Sekreterin önerisi üzerine personelin atamasını yapmak,

d) Personelin görev ve yetki alanı ile hizmet birimlerini ve görev yerini belirlemek,

e) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını sağlamak,

f) İdari birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak, hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmektir.

Kurul üyelerinin mali hakları

MADDE 9 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili, Başkan Yardımcısına Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Sekreterine Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri için mali ve sosyal haklar kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir ve emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Başkan ve Başkan Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurul üyelerine ödenecek huzur hakkı, her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda on ikiden fazla huzur hakkı ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Kalite Kurulunun İdari Teşkilatı

Genel Sekreterlik

MADDE 10 - (1) Genel Sekreterlik; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi, Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi ile Yönetim Hizmetleri Biriminden oluşur.

Genel Sekreter

MADDE 11 - (1) Genel Sekreter, Yükseköğretim Kalite Kurulu idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Başkana karşı sorumludur. Genel Sekreterin en az lisans diplomasına sahip olması şarttır.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri

MADDE 12 - (1) Genel Sekreterin görevleri;

a) Birimlerde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini ve hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

b) Birimler arasında uyumlu çalışmayı ve Kurula ait hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

c) Birimlerde görevlendirilecek personel hakkında, Kurul Başkanına öneride bulunmak,

ç) Kurul toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük yapmak,

d) Kurul kararlarının yazılması, imzalanması ve saklanmasını sağlamak,

e) Başkan tarafından hazırlanan Kurul gündeminin zamanında dağıtılmasını ve buna ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

f) Kurul kararlarının ilgililere duyurulmasını sağlamak,

g) Kurulun her türlü yönetim hizmetlerini ve ihtiyaçlarını sağlamak,

ğ) Mevzuat çalışmalarını yapmak,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Birimi

MADDE 13 - (1) Kurumsal Dış Değerlendirme ve Dış Değerlendirme Kuruluşları Tescil Biriminin görevleri;

a) Kurul tarafından belirlenen dış değerlendirmede uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları uygulamak,

b) Dış değerlendirmede uygulanacak yöntem ve araçlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bilgilendirilmesine yönelik dokümanları hazırlamak,

c) Yükseköğretim kurumlarının her yıl hazırladıkları iç değerlendirme raporlarının zamanında toplanmasını sağlamak,

ç) Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme programına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

d) Kurul tarafından belirlenen; bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi sürecine ilişkin ilkeleri ve kuralları uygulamak,

e) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde yetkilendirilmek üzere Kurula müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin müracaatlarını incelemek ve ön değerlendirme raporlarını hazırlamak,

f) Dış değerlendirme ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan özel hukuk tüzel kişilerinin faaliyetlerini izlemek, gerekli gördüğü durumlarda bilgi almak ve gerektiğinde uyarılmaları veya tescillerinin iptali için Kurula öneride bulunmak,

g) Faaliyet alanıyla ilgili raporu her yılın sonunda hazırlamak,

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Birimi

MADDE 14 - (1) Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Biriminin görevleri;

a) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanmasını sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirilmesine yönelik Kurula öneride bulunmak,

ç) Kurulun basılı, yazılı ve görsel materyallerini hazırlamak, resmi yayın organlarının ya da süreli yayınlarının hazırlanması ve yayımı ile ilgili çalışmaları yapmak,

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Yönetim Hizmetleri Birimi

MADDE 15 - (1) Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri;

a) Kurul personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) İnşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek; bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri işleri yapmak veya yaptırmak,

c) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yapmak veya yaptırmak,

ç) Kurula ait bilgi ve belge yönetimini sağlamak,

d) Evrak kayıt ve yazı işlerini yürütmek,

e) Kurul hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak,

f) Yayın ve dokümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

g) Basım ve grafik işlerini yapmak veya yaptırmak,

ğ) Kurulun hukuki konularda danışmanlığını yapmak veya yaptırmak; Kurulun ilgili olduğu davaları ve icra takiplerini takip etmek,

h) Stratejik plan çalışmalarını ve izleme sürecini koordine etmek,

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Oluşturulması,

Görev ve Yetkileri

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu

MADDE 16 - (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunu oluşturur.

(2) Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı yapar.

(3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere yükseköğretim kurumu senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.

(4) Komisyonun büro ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.

Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun görevleri

MADDE 17 - (1) Yükseköğretim Kalite Komisyonunun görevleri;

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya; senato bulunmayan kurumlarda ise yönetim kuruluna sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu kurumun resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,

ç) Kurulun dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurumlarında İç ve Dış Kalite Güvencesi Sistemi

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin oluşturulması

MADDE 18 - (1) Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işletilmesi ile kurumsal ve program iç ve dış değerlendirme süreçlerinin Kurul tarafından oluşturulacak uygulama esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi

MADDE 19 - (1) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, bu raporları hazırlama yükümlülüğü bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumları ise vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ve kalite güvence sistemleriyle bütünleşik olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.

(2) Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.

(3) Kurum iç değerlendirme raporları ilgili yükseköğretim kurumunun ve Kurulun resmi internet sayfasından yayımlanır.

Kurum iç değerlendirme raporlarının kapsamı

MADDE 20 - (1) Yükseköğretim Kurumları, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.

(2) Yükseköğretim Kurumunun iç değerlendirme raporunda, kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunması ve bu bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi gerekir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanacak iç değerlendirme raporu;

a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve kurumun misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,

b) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,

c) Kurumun misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,

ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Kurumsal dış değerlendirme programı

MADDE 21 - (1) Yükseköğretim kurumları, beş yılda en az bir defa olmak üzere Kurul tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Kurul tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.

(3) Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Kurul tarafından seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar saha ziyareti sürecinde kurumlarında izinli sayılır.

(4) Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Kurul tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kurumsal geri bildirim raporunun kapsamı

MADDE 22 - (1) Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.

(2) Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu

MADDE 23 - (1) Kurul tarafından ilgili yıl içerisinde değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına ait geri bildirim raporlarına dayanılarak hazırlanan, karşılaşılan sorunlar ve kalite iyileştirme süreci ile ilgili önerileri içeren ve yükseköğretim kalite güvencesi çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, her yıl Kurul tarafından hazırlanarak başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşlara sunulur.

(2) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, Kurul web sayfasından yayımlanır.

Kurum iç ve dış değerlendirme sonuçlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 24 - (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan iç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve dış değerlendirme programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları ilgili yükseköğretim kurumlarının ve Kurulun resmi internet sayfalarında yayımlanır.

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, yükseköğretim kurumlarının bütçelerine ilgili konuda tahsis edilecek ödenekle karşılanır. Vakıf yükseköğretim kurumları da bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışmalar için bütçesinde yeterli ödenek ayırır.

ALTINCI BÖLÜM

Program Akreditasyonu, Akreditasyon Kuruluşlarının

Yetkilendirilmesi ve Tanınması

Program akreditasyonu

MADDE 26 - (1) Yükseköğretim kurumlarında program akreditasyonuna yönelik dış değerlendirme hizmeti, Kurul tarafından program akreditasyonu alanında yetkilendirilmiş veya Kurul tarafından tanınan bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilir.

Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınma süreci

MADDE 27 - (1) Program akreditasyonunun Kurul tarafından kabul edilmesi için akreditasyon hizmeti veren ulusal bağımsız akreditasyon kuruluşlarının Kurul tarafından yetkilendirilerek Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almış olması, uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının ise Kurul tarafından tanınması gerekir.

(2) Ulusal bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

(3) Uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınma süreçlerine dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurulun mali yapısı

MADDE 28 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun hizmetlerinde ihtiyaç duyulan tüm giderler Kurul bütçesinden karşılanır.

Kurulun gelirleri

MADDE 29 - (1) Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır:

a) Hazine yardımları,

b) Faaliyet gelirleri,

c) Her türlü bağış ve yardımlar,

ç) Diğer gelirler.

Yürürlük

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER