2531 SAYILI KANUNDAKİ YASAĞA UYMAYAN PERSONELİN DURUMUNUN ARAŞTIRMASI İSTENDİ

2531 SAYILI KANUNDAKİ YASAĞA UYMAYAN PERSONELİN DURUMUNUN ARAŞTIRMASI İSTENDİ

2531 SAYILI KANUNDAKİ YASAĞA UYMAYAN PERSONELİN DURUMUNUN ARAŞTIRMASI İSTENDİ
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’a aykırı biçimde kamudaki görevinden ayrılarak hiç beklemeden aynı veya benzer faaliyet alanlarındaki özel sektörde görev alan şahıslarla ilgili Meclis Araştırması açılması istendi.
 
İstanbul milletvekili Mahmut TANAL ve bir grup arkadaşı tarafından verilen araştırma önergesinde gerekçe olarak şu hususlara değinildi:
 
“02.10.1981 tarih 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’un l’inci maddesi; “Bu Kanun, genel bütçeye dâhil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hâzinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır.” Hükmünü,
 
2’inci maddesi ise; “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.
 
Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmünü düzenlemiştir.
 
İşbu kanunun uygulanmasında bir takım zorluklar yaşandığı, gerekli denetimin İdare tarafından yapılmadığı ve kanun gerekçesinin özüne ve kanuna aykırı eylemlerin Türkiye genelinde gerçekleştirildiği ancak herhangi bir müeyyide oluşturulamadığı aşikârdır. Özellikle Denetim faaliyeti yürüten kamu kurumlarında çalışan kamu personellerinin bu kamu kurumundan ayrılır ayrılmaz 2531 sayılı kanunun ön gördüğü süreler beklenmeksizin, denetlenen firmalarda yönetim kurulu üyelikleri yaptıkları, bu firmalarda çalıştıkları herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak söz konusu emredici hükme rağmen görevinden ayrılan kamu görevlilerin bu kadar rahat ve 2531 sayılı kanuna muhalif bir biçimde özel sektörde görev almaları ve hem Devletimizin güvenilirliğine ve tarafsızlığına zarar vermekte, hem de görevin kötüye kullanılması ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
 
Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle kamu görevlilerinin kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra 2531 sayılı yasaya uygun hareket etmesinin sağlanması, bu yasaya aykırı davranan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması, 2531 sayılı yasanın uygulanması ve uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında yöntem belirlenmesi ve sair sebeplerle Anayasa’nın 98. İçtüzüğün 101, 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması gerekmektedir.”
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER