CUMHURİYET BAŞSAVCILILARINA VERİLECEK SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ ...

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan altında puan verilmesine ilişkin işlemin ve bu sebeple görev süremin uzatılmaması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilen,ancak;mahkemenin verdiği kararı idareye tebliğinden başlayarak 30 gün içinde uygulamayanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilecek suç duyurusu dilekçe örneğidir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILILARINA VERİLECEK SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ ...
………………..NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
 
MÜŞTEKİ                             :………………………………………….
                                               ………………………………………..(Adres)
T.C.KİMLİK NO                   :
 
SANIK            LAR                             :1- ……………………(……… Milli Eğitim Müdürü)
2-…………………… (…………… Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan  Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü)
   3-…………………..(……………İlçe Milli Eğitim Müdürü)
   4-……………………(…………….İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü             İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü)
5-…………………..(Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüEğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü)
    
SUÇ KONUSU                      :GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
 
SUÇ TARİHİ                          :OCAK 2015
 
AÇIKLAMALAR                  : 
…………..İli ………….. İlçesi …………………. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapmakta iken, 14.3.2014 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 6528 sayılı Kanunla 652 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 10.madde hükmü uyarınca görevime son verilerek ……………………………… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine öğretmen olarak atamam gerçekleştirilmiştir.(EK-1)
Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan altında puan verilmesine  ilişkin işlemin ve bu sebeple görev süremin uzatılmaması işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğum  davada  ….. İdare Mahkemesince ….. Esas Numaralı davada işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişve Mahkeme kararı idareye ../12/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.(EK-2)
İdari Yargılama Usul Kanununun Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”Hükmündedir.
Yine aynı kanunun Madde 52 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/21 md.)Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz.”Denilmektedir.
Ayrıca,Anayasanın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesi; “….Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu  organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Şeklindedir.
               Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24.04.1979 gün ve 7/2 sayılı kararında da, özet olarak;“yargı kararını yerine getirmeyen kamu görevlisinin hukuki sorumluluğu bulunduğuna işaret edilmiş, böyle bir kararın uygulanmaması durumunda, uygulamayan kamu görevlisinin kin, garez, kasıt gibi kusurlarının varlığının aranmasının gerekmeyeceği, diğer bir anlatımla zarar gören davalının, kararın kasten uygulamadığını kanıtlamakla yükümlü olmayacağı gibi, davalının da kastının bulunmadığını kanıtlamakla sorumluluktan kurtulamayacağı” belirtilmiştir.
                İdari Yargı kararlarının uygulanmaması sonucunda, bu kararı uygulamayan idari görevlinin, cezai yönden kovuşturmaya tabi tutulması da yasalarımızda düzenlenmiş bulunmaktadır.
Gerek doktrin, gerekse içtihatlar, yargı karalarının uygulanmamasında cezai yönden sorumlu tuttuğu görevlileri ;görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçlarının faili olarak görmektedir.
Türk Ceza Kanununun 255. Maddesinde ‘‘yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama’’, 256.
maddesinde ‘‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’, 257. maddesinde “görevi kötüye kullanma ve ihmal” suçları düzenlenmiş bulunmaktadır.
Yargı kararları, yasal süresi içerisinden herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde idarece uygulanmak zorundadır. Bu konuda idarenin herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. İdari Mahkemenin verdiği karar uyarınca eski görevime iade edilmem gerekirken, sanıklar yargı kararını uygulamayarak eski görev yerim olan ………………… Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine başlatmamışlardır. Sanıklar, İdari Mahkemenin Yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına karşı eylemli olarak direnerek,Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince hakkımda ikinci kez değerlendirme yaparak ilkinde olduğu gibi yine 75 puan altında puan verilmesini sağlamışlar ve bu nedenle de müdür olarak  görev süremin uzatılmasını engellemişlerdir. Sanıklar bu idari işlemleriyle yargı kararını işlevsiz hale getirme eyleminde bulunmuşlardır.
İdari yargı kararının uygulanmaması, Türk Ceza Kanunun Görevi kötüye kullanma başlıklı 257. maddesi “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. / (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  / (3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” Hükmü uyarınca suç teşkil etmektedir.
Sanıklar,İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürleri olarak görev yapmakta olup, yargı kararlarının gereği gibi uygulanmasından sorumludurlar. Sanıkların ilgili yasa hükmü kapsamında bulunan fiilleri  nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir.
 
SONUÇ VE TALEP              :Yukarıda arz ve izah ettiğim ve soruşturma sırasında elde edilecek sebeplerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
 
                                                                                                          ŞİKAYETÇİ
                                                                                                    
                                                                                             
 
  www.kamudan.com / ÖZEL
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
falanca  filanca
falanca filanca - 6 yıl Önce

tck nın gerçeğe aykırı belge düzenleme ile ilgili maddesi de eklenebilir

Hasan Açık
Hasan Açık - 1 yıl Önce

Kastamonu ili bassavcılıgına.. Kastamonu ARAÇ igdir baglı çaykası koyunde oturan 67 yasında kalp tansiyon hastası olan annem Ayten Açık ve kardesim Ömer Açık. 05 04 2020 pazar günü Evimizin onunde Mustafa acık recep acık tarafından darp edildi. Bu sahısların cezalandırılmalarını talep ediyorum. Bilgilerinize arz ederim. Hasan Açık

SIRADAKİ HABER