Geçici zam kararnamesi Enflasyon zammı yürürlükte

Resmi Gazetede yayımlandı

Geçici zam kararnamesi Enflasyon zammı yürürlükte
10 Ocak 2012 SALIResmî GazeteSayı : 28169 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/2663 Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2012 tarihli ve 44 sayılı yazısı üzerine, 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI
KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
Katsayıların belirlenmesi MADDE 1- (1) 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,88562), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987) olarak yeniden belirlenmiştir. Ücretlerin artırılması
MADDE 2- (1) 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.472,60 TL'ye yükseltilmiştir.
b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.079,40 TL'ye yükseltilmiştir.
c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.582,50 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,68 oranında artırılmıştır. ç) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,68 oranında artırılmıştır.
d) Çeşitli statülerde 2011 yılında sözleşmeli olarak çalışıp, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonrasında 2012 yılında da sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerden sözleşmeli statüde görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %2,68 oranında artırılmıştır. Değiştirilen hükümler
MADDE 3- (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (memurlar.net) "Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 6.485 TL olarak tespit edilmiştir. Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal haklan, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %2,68 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir." Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar
MADDE 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin uygulanmasına 2012 yılında da devam olunur. (2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın;
a) Eki I sayılı Cetvelin; 1-"(H) Kurumsal Bölüm"üne "Başbakanlık" kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım ilave edilmiştir. "MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 1 Genel Sekreter..................................... : 1800 - 2200 2 Genel Sekreter Yardımcısı................... : 975 - 975 3 Grup Başkanı....................................... : 800 - 900 2- "(H) Kurumsal Bölümlünün "Emniyet Genel Müdürlüğü'' kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan "(12500)" ibaresi "(20000)" olarak değiştirilmiştir.
b) Eki II sayılı Cetvelin; 1- "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 2 nci Grubunun 1 inci sırasına "Müsteşar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri", 4 üncü Grubunun 1 inci sırasına "Müsteşar Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı", 5 inci Grubunun 4 üncü sırasına "Gelir İdaresi Daire Başkam" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı", aynı grubun 10 uncu sırasına "Kurum Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği", 6 nci Grubunun 1 inci sırasına "Gelir İdaresi Grup Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı,", 8 inci Grubunun 4 üncü sırasına "KİT Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere, ", Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği II. Hukuk Müşaviri" ibareleri eklenmiş, 16 nci Grubunun 3 üncü sırasındaki "3,4" ibaresi "1-4" olarak değiştirilmiş ve 9 uncu Grubunun 7 nci sırasındaki "İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
2- "(B) Denetim Hizmetleri" bölümünün 4 üncü sırasının (a) bendine "Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları," ibaresi eklenmiş, 7 nci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Eki III sayılı Cetvelin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) bendinde yer alan parantez içi hüküm ve (d) bendi ile "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük MADDE 5- (1) Bu Kararın; a) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 15/1/2012 tarihinde, b) Diğer hükümleri 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER