ASKER ÖĞRTEMEN YÖNETMELĞİ DEĞİŞTİ

ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EMRİNDE ÖĞRETMEN OLARAK YERİNE GETİRECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

ASKER ÖĞRTEMEN YÖNETMELĞİ DEĞİŞTİ
 
 
1 Haziran 2012 CUMA
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 28310
 
YÖNETMELİK
 
Millî Savunma Bakanlığından:
 
ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ MİLLÎ EĞİTİMBAKANLIĞI EMRİNDE
 
ÖĞRETMEN OLARAK YERİNE GETİRECEKLER HAKKINDA
 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
 
DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 5 – Genelkurmay Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
 
a) Her celp döneminden önce Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu branş bazında öğretmen sayısını Millî Savunma Bakanlığına bildirmek,
 
b) Millî Savunma Bakanlığınca Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek öğretmen ihtiyacını değerlendirmek ve ihtiyaç fazlası olarak Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek öğretmen miktarını Millî Savunma Bakanlığına bildirmek,
 
c) Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yükümlülerin, temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirildikleri görev yerlerine sevklerini sağlamak.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – Millî Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
 
a) 1111 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine ve 1076 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine tâbi olup, Millî Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç duyulan öğretmen miktarını, her celp döneminden iki ay önce tespit etmek ve Genelkurmay Başkanlığına bildirmek,
 
b) 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek öğretmenlerin Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen ihtiyaç miktarının, 1111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tâbi tutulmaksızın, ihtiyaç fazlası olarak ayrılmasını sağlamak,
 
c) 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerden, o dönem Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen ihtiyaç miktarının tamamının yedek subay adayı olarak ayrılmasını sağlamak,
 
d) Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun bulunan ihtiyaç miktarının, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olup henüz göreve başlamamış olanlardan karşılanamaması halinde, geri kalan ihtiyacın karşılanmasını 1111 ve 1076 sayılı kanunların ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre çıkartılacak yönergede belirlemek,
 
e) Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmek üzere seçilen yükümlülerin kimlik bilgilerinin dağıtımını yapmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına bildirmek,
 
f) Temel askerlik eğitimleri sonunda, Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen ve bu hizmetleri sırasında öğretmenlik mesleği ile usulüne göre ilişikleri kesilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlüler ile 1076 sayılı Kanuna tâbi olup, yedek subaylığı kaybettirecek bir nedenle ilişiği kesilenlerin durumlarını incelemek ve geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere, tertip edilecekleri birlikleri belirlemek ve bu birliklere sevklerini sağlamak.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Komutanlığına” ibaresinden sonra “ve Millî Savunma Bakanlığına” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“1076 sayılı Kanuna tâbi yedek subay aday adayı olup, Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı fazlası olduklarından temel eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Millî Savunma Bakanlığınca aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır:”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“1111 sayılı Kanuna tâbi olup askerlik şubelerince eğitim merkezlerine sevk edilenlerden, Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı fazlası olduklarından temel eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmesi uygun görülenlerin seçimleri Millî Savunma Bakanlığınca aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır:”
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Temel askerlik eğitimleri sonunda Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yükümlülerin seçimi, eğitim süre ve yerleri ile görevlendirildikleri yerlere sevkleri Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.”
 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik 15/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür.
 
 
 
Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda Kocabıyık 4+4+4 sistemininuygulanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Buna göre maddeler halinde uygulamaşekli :


-Ortaokullar e-okul sistemiyle kayıt alacak. İmam Hatip ortaokulları doğrudan başvuruyla öğrenci kabul edecek.


-İmam Hatip ortaokulları sadece 5. Sınıftan öğrenci kabul edecek ve ara sınıflardan bu okullara öğrenci alınmayacak.


-66 ayını dolduran öğrencilerin okula kaydı zorunlu olacak ama eski mevzuatta da bulunan sağlık, gelişme geriliği vb. sebeplerden dolayı kayıt ertelenebilecek.


-Tüm kurumların açma kapama ve değişiklikleri valiliklerce yürütülecek, bunun yanında sadece YİBO’ların açma kapama ve dönüştürme iş ve işlemleri Bakanlık tarafından yürütülecek.


-Birinci sınıfların müfredatı değiştirilecek, revize edilecek ve yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilecek. Öğrencilerin okuma yazmaya geçişleri yıl sonuna doğru yayılacak.


-5. sınıflarda tüm derslere branşçılar girecek, 4. Sınıfta tüm derslere sınıf öğretmeni girecek. Bu düzenlemede Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı karar çizelgesi esas alınacak.


-66 aylık ve 84 aylık öğrencilerin aynı sınıfta olup olmamasına okul idareleri karar verecek, okullar isterlerse çocuklarıgruplandırabilecek.

-İmam Hatip ortaokulları açılırken asıl olanın normal ortaokul olduğu göz önünde bulundurulacak.


-Geçici 11. Maddede sadece 6,7,8. Sınıflar kademeli geçişe tabi iken yeni durumda tüm sınıflar kademeli geçişe tabi olacak. 2.3.ve 4. Sınıflarda kendi okullarından kademelerini tamamlayacak.


Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER