DEVLET MEMURLARININ ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Değişik:15/06/2011- 27965 RG)

DEVLET MEMURLARININ ŞİKÂYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 12/01/1983-17926

RG:19.09.2009/ 27354

(Değişik:15/06/2011- 27965 RG)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır.

  • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli ve yevmi­yeli personel;
  • Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile raportörleri;
  • 2656 sayılı Hâkimler Kanununun 2661 sayalı Kanunla değiştirilen 18 ve 19. maddeleri uya­rınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen Adlî ve İdarî Yargı mensup­ları;
  • Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları;
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tâbi kurumlarda çalışan öğretim elemanları,

hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ KISIM

Şikâyet

Şikâyet Hakkı

Madde 3- Devlet memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idarî eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler.

Toplu Şikâyet Yasağı

Madde 4-(Değişik:15/06/2011- 27965 RG) Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Yapılma Şekli

Madde 5- Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şi­kâyet edilen amirler atlanarak yapılır.

Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti kabul eden amirlerce sağlanır. (Örnek : 1)

Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur.

Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikâyetçi ile şikâ­yeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa veri­lir.

Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak düzenlenmesin­den kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

Karar Mercii

Madde 6- Şikâyet hakkında karar verme yetkisi şikâyet edilenin ilk disiplin amirine aittir.

Şikâyeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile kendi görüşlerini de ilâve etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde inti­kal ettirirler. Şikâyet edene de durum hakkında bilgi verirler.

Yapılacak İşlemler

Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikâyetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikâyet sahiplerine ve lüzum görülürse şikâyet edilene yazı ile bildirilir.

Süre

Madde 8- Şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikâyet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği ta­rihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

Adlî ve idarî konu olacak nitelikteki şikâyetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygu­lanır.

İtiraz

Madde 9- Şikâyette bulunan ve şikâyet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen karar­lara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.

İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikâyetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

Şikâyet Edenin Sorumluluğu

Madde 10- Şikâyet haklarını kullanan Devlet memurlarına şikâyetlerinden dolayı bir ceza verilmez.

Ancak, şikâyet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin so­rumlulukları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müracaat ve İhbar

Müracaat Hakkı

Madde 11- (19.9.2009/27354) Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler.

Karar Mercii

Madde 12- Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla­rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil­sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

Müracaata ilişkin usul ve esaslar

 

MADDE 13 ‒ (Değişik:15/06/2011- 27965 RG) Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Amirin Sorumlulukları

Madde 14- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikâyet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

(19.9.2009/27354) İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

 

 

Diğer Kamu Görevlilerinin Durumu

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan sözleşmeli ve geçici personel; aynı Kanunun ek geçici 12, 13 ve 14. maddeleri kapsamına giren personel; ek geçici 9. maddede sayılan kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır.

Birinci fıkra kapsamına giren ve memur olmayan personelin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı şikâyet ve müracaatları hakkında tâbi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

ÖRNEK -1

 

YAZILI MÜRACAAT/ŞİKÂYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH                                                          :

GÖREVİ                                                       :

UNVANI                                                       :

ADI SOYADI                                                :

BABA ADI                                                    :

MEMLEKETİ                                               :

DOĞUM TARİHİ                                         :

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ         :

SİCİL NO                                                      :

ÖZÜ                      :

 

DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ  AMİRİN MAKAM UNVANI

 

DİLEKÇENİN METNİ

 

İMZA
 

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER