3 BİN 974 KİŞİ MEMURLUKTAN ATILDI

OHAL kapsamında 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. 14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı.

 3 BİN 974 KİŞİ MEMURLUKTAN ATILDI
OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere  ilişkin listelerin de bulunduğu 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Nisan'da toplanan  Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal  Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 689 ve  690 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK)  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu  görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.
 
Buna göre, TBMM'den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, Yüksek Seçim  Kurulundan 6, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanet  İşleri Başkanlığından 201, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 2, Sermaye Piyasası  Kurulundan 23, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Başbakanlık  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından birer personel için ihraç  kararı verildi.
 
Adalet Bakanlığından bin 127, Türkiye Adalet Akademisinden bir, Avrupa  Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan iki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  15, İller Bankasından iki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 13, Dışişleri  Bakanlığından 19, Ekonomi Bakanlığından 20, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığından 89 kişi çıkarıldı.
 
Milli Savunma Bakanlığından 36, Akaryakıt İkmal ve NATO Tesisleri  İşletme Başkanlığından bir, Genelkurmay Başkanlığından 8, Kara Kuvvetleri  Komutanlığından 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 141, Hava Kuvvetleri  Komutanlığından 447, Jandarma Genel Komutanlığından 56, Sahil Güvenlik  Komutanlığından da 120 kişinin görevine son verildi.
 
Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 18,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kurumlardan 66, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığından 68, Rekabet Kurumundan 16, İçişleri Bakanlığından 8,  Kalkınma  Bakanlığından 13, Kültür ve Turizm Bakanlığından 4, Kamu İhale Kurumundan 6,  Milli Eğitim Bakanlığından 29, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı  kuruluşlardan 5, Savunma Sanayii Müsteşarlığından 2, Sağlık Bakanlığından 216,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 98,  üniversitelerden ise 484 akademik, 98 idari personelin ihracı gerçekleştirildi.
 
KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat  yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.
 
Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı  aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, bu kişiler görev yaptıkları  teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam  edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların  uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu,  denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. 
 
Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve  pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf  lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.
 
İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve  çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili  pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport  birimlerince pasaportlar iptal edilecek.
 
Göreve iadeler
 
Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer  verildi.
 
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığından 34, Adalet Bakanlığı ve bağlı  kuruluşlardan 15, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4, İller Bankasından bir,  Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı  kuruluşlardan 42, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 34, Milli Eğitim  Bakanlığından 11, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 23, Sağlık Bakanlığı ve ilgili  kuruluşlardan 51, üniversitelerden ise 18 kişi memuriyetlerine iade edildi.
 
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün  içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve  başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne  kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.
 
Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu  görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim  durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara  atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.
 
Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından  yürütülecek.
 
59 burslu öğrencinin ilişiği kesildi
 
Yayımlanan KHK'da, yurt dışında burslu öğrenim gören ve öğrencilikle  ilişiği kesilen kişilerin listesine yer verildi.
 
Buna göre, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna  tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 59 kişinin  öğrencilikle ilişikleri kesildi.
 
Söz konusu kişilerin, bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin  denklik işlemleri yapılmayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki  akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.
 
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbir kararları
 
689 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan gazete,  dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatıldı.
 
Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal  varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar  Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar  tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü  kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.
 
Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya  Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin  işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı  tarafından yerine getirilecek.
 
Değişiklik hükümleri
 
KHK ile 15 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 670 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 5'inci maddesinin birinci fıkrasına "Fethullahçı Terör Örgütü'ne  (FETÖ/PDY)" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya diğer terör örgütlerine" ibaresi  eklendi.
 
690 SAYILI KARARNAME
 
690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun hükmünde kararnameyle milli savunmaya yönelik  de birtakım düzenlemeler yapıldı.
 
TSK Disiplin Kanunu'nda yapılan eklemeyle silahlı kuvvetlerden ayırma  cezasını gerektiren disiplinsizliklere "Terör örgütüyle ilişkisi olmak" sebebi de  eklendi. Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olanların, bu  örgütlere yardım edenlerin, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye  yönelik kullanan veya kullandıranlarla, bu örgütlerin propagandasını yapanların  Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek.
 
TSK Personel Kanunu'ndaki değişikle de pilot olmaya yönelik düzenleme  yapıldı. Buna göre, herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilis?ig?i  kesilenlerle ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip  en az 1000 saat uc?us?u bulunan dig?er sınıflardaki subaylardan istekliler,  uc?us? ic?in gerekli s?artları sag?lamaları ve bas?vurularının uygun go?ru?lmesi  halinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 31  Aralık 2017'ye kadar yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot olarak  go?revlendirilebilecek.
 
Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda görev alacakların güvenlik  soruşturmaları
 
Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da yapılan  düzenleme kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve  ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırması hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel  Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.
 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda ise ikramiyelerle ilgili bölümde  düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri ile  yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı personeline de belirlenen usul ve esaslara göre ikramiye  ödenecek.OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere  ilişkin listelerin de bulunduğu 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Nisan'da toplanan  Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal  Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 689 ve  690 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK)  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu  görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.
 
Buna göre, TBMM'den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, Yüksek Seçim  Kurulundan 6, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanet  İşleri Başkanlığından 201, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 2, Sermaye Piyasası  Kurulundan 23, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Başbakanlık  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından birer personel için ihraç  kararı verildi.
 
Adalet Bakanlığından bin 127, Türkiye Adalet Akademisinden bir, Avrupa  Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan iki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  15, İller Bankasından iki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 13, Dışişleri  Bakanlığından 19, Ekonomi Bakanlığından 20, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığından 89 kişi çıkarıldı.
 
Milli Savunma Bakanlığından 36, Akaryakıt İkmal ve NATO Tesisleri  İşletme Başkanlığından bir, Genelkurmay Başkanlığından 8, Kara Kuvvetleri  Komutanlığından 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 141, Hava Kuvvetleri  Komutanlığından 447, Jandarma Genel Komutanlığından 56, Sahil Güvenlik  Komutanlığından da 120 kişinin görevine son verildi.
 
Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 18,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kurumlardan 66, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığından 68, Rekabet Kurumundan 16, İçişleri Bakanlığından 8,  Kalkınma  Bakanlığından 13, Kültür ve Turizm Bakanlığından 4, Kamu İhale Kurumundan 6,  Milli Eğitim Bakanlığından 29, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı  kuruluşlardan 5, Savunma Sanayii Müsteşarlığından 2, Sağlık Bakanlığından 216,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 98,  üniversitelerden ise 484 akademik, 98 idari personelin ihracı gerçekleştirildi.
 
KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat  yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.
 
Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı  aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, bu kişiler görev yaptıkları  teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam  edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların  uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu,  denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. 
 
Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve  pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf  lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.
 
İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve  çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili  pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport  birimlerince pasaportlar iptal edilecek.
 
Göreve iadeler
 
Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer  verildi.
 
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığından 34, Adalet Bakanlığı ve bağlı  kuruluşlardan 15, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4, İller Bankasından bir,  Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı  kuruluşlardan 42, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 34, Milli Eğitim  Bakanlığından 11, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 23, Sağlık Bakanlığı ve ilgili  kuruluşlardan 51, üniversitelerden ise 18 kişi memuriyetlerine iade edildi.
 
Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün  içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve  başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne  kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.
 
Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu  görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim  durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara  atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.
 
Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından  yürütülecek.
 
59 burslu öğrencinin ilişiği kesildi
 
Yayımlanan KHK'da, yurt dışında burslu öğrenim gören ve öğrencilikle  ilişiği kesilen kişilerin listesine yer verildi.
 
Buna göre, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna  tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin  milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya  gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 59 kişinin  öğrencilikle ilişikleri kesildi.
 
Söz konusu kişilerin, bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin  denklik işlemleri yapılmayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki  akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.
 
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbir kararları
 
689 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan gazete,  dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatıldı.
 
Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal  varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar  Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar  tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü  kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.
 
Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya  Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin  işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı  tarafından yerine getirilecek.
 
Değişiklik hükümleri
 
KHK ile 15 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 670 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamenin 5'inci maddesinin birinci fıkrasına "Fethullahçı Terör Örgütü'ne  (FETÖ/PDY)" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya diğer terör örgütlerine" ibaresi  eklendi.
 
690 SAYILI KARARNAME
 
690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun hükmünde kararnameyle milli savunmaya yönelik  de birtakım düzenlemeler yapıldı.
 
TSK Disiplin Kanunu'nda yapılan eklemeyle silahlı kuvvetlerden ayırma  cezasını gerektiren disiplinsizliklere "Terör örgütüyle ilişkisi olmak" sebebi de  eklendi. Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olanların, bu  örgütlere yardım edenlerin, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye  yönelik kullanan veya kullandıranlarla, bu örgütlerin propagandasını yapanların  Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek.
 
TSK Personel Kanunu'ndaki değişikle de pilot olmaya yönelik düzenleme  yapıldı. Buna göre, herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilis?ig?i  kesilenlerle ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip  en az 1000 saat uc?us?u bulunan dig?er sınıflardaki subaylardan istekliler,  uc?us? ic?in gerekli s?artları sag?lamaları ve bas?vurularının uygun go?ru?lmesi  halinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 31  Aralık 2017'ye kadar yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot olarak  go?revlendirilebilecek.
 
Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda görev alacakların güvenlik  soruşturmaları
 
Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da yapılan  düzenleme kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve  ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırması hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel  Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.
 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda ise ikramiyelerle ilgili bölümde  düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri ile  yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı personeline de belirlenen usul ve esaslara göre ikramiye  ödenecek.

1 SAYILI LİSTE
(İHRAÇ EDİLEN PERSONEL)
2 SAYILI LİSTE
(GÖREVİNE İADE EDİLEN PERSONEL
3 SAYILI LİSTE
(KAPATLAN KURUM VE KURULUŞLAR
4 SAYILI LİSTE
(AÇILMASINA İZİN VERİLEN KURUM VE KURULUŞLAR)
5 SAYILI LİSTE
(İLİŞİĞİ KESİLEN YURT DIŞINDAKİ BURSLU ÖĞRENCİLER)
 
Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2017, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER