EMNİYET'TE FİŞLEYEREK TASFİYEYE TEPKİ: PARTİ POLİSİ GELECEK

Hükümete muhalif olan tüm polis müdürlerinin fişlenerek zorla emekli edileceği haberine tepki yağdı. 3 bin 200 polisin fişlendiği uygulamanın 28 Şubat’ta bile yapılmadığı belirtildi. Hükümetin, kendi suçlarına operasyon yapamayacak bir teşkilat amaçladığı

EMNİYET'TE FİŞLEYEREK TASFİYEYE TEPKİ: PARTİ POLİSİ GELECEK
Sözde ‘paralelle mücadele’ gerekçesiyle oluşturulan İç Güvenlik Yasa Tasarısı’yla 3 bin 200 polis müdürünün fişlenerek zorla emekli edilecek olması geniş yankı uyandırdı. Siyasiler ve uzmanlar Türkiye’nin 28 Şubat günlerine döndüğünü ifade etti.
 
HIZLA FAŞİZME GİDİYORUZ
 
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu: Hukuki olmayan uygulamalar geçmişte Türkiye’ye büyük zarar verdi. Şimdi yapılmaya çalışılan ‘onun polisi benim polisim’ uygulaması Türkiye’yi zora sokar. Aleyhte hukuk muhaliflere, lehte hukuk yandaşlara uygulanıyor. Türkiye, faşizme doğru hızla yol alıyor.
 
MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri:  İktidar kendisini korumak istiyor. Kendi denetimine alamadığı herkesi saf dışı bırakmak istiyor. Bugün yaşananlar 28 Şubat uygulamalarıyla uyuşuyor. O zaman asker vardı, şimdi millet iradesi diyen ama milletin üzerinde baskı kuran iktidar var.
 
Saadettin Tantan: AKP Sürekli İktidarda Kalabilecek Yapı Kuruyor
 
KABİLE DEVLETİ OLUR
 
HDP Milletvekili Altan Tan: Her iktidara gelen devlet kadrolarında sadece kendi adamını tutarsa orası kabile devleti olur. Fişlemeler artık eskilerde kalmıştır. Ayrım yapmak doğru değil. Önemli olan liyakat. Kişiler bilgisine ve eğitimine göre değerlendirilmeli. Fişlemeler yanlış.
 
BU İŞ YARGIDAN DÖNER
 
SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak:  Hukuka uygun olmayan işlemler mutlaka mahkemelerden dönecektir. En kritik zamanlarda bile yargı ayakta durdu. Er geç yargı doğru karar verecektir. Fişlemeler üzücü ama geçicidir. En büyük zarar haksızlıkları yapanlara olacak.
 
Ercan Taştekin: 3200 Polis Müdürünü Atıp Parti Polisi Kuracaklar
 
DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz: 28 Şubat’ta kişilere karşı bir ötekileştirme vardı. Ama bugün, devlet tek bir kişinin isteklerine göre yönetiliyor. Ve bütün vatandaşlar ötekileştiriliyor, fişleniyor. AKP’yi sevmeyen herkes dışlanıyor.
 
DEVLET AYRIM YAPAMAZ
 
Elektronik Demokrasi Partisi Genel Başkanı Emrehan Halıcı: Devleti yönetenlerin vatandaşları arasında ayrım yapması kabul edilemez. 28 Şubat’ta yapılan yanlışlar yine yapılıyor.
 
SÜRPRİZ DEĞİL, BEKLİYORDUK
 
Ordu eski Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı: Bu bir sürpriz değil. Beklediğimiz bir şeydi. Kısmen de haberdardık. İç güvenlik yasa tasarısının asıl amacı buydu. Binlerce arkadaşımızı emekli etmek. Bu türlü çalışmalar ancak darbe dönemlerinde olur. 18 Aralık 2013'te de Türkiye'de bir darbe olmuştu o darbenin devamında hazırlanan bu taslak kamuya sızdı. Burada temel amaç emniyet teşkilatında AKP militanı olmayan, ona biat etmeyenlerin tasfiyesi. Üstleri tasfiye ediyorlar ki hiyerarşik olarak hizzaya gelsin diye. Amaç sindirmek ve yıldırmaktan başka bir şey değil.
 
AMAÇ TASFİYE DEĞİL, PARTİ POLİSİ KURMAK
 
Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (GÜSAM) Başkanı Ercan Taştekin: 17-25 Aralık sonrası asıl yapılmak istenen aslında tasfiye değil bir kadrolaşma. Bir tek tip polis oluşturma. Parti polisi oluşturma çabasıdır. Burada da hedeflenen o dar yapının çıkarına hizmet edecek bir yapının oluşması. Ve bu yapıya itaat etmeyecek, hukukun gereğini yerine getirecek, Alevi, Sûnni, ülkücü olabilir ama yolsuzluk soruşturmasını yapmaktan çekinmeyebilir. İşte tam burada kendi suçlarına operasyon yapamayacak bir teşkilat amaçlanıyor.
 
DEVRİM MUHAFIZI GİBİ
 
Emniyet teşkilatında kendilerine biat etmeyecek hangi inanca ait olursa olsun kişileri belirlemek suretiyle emekli etmeye çalışıyorlar. Burada demokrasinin askıya alınması, muhaberat devleti oluşturulması, İran'daki gibi sadece iktidarın emirlerini yerini getiren Devrim Muhafızları'nın oluşturulması temel amaç. Tasarı geçerse, iç güvenlikte kaos çıkartacak, suçla mücadelede kesinlikli başarılı olmayacak bir polis teşkilatı yapısı olur.
 
3 BİN 200 EMNİYET MÜDÜRÜNE ÖNCE FİŞLEME SONRA TASFİYE
 
TBMM’ye sevk edilen İç Güvenlik Paketi ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda “parti polisi” dedirtecek değişiklikler yer alıyor.
 
Yasa tasarısıyla yıllarını terör, istihbarat, güvenlik ve kaçakçılığa vermiş, aralarında 1. sınıf emniyet müdürlerinin de olduğu 3 bin 200 personel resen emekli edilecek. Bugün gazetesine göre emekliye sevk edileceklerin fişleme listesinin ise İşçi Partisi ile irtibatı olduğu iddia edilen AK Partili dar bir grup tarafından hazırlandığı iddia edildi. Bu listeye göre Fey­zul­lah Ars­lan, Can Gö­kay, Sa­ni­ye Yol­cu, Gök­ten Gök ‘A­le­vi­’ ola­rak fiş­len­di. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ra­ma­zan Ak­yü­rek ile emniyet müdürleri Ali Os­man Kah­ya, Mus­ta­fa Sağ­lam ‘Fet­hul­lah­çı­’ ola­rak fişlenirken, Ke­mal Dik­men ‘Men­zil­ci­’, İb­ra­him Sel­vi ve Meh­met Tat­lı ‘Sü­ley­man­cı­’ ola­rak kayıtlara geçti. Yi­ne iddia edilen listeye göre Mus­ta­fa Çil, Muh­te­şem Çavuşoğ­lu ‘Ül­kü­cü­‘, Mus­ta­fa Şen­türk, Se­yit­han Bu­lu ve Ka­dir Yıl­maz gi­bi emniyetçiler de ‘Nur­cu­’ di­ye fiş­len­di.
 
Hü­kü­me­t­in 24 Ka­sım 2014’te Mec­li­s’­e sevk et­ti­ği İç Gü­ven­lik Ya­sa Ta­sa­rı­sı ile em­ni­yet teş­ki­la­tın­da bü­yük tas­fi­ye ya­pı­la­ca­ğı ortaya çık­tı. Ta­sa­rıy­la Emniyet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­’nun 55’in­ci mad­de­sin­de­ki de­ği­şik­lik ve ka­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci 27’n­ci mad­de ile par­ti po­li­si yak­la­şı­mı­na bi­at et­me­ye­ce­ği ön­gö­rü­len 3 bin 200 em­ni­yet mü­dü­rü­nün emek­li edil­me­si planlanıyor. Fakat  emek­li­lik yaş had­le­ri yak­laş­ma­sı­na rağ­men sırf İş­çi Par­ti­si ile Er­ge­ne­kon eki­biy­le geç­miş­te ya­kın ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le Mus­tafa Gül­cü, Os­man Ak, Rah­mi Baş­tuğ, Ah­met Erdo­ğan gi­bi 1’in­ci sı­nıf em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin zo­run­lu emek­li edil­me­yip da­ha üst dü­zey ak­tif gö­rev­le­re ge­ti­ri­le­ce­ği öne sürülüyor. Diğer yandan Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeyi iptal ihtimaline karşı da tasfiye listesinin kanuna uydurulması ve adı geçen müdürlerin emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.
 
Hükümetin 3 bin 200 emniyet müdürüne yönelik tasfiye planı, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra tecrübeli generallerin emekli edilmesini akıllara getirdi. Emekliye sevk edilen generallerin yerine albaylar atanmıştı. Tasfiye edilen subaylar orduya dönme mücadelesi verdiler. Bu tasfiye hareketi Emekli İnkılâp Subayları (Eminsu) olarak kayıtlara geçti.
 
 
 
Bugün Gazetesi
Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER