ASKERLİK KANUNU DEĞİŞTİ. ÖĞRENCİYE 29 YAŞINA KADAR ASKERLİK YOK

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı kabul etti.

ASKERLİK KANUNU DEĞİŞTİ. ÖĞRENCİYE 29 YAŞINA KADAR ASKERLİK YOK

Tasarıya göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek.

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

Askerlik meclisleri günün gelişen koşullarında etkinliğini yitirdiğinden kaldırılacak. Askeralma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülecek

 İŞTE TASARININ DETAYLARI

Fakülte veya yüksekokul bitiren kadın veya  erkekler, gerekli şartları taşımaları halinde muvazzaf subay olmak için  başvurabilecek.
TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Askerlik Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Milli Savunma  Bakanı, askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra,  soruşturma yapılması için izin verilmesine, disiplin cezası tayinine karar  verecek. Soruşturma yapılmasını gerekli görmediği hallerde ise düzenlenen evrakı
 işlemden kaldıracak.

 Milli Savunma Bakanı tarafından soruşturma açılmasına izin verilmesi  halinde söz konusu evrak, gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere
 en yakın askeri mahkemenin savcısına gönderilecek.
Askeri savcı tarafından iddianame düzenlenmesi halinde, iddianamenin  kabulü ya da iadesi konusunda karar verilmek üzere soruşturma evrakı ve  düzenlenen iddianame, Askeri Yargıtay'a gönderilecek. Askeri Yargıtay Başkanlar  Kurulu'nun belirleyeceği daire, iddianamenin kabulüne veya iadesine karar
 verecek.
 Askeri hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı
 esaslarına göre görev yapacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı  yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecek,  genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Askeri hakimler  azlolunamayacak.

 Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçüstü halleri dışında, suç  işlediği ileri sürülen askeri hakimler yakalanamayacak, üzerleri, konutları ve  araçları aranamayacak, sorguya çekilemeyecek. Ancak durum, Milli Savunma  Bakanlığı'na bildirilecek. Askeri hakimlere hiçbir şekilde askeri görev
 verilemeyecek.

Tasarı üzerinde AK Parti, CHP ve MHP gruplarının ortaklaşa verdiği
 önergenin oybirliğiyle kabul edilmesiyle, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarına  1. derecenin son kademesine kadar yükselme hakkı tanındı.
        
         -Üniversite mezunları subay olabilecek-
        
En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya
 erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü  öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak şartıyla TSK tarafından  harp okullarında yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek.

Fakülte veya yüksekokul bitirip TSK'da askerlik hizmetine başladıklarında  27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük  olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, muvazzaf subaylığa
 atanabilecek. Bunlardan, terhislerinin ardından başvuranlar ile askerlik hizmeti  sırasında veya terhislerinin ardından fakülte veya

Subaylığa atananlar, askeri eğitimin ardından bir yıllık deneme süresine  tabi tutulacak. Eğitimde başarısız olanlar ve TSK'ya uyum sağlayamayanların TSK  ile ilişikleri kesilecek. Devletin bu sürede yaptığı masraflar, kanuni  faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilecek.
        
         -Mecburi hizmet süresi 10 yıl olacak-
        
Muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla
 indirilecek. Subay ve astsubaylara eşinin doğum yapması, ölmesi, çocuğunun ölümü,  kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar izin
 verilebilecek.  Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu ya da refakat etmediği  takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden  birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa  tutulmuş olması durumunda, bu durumun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi
 şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek.
        
         -Sözleşmeli Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilecek
        
Fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay olarak atanmak üzere  temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen  aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan aynen yararlandırılacak.  Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan TSK personelinin unvan  ve rütbeleri, görevdeki emsallerinin unvan ve rütbelerine yükseltilecek,  haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas  TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanı'na danışmanlık
 yapmak üzere sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar ''Genelkurmay Başkanı danışmanı''  çalıştırılabilecek. Diğer kamu personellerinde olduğu gibi TSK personeli de 1.  derecenin 4. kademesine kadar yükselebilecek. Verilen bir önergenin kabul edilmesiyle, uzman jandarmalara da 1.  Uzman erbaşların her yıl 45 gün izin alma hakları olacak. Bu iznin 15  günü mazeret izni olarak kullanılacak.
        
         -Askeri hastanelerden yararlanma-
        
Tasarıda önergeyle yapılan değişiklikle, sivil hastaların askeri
 hastanelerden yararlanma oranı artırıldı. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı'na,  sivillerin askeri hastanelerden yararlanmadaki yüzde 10 oranını artırma yetkisi  veriliyor.
Tasarıda, yapılan değişikliklerle uzman jandarmalara bir çok yeni haklar  tanındı. Buna göre, yıpranma tazminatından uzman jandarmalar da yararlanabilecek.  Uzman jandarmalardan 2 yıllık yüksekokulu tamamlayanlara bir kademe, 3 yıllık  yüksek öğrenimini tamamlayanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla süreli  yükseköğrenimi tamalayanlara ise 1 derece verilecek. Uzman jandarmalar için  uygulanacak azami ek gösterge rakamı 2 bin 200 olacak. Askerlik yükümlülüğünü kısa dönem er olarak yerine getirenlerle, erbaş ve  er olarak yerine getirenlerden fakülte ya da yüksekokul bitirenler de sözleşmeli  subay olarak istihdam edilebilecek.

Harp Akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim  elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile diğer hak ve yükümlülükler açısından  TSK'da görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu  öğretim elemanları, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından  görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek, askeri  personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas
 uygulanacak.

 Verilen başka bir önergenin kabul edilmesiyle de sivil hastaların  GATA'dan yararlanma oranı yüzde 5'den yüzde 10'a çıkarıldı.
  
Bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi yapmış olup da ilgili yasadaki yurtdışında bulunma süresini tamamlayamadığı, yurtiçinde bulunanlar için de  taksitini ödeyemediği için bedelli hakkından yararlanamayanların da bedelli  kapsamına alınması bir önergeyle kabul edildi.
        
         -Muayeneler aile hekimlerince yapılabilecek-
        
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da tasarıyı Komisyona sunarken Askerlik  Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi.
Tasarıyla ilk yoklama ve yedeklik yoklaması faaliyetlerine son
 verildiğini belirten Yılmaz, askeri yükümlülerin muayenelerinin aile hekimlerince yapılması imkanı ve bu işlemlerden herhangi bir ücret alınmaması şartı Yoklama süresinin yaklaşık 14 aya yayılmasıyla askerlik işlemlerinde vatandaşlara kolaylık sağlandığını ve sonuçta yoklama kaçağı sayısının  azaltılmasının amaçlandığını ifade eden Yılmaz, fakülte ve yüksekokul  öğrencilerinin askerlik ertelenmesi şartlarından olan okula devam ve 2 yıl üst  üste sınıfta kalmama şartının kaldırıldığını bildirdi.
Yılmaz, asker kişiler hakkındaki ihbar ve şikayetlere uygulanacak usulun  memurların yargılanmasına ilişkin kanun paralelinde yeniden düzenlendiğini söyledi.
Askeri mahkeme kadrolarında görev yapan askeri hakimler ve savcılara  idari sicil verilmesi uygulamasına son verildiğini belirten Yılmaz, askeri  hakimlerin birlik komutanlıklarından izin alması keyfiyeti uygulamasının da  kaldırıldığını anlattı.
Bakan Yılmaz, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adaylarının,  askeri hakim adayı gibi subay nasbedilmeden önce eğitime tabi tutulmaları ve bu  eğitimi başarıyla tamamlamaları halinde subay olarak atanacaklarını belirtti.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara  verilen izinler hakkında da bilgi veren Yılmaz, askeri öğrenciler ile erbaş ve  erlere ödenmesi gereken harçlıkların küsuratlarının 1 liraya tamamlanarak  ödeneceğini bildirdi. İsmet Yılmaz, subay ve astsubayların yükümlülük sürelerinin

 15 yıldan 10 yıla indirildiğini söyledi.

 Askerlik hizmeti sırasında veya terhis olduktan sonra en az 4 yıllık  fakülte ve yüksekokulu bitirenlerin de sözleşmeli subay ve astsubaylığa  başvurabilmelerinin imkanı getirildiğini ifade eden Yılmaz, ''Tasarı TSK  personelinin 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilmesi sağlanmakta, böylece  eğitim ve öğretim teşvik edilmekte, personelin kuruma, mesleğine ve görevine
 karşı motivasyonu artırılmaktadır'' dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ali cenker
ali cenker - 11 yıl Önce

kamuda 4.a olarak kadrolu calisan personele askerlik kalkmali bence.madem polisin kaldirıldı.adalet.egıtim tarm vb kurumlardakı personel zatn devlette calısarak gorevinı yapıyor.

SIRADAKİ HABER