EPDK PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME KURALLARI DEĞİŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolara atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

EPDK PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME KURALLARI DEĞİŞTİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolara atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
 
Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı hükümlerinde değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden bazıları şöyle:
 
**Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyuruları, sınavdan en az 1 ay önce yapılacak.
 
**Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasına “mütercim-tercüman” kadrosu eklendi. Bu kadroya atanacakların; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya yabancı dille ilgili diğer bölümlerden mezun olması ve en az (B) düzeyinde yabancı dil bilmesi gerekecek.
 
**Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanacakların; en az 10 yıl hizmetinin bulunması ve programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az 6 ay çalışmış olması da gerekecek.
 
**Yönetim hizmetleri uzmanı kadrolarına atanacakların; en az 5 yıl hizmetinin bulunması ve teknisyen, hemşire, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az 6 ay çalışmış olması da gerekecek.
 
**Çözümleyici kadrolarına atanacakların; en az 2 yıl hizmetinin bulunması ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az 6 ay çalışmış olması da gerekecek.
 
** Yönetim görevlisi ve iletişim görevlisi kadrolarına atanacakların; en az 2 yıl hizmetinin bulunması ve Kurumda şoför veya dağıtıcı kadrolarında en az 6 ay çalışmış olması da gerekecek.
 
Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik
 
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “hemşire” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mütercim-tercüman” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
 
b) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadroları için yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolar için ise yazılı sınavda başarılı olmak.
 
(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
 
a) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
 
2) En az on yıl hizmeti bulunmak kaydıyla programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
b) Kurul hizmetleri müdür yardımcısı ve özel kalem müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
 
2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak kaydıyla programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
c) Yönetim hizmetleri uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
 
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak kaydıyla teknisyen, hemşire, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
 
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,
 
3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
 
4) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
d) Yönetim görevlisi ve iletişim görevlisi kadrolarına atanabilmek için;
 
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla Kurumda şoför veya dağıtıcı kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
 
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
 
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 
3) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla Kurumda dağıtıcı kadrosunda en az altı ay çalışmış olmak,
 
f) Dağıtıcı kadrosuna atanabilmek için;
 
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
 
gerekir.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
 
“d) Mütercim-tercüman kadrolarına atanacaklar için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya yabancı dille ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “üç ay” ibaresi “bir ay” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip bulunanların,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sınava alınacak personelden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER