75 PUAN ALAMAYAN MÜDÜRLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK ?

75 puandan az alan yöneticilerin öğretmen olarak yer değiştirmeleri

75 PUAN ALAMAYAN MÜDÜRLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK ?

Yukarıdaki yazıda detay verilmemiştir.

Biz detay verelim;

10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin "Müdürlük görev süresinin" uzatılması başlıklı 15/1. maddesinde "Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler elektronik ortamda başvuruda bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir." ile aynı yönetmeliğin "Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumunda uzatılması" başlıklı 16/1. maddesinde "Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır." hükümleri bulunmaktadır.

Görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin amirleri tarafından değerlendirilmesi toplamda 60 puan, eğitim kurumu öğretmeleri, öğrencileri ve okul aile birliği başkanın ve başkan yardımcı yani çalışma arkadaşlarının değerlendirmesi toplamda 40 puan olarak belirlenmiştir.

Nihayetinde eğitim kurumu müdürlerinin performans değerlendirme sonuçları 21.08.2014 tarihinde açıklanmıştır. Bu değerlendirme sonuçlarına göre 7 binden fazla okul/kurum müdürü 75 puandan daha az puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına karar verilmiştir.

Yukarıda yer verdiğimiz MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün yazısı 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğine aykırıdır.

Şöyle ki; 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin "Mevcut yöneticiler" başlıklı Geçici 1. maddesi 2. fıkrasında; "(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 2014 YILI EK GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ'ne göre 75 puandan az alan yöneticilerin yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevleri devam etmektedir.

Buna rağmen yukarıda yer verdiğimiz bakanlık yazısında zorlama söz konusudur.

Yukarıdaki yazıda; "Dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75'in altında puan almaları nedeniyle görev süreleri uzatılmayacak olanların, görev yerlerinin belirlenmesi sırasında mağdur olmamaları bakımından yerlerine atanacak müdürlerin göreve başlamaları beklenmeksizin en kısa sürede öğretmenliğe atanmaları uygun görülmektedir" ifadeleri bulunmaktadır.

Yukarıdaki yazıda dikkat edileceği üzere "mağdur olmamaları bakımından" ifadesi aslında gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 75 puandan az alan yöneticilerin kendi isteği ile öğretmen olarak yer değiştirmek istemesi asıl mağduriyeti doğuracaktır.

Şöyle ki; 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 28. maddesindeki; "(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemez." hükümlerine göre kendi istekleri ile yer değiştirenler bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemeyeceklerdir.

Ayrıca kendi istekleri ile yer değiştirdiklerinden Haziran 2015 döneminde ve devam eden İl İçi yer değiştirme dönemlerinde şu an yer değiştirecekleri okulda 3 yıl geçmedikçe başka bir okula yer değiştiremeyeceklerdir.

75 puandan az alan yöneticilere görev sürelerinin bittiğine dair tebligat yapılamamaktadır çünkü yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar yönetmelik gereği görevleri devam etmektedir.

Peki, hangi işlemler yapılmalıdır?

Yönetmeliğe göre; Yöneticilikleri sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardır.

Yeni mağduriyetlerin yaratılmaması için;

75 puandan az alan yöneticiler yerlerine görevlendirme yapıldıktan sonra, (bu durmda özür durumu yer değiştirmelerde bitecektir);

-İstemeleri halinde bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması halinde bu eğitim kurumuna atanmaları,

-Bulundukları yerleşim yerinde alanlarında ihtiyaç duyulan okullara tercihleri alınmak suretiyle öncelikle atanmaları,

-İstekli olanların istedikleri il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne okul ve kurumlarda oluşacak olan boş norm kadrolarla öncelikle ilişkilendirilmek üzere "norm kadro fazlası öğretmen" olarak atanmaları,

-Ekim ayında belirlenecek yeni boş normlarla ilişkilendirilmelerini sağlayacak ve yeni mağduriyetlerin önüne geçecektir.

-Bulundukları yerleşim yeri dışına atanmaları (özür durmu olmayanların) uygun değildir. Çünkü yeni normlar açılabilecektir, yeni atanacak olan yöneticilerin yerleri boşalacaktır.

-Ayrıca acilen Alan değiştirme hakkı verilmesi de yeni mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Ahmet KANDEMİR
memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER